Споделяне на опит и добри практики по време на ХVI Практическа конференция на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България в периода 14.06. – 17.06.2022 г.

Споделяне на опит и добри практики по време на ХVI Практическа конференция на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България в периода 14.06. – 17.06.2022 г.

За шестнадесети път, след двугодишно прекъсване, се състоя традиционната Практическа конференция на НАСО РБ.

Деловата част се проведе в  гр. Сандански, Интерхотел „Сандански”, зала „Сандански”, с 66 участници, секретари на общини, председател на ОбС, кметове, ръководители и служители в общински администрации от цялата страна.

Откриване на Конференцията направи Кремена Събева – заместник-председател на УС на НАСО РБ и секретар на

Община Карнобат. Гост на събитието и символичен домакин беше Павлина Караджова, заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности“ на Община Сандански, която приветства участниците и представи някои от най-актуалните приоритети в работата на Община Сандански. След встъпителните думи и пожелания за ползотворна и успешна работа, се премина към темите по предварително обявената програма.

Началото на Конференцията беше посветено на Тренинг "Стил на работа и справяне с професионалния стрес". Водещ на тренинга беше д-р Сезгин Бекир, клиничен психолог и почетен член на Национална асоциация на секретарите на общини в Република България. След презентация по темата се премина към индивидуално изследване на личностните характеристики на всеки от участниците чрез попълване на анкетни карти. След комуникиране на резултатите участниците идентифицираха своя стил на работа и индивидуалния начин за справяне със стреса на работното място чрез представените техники.

На 15.06.2022 г. се проведе първото работно пътуване до гр. Мелник. Всички участници бяха гостоприемно посрещнати от кметския наместник – Сашо Филипов, който представи историята и забележителностите на гр. Мелник, запозна участниците с административното обслужване и развитието на ръководеното от него кметство, културния и винен туризъм в региона.

С любезното съдействие на Велко Велев – секретар на Община Петрич на участниците в конференцията беше предоставена възможност за посещение на античния град Хераклея Синтика. Участниците се запознаха с историята, писмените извори  за града и проведените в последните години археологически проучвания и разкрития. На място бяха разгледани част от откритите експонати и обекти в този забележителен античен град.

През втората част на деня продължи деловата програма на ХVI Практическа конференция.

Модератор на тематичната програма беше Румяна Дъчева – заместник-председател на УС и секретар на Община Севлиево. Водещата Петя Буланова – държавен експерт в отдел „Методология и контрол“, ГД ”ГРАО”, МРРБ, се фокусира върху нормативните документи и изисквания, свързани с гражданската регистрация, дефинираха се проблемните области и практическите затруднения на общините при прилагане им. Обсъдиха се и намериха своите отговори предварително поставените от секретарите на общини въпроси относно поддържане регистъра на населението и административното обслужване.  Разгледана беше процедурата по припознаване на дете и се проведе дискусия по казуси за уеднаквяване на практиката.  

Водещ на втората тема „Задължения на общините във връзка с промените в Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 17 август 2021 г. и достъп до регистри на национално ниво. Приложение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - Национална база данни "Население", изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020 г.”, беше Жулиета Начева, държавен експерт в отдел „Методология и контрол“, ГД „ГРАО“. Направи се презентация и в открита дискусия, в която активно се включиха голяма част от участниците, се идентифицираха нуждите на общините по отношение на методическо ръководство, разгледаха се специфичните услуги и дейности по гражданска регистрация, включително и тези отнасящи се до предоставяне на достъп до регистрите, извършването на справки и издаването на удостоверения от Национална база данни "Население".

Предмет на втория панел от програмата беше администриране и изпълнение на задълженията на органите по настойничество и попечителство. Водещата Кремена Събева – заместник-председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Карнобат, в своето изложение засегна несъвършенството на нормативната уредба и необходимостта от нейната промяна, с оглед гарантиране и защита на правата и интересите на тази уязвима група граждани. Представиха се казуси, по които се проведе дискусия и се обсъди идеята за създаване на Национален регистър на лицата, поставени под настойничество и попечителство.

На финала се пристъпи към практическо прилагане на знанията и уменията за справяне със стресова ситуация, получени по време на Тренинга от първия работен ден, чрез провеждане на ролева игра. Д-р Сезгин Бекир даде обратна връзка на участниците, направи се анализ и се проведе групова дискусия на резултатите.  

По време на цялото събитие участниците имаха възможност да се запознаят с различни телекомуникационни услуги, решения в сферата на информационните технологии, системите за управление и информационната сигурност, чрез рекламните щандове на „Диаматикс“ ЕООД - доставчик на решения и услуги в сферата на киберсигурноста и „Прайс Интернешънъл“ ЕООД / Callflow  - доставчик на решения и платформи за комуникация по телефона.

Румяна Дъчева и Кремена Събева – заместник-председатели на УС, благодариха на секретаря на Община Сандански – Панчо Панчев и на секретаря на Община Петрич – Велко Велев за съдействието при организационните дейности, на всички участници и водещи за активността и ангажираността по време на деловата програма и направиха символично закриване на ХVI Практическа конференция на НАСО РБ.

Следващият ден от програмата на събитието /16.06.2022 г./ беше определен за кратко работно пътуване до гр. Солун, който впечатли участниците със забележителностите в историческия център, своята архитектура и атмосфера. Беше предоставена изчерпателна информация за начина на работа на общинските администрации в Гърция, тяхната организационна структура, образователната и избирателна система.

Преди отпътуването си от гр. Сандански, на 17.06.2022 г., участниците в конференцията имаха възможност да участват в работна среща с ръководството на Археологически музей - Сандански и да посетят Епископската базилика, един от туристическите обекти, символи на града.