Петнадесета практическа конференция на НАСО РБ - Сандански`2019

Петнадесета практическа конференция на НАСО РБ - Сандански`2019

Споделяне на опит и добри практики по време на ХV Практическа конференция на Националната асоциация на секретарите на общини в Република Българияв периода 02.06. – 05.06.2019 г.

За петнадесети пореден път, в гр. Сандански, се проведе традиционната Практическа конференция на НАСО РБ, с 47 участници, секретари на общини, председател на ОбС, кметове, ръководители и служители в общински администрации от цялата страна.

Деловата част се проведе на 02.06.–03.06.2019 г. в гр. Сандански, Интерхотел „Сандански”, зала „Син салон”.

Откриване на Конференцията направи София Янчева - председател на УС на НАСО РБ и Секретар на Община Благоевград. След встъпителните думи и пожелания за ползотворна и успешна работа, се премина към темите по предварително обявената програма.

Началото на Конференцията беше посветено на Тренинг за подобряване на уменията за работа в екип. Водещ на тренинга беше Сезгин Бекир, Доктор по психология, Секретар на Община Кърджали и Заместник-председател на УС на Национална асоциация на секретарите на общини в Република България. След презентация по темата се премина към индивидуално изследване на личностните характеристики на всеки от участниците чрез попълване на анкетни карти. След комуникиране на резултатите участниците идентифицираха областите, по коите следва да работят за подобряване на взаимодействието си с останалите членове на екипа и личната си удовлетвореност от работата. На финала на първата сесия се пристъпи към практическо прилагане на знанията и уменията за работа в екип чрез провеждане на ролева игра.

На 03.06.2019 г. се проведе първото работно пътуване до гр. Мелник. Всички участници бяха гостоприемно посрещнати от кмета на кметството – Наско Петев, който представи историята и забележителностите на гр. Мелник, запозна участниците с приоритетите за развитие на ръководеното от него кметство, културния и винен туризъм.

С любезното съдействие на Велко Велев – Секретар на Община Петрич на участниците в конференцията беше предоставена възможност за посещение на античния град Хераклея Синтика. Лично директорът на Историческия музей в гр. Петрич – Сотир Иванов запозна присъстващите с историята, писмените извори за града и проведените в последните години археологически проучвания и разкрития. На място г-н Иванов показа част от откритите експонати и обекти в този забележителен античен град.

През втората част на деня, продължи деловата програма на ХV Практическа конференция.

Първият панел с водещ Боряна Танева – държавен експерт в отдел „Методология и контрол“, ГД”ГРАО”, МРРБ, “Актове за гражданско състояние. Регламент 1191 от 2016 година, Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, КМЧП – признаване на документи по гражданска регистрация”, се фокусира върху нормативните документи и изисквания, свързани с гражданската регистрация, дефинираха се проблемните области и практическите затруднения на общините при прилагане им.

Водещ на втория панел “Гражданска регистрация – дейности, свързани с адресната регистрация. Поддържане регистър на населението и административно обслужване”, беше Петя Буланова – държавен експерт в отдел „Методология и контрол“, ГД”ГРАО”, МРРБ. Направената презентация беше във връзка със създаването и поддържането на регистрите на актове за гражданско състояние, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и Регистъра на населението. В открита дискусия се идентифицираха нуждите на общините по отношение на методическо ръководство, предложени бяха и решения за уеднаквяване на практиката при извършване на услуги и дейности по гражданска регистрация, включително и тези отнасящи се до чужди граждани.

По актуалната тема „Местни избори`2019 – организационно-техническа подготовка, нови моменти и предизвикателства”, с водещ Румяна Дъчева, Секретар на Община Севлиево и член на УС на НАСО РБ, се обсъдиха извършените дейности по подготовка и произвеждане на избори за членове на Европейски парламент, проблемите и възможности за преодоляването им по време на Местни избори 2019. Взаимодействието с РИК И ЦИК беше акцент на вниманието на участниците. Проведена беше дискусия по темата, като в нея активно се включиха голяма част от участниците.

В края на работния ден беше направена презентация на книгата „Защита на личните данни – принципи и практики”. Целият авторски екип с научен ръководител проф.д.т.н. Веселин Целков – Член на Комисията за защита на личните данни и научен ръководител на поредицата „Защита на информацията“: Георги Средков, Деян Петков и Пламен Георгиев, лично изложи направеното иновативно изследване с предметно поле защита на личните данни, представи съдържанието и направленията, в които е работено. Паралелно с това се представиха проблеми, стратегически предизвикателства и конкретни задачи и средства за използване.

София Янчева - председател на УС, благодари на Секретаря на Община Сандански – Георги Жежев за съдействието при организационните дейности, на всички участници и водещи за активността и ангажираността по време на деловата програма и направи символично закриване на ХV Практическа конференция на НАСО РБ.

Последният ден от програмата на събитието /04.06.2019 г./ беше определен за кратко работно пътуване до гр. Солун, който впечатли участниците със забележителностите в историческия център, своята архитектура и атмосфера. Беше предоставена изчерпателна информация за начина на работа на общинските администрации в Гърция, тяхната организационна структура, образователната и избирателна система.