Секретари на общини в Маастрихт, Холандия

В периода  24 - 27.02.2013 г. група от 27 секретари на общини и районни администрации взеха участие в обучение вЕвропейския институт по публична администрация (ЕИПА) – Маастрихт, Холандия. Обучението бе на тема „Управление на проектния цикъл”, по проект „Усъвършенствуване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз”, по Договор № К11-22-1/19.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. По време на обучението бяхме запознати подробно с фазите на разработване на проекти по програми с директно финансиране от Европейската комисия и чрез оперативните програми на отделните страни – членки на ЕС.

Доклад от проучването за потребностите от повишаване на капацитета на НАСО РБ и АСКО за организационна устойчивост и партньорство между тях и РАО/РСО

Основание за разработка:

Компонент 2: Организационна устойчивост; Дейност 6 – Проучване на потребностите от подобряване на капацитета на НПО за осигуряване на организационна устойчивост, в това число и партньорство между тях и Регионалните сдружения на общините.

Дейността е част от проект: „Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините”, финансиран от ОП ”Административен капацитет“.

Проектът на НАСО РБ/АСКО по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ
Проектът на НАСО РБ/АСКО по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Проектът на НАСО РБ/АСКО по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ

Информационна брошура

 

"Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините"

 

Брошурата може да бъде изтеглена от прикачения файл.