На 16.02.2022 г. от 15.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролния съвет на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2021 – декември 2021 г.Проверка и контрол на счетоводната документация.
 2. Проверка и контрол на придобитите материални активи.
 3. Проверка и контрол на деловодната дейност и състояние на документите в архива.
 4. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на изпълнителния директор за периода януари 2021 – декември 2021 г.
 5. Даване на становище по проект на Доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 година.
 6. Съставяне и приемане на Отчет на КС за периода януари 2021 г. - декември 2021 г.
 7. Преглед и съгласуване на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2021 г.
 8. Преглед и съгласуване на проекто-бюджета на НАСО РБ за 2022 г. и възможността Общото събрание на НАСО РБ да делегира на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 9. Разни.

В работата на заседанието взеха участие: председател на КС - Галина Арсенова – секретар на Община Лом и членове: Иван Динчев – секретар на район „Оборище“, Столична община, Хайрие Мехмед – сеикретар на Община Джебел – членове на КС.

Отсъстваха: Антоанета Костадинова – секретар на Община Червен бряг и Ивайло Велков – секретар на Община Кочериново – членове на КС, които бяха изразили предварително положително становище по изпратените писмени материали и въпросите от дневния ред на заседанието.

На заседанието присъстваха още: Силвия Даскалова - изпълнителен директор и Анна Карапанчева – счетоводител на НАСО РБ.

След разлеждане на точките от дневния ред, извършване на проверка и обсъждане на резултатите, КС на НАСО РБ ще предложи на предстоящото ХХXІ Общо събрание на НАСО РБ да приеме следните решения:

 1. Приема Доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 година.
 2. Приема Отчет за работата на Контролния съвет на НАСО РБ за 2021 г.
 3. Приема финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2021 г.
 4. Приема проекто-бюджета да стане Бюджет на НАСО РБ за 2022 г. и да се делегират на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022