Доклад от проучването за потребностите от повишаване на капацитета на НАСО РБ и АСКО за организационна устойчивост и партньорство между тях и РАО/РСО

Основание за разработка:

Компонент 2: Организационна устойчивост; Дейност 6 – Проучване на потребностите от подобряване на капацитета на НПО за осигуряване на организационна устойчивост, в това число и партньорство между тях и Регионалните сдружения на общините.

Дейността е част от проект: „Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините”, финансиран от ОП ”Административен капацитет“.

 

Цели на разработката:

 • Формулиране на идеи и начини за организационна устойчивост и партньорство на организациите;
 • Идентифициране на нуждите от повишаване на капацитета на организациите за осъществяване на устойчивост и ефективни партньорства.

   

Технология на проучването:

За формулиране на идеите бяха проведени последователно две фокус-групи поотделно с представители на НАСО РБ и НПО и представители на АСКО и НПО. Резултатите от тях бяха обсъдени на Кръгла  маса, с участието на представители на двете организации и такива на РАО/РСО, НСОРБ и ФРМС.  

 

Резултати от фокус- групите:

1. Резултати от работата с фокус- групата с представителство на НАСО РБ

 

Идеи във връзка с институционалната устойчивост:

 • Формиране на тематични работни групи, които системно и последователно да активизират определени дейности в организацията. Идеята е да се разшири кръга от активно участващи членове при осъществяване на мисията на асоциацията. Като примерни такива групи бяха посочени: за планиране, за обучение, за поддържане на ниво организационната дейност, за произвеждане на избори в страната.
 • Усъвършенствуване на партньорството на организацията с други НПО, които работят за ефективно местно самоуправление. За целта участниците предложиха НАСО РБ да организира и провежда ежегодно форум на тези организации, с цел разискване и решаване проблемите на партньорството.
 • За подобряване на представителството на организацията в публичното пространство - да се разработи и приеме Комуникационна стратегия.
 • За активизиране работата на организацията в регионите - да се изгради ефективна мрежа от регионални координатори, като бъде разработена и приета подходяща длъжностна характеристика /Статут/ за тях.

Идеи във връзка с програмната устойчивост:

 • Разработване на маркетингова стратегия на организацията. Идеята е да се разшири кръга от потребители и клиенти на услугите и продуктите на организацията и по този начин да се подобри нейната устойчивост, като цяло.
 • За тестване на потенциалния пазар на услугите на организацията, да се разработи програма за предлагане на обучителния модул “Ефективно взаимодействие на общинската администрация с общинския съвет”, разработен в процеса на изпълнение на настоящия проект.

Идеи във връзка с финансовата устойчивост:

 • Обогатяване на ресурсната база на организацията с презентационна техника.
 • Разработка на пакет от консултантски услуги, които да се предоставят на пазара.
 • Организиране на рекламни услуги на организации, които предоставят масово стоки и услуги на общините.
 • Разработване на Система от информационни бази данни, като потенциални продукти и услуги за предоставяне на общини-клиенти.
 • Разработване на специализирани продукти / Вътрешни правила, Наредби за работа на общинските администрации и др./, с цел предоставянето им на общините на пазарен принцип.
 • Разработване и приемане на система за работа с донорските организации, с цел внасяне на полезна агресивеност в отношенията с тях.

2. Резултати от работата с фокус- групата с представителство на АСКО

 

Идеи във връзка с институционалната устойчивост:

 • Формиране на тематични работни групи за организиране изпълнението на мисията на организацията, които да се ръководят от членове на УС.
 • Активизиране на мрежата от регионални координатори, чрез разработване и приемане на подходяща длъжностна характеристика, с цел определяне на адекватната им роля в организационния живот на АСКО.
 • Разработване на технология за обмен на положителни практики от работата на специалистите по връзки с обществеността, работещи в общините.

Идеи във връзка с програмната устойчивост:

 • Разработка на пакет от консултантски услуги, които АСКО може да предоставя на пазара.
 • Разработване и приемане на маркетингова стратегия на организацията, с цел подобряване представянето й в публичното пространство.
 • Разработване и поддържане на подходяща база данни от действуващи и потенциални партньори за съвместна работа по проекти и съвместни инициативи.

Идеи във връзка с финансовата устойчивост:

 • Да се планира и организира офис на организацията, като се използва принципа на партньорството.
 • Да се подготви план за предлагане на пазара на учебния модул на тема: „Прозрачност в управлението на общините и мястото на PR-специалистите в този процес”, разработен по настоящия проект.
 • Разработване на ефективна система за работа с донорските организации.
 • Остойностяване на пакета от услуги на организацията, с цел промоцията им на пазара.
 • Проучване и реализиране на възможностите на организацията да предлага рекламни услуги чрез сайта си.

3. Резултати от Кръглата  маса, с представителство на НАСО РБ, АСКО, ФРМС, НСОРБ и РАО/РСО

 

Идеи за партньорство във връзка с институционалната устойчивост:

 • Изграждане на партньорство между двете организации за разработване на Комуникационна стратегия на НАСО РБ. Представителите на АСКО поеха ангажимента да предоставят своята експертиза на секретарите на общините за разработване на ефективна Комуникационна стратегия на НАСО РБ за по-добро представяне в публичното пространство.
 • За осъществяване на децентрализация на управлението на организациите, участниците приеха необходимостта от формиране на съвместна работна група за разработване и осъществяване на Проект за активизиране на мрежата от регионални координатори / статут на координатори, състав на Управителните съвети и ангажираност с дейността на координаторите и т.н. /

 

Идеи за партньорство във връзка с програмната устойчивост:

 • За предлагане на пазара на консултантските услуги на разработените учебни материали по време на проекта – Ефективни взаимоотношения на общинската администрация и общинския съвет и Прозрачност на управлението на администрацията и ролята на специалистите за връзка с обществеността в общините - участниците решиха да разработят съвместен бизнес-план за промоция на цялостен модул за обучение на общините, въз основа на двата продукта. Идеята е той да бъде предлаган съвместно на пазара и по този начин да бъдат интегрирани ресурсите на организациите  за тестване и овладяване на пазара.
 • Като обсъдиха възможността за ефективни взаимодействия на PR – специалистите и секретарите в общините, участниците се обединиха около идеята да разработят съвместен учебен материал на тема “Ефективни вътрешни комуникации в общините и ролята на секретарите и PRспециалистите”. С него те смятат, че ще успеят да съдействуват на общините да подобрят своите вътрешно-информационни връзки и тези с гражданите и, в същото време, ще открият нови пространства за съвместни действия на тези две позиции в общините. В крайна сметка, ще се укрепи партньорството между НАСО РБ и АСКО и от полза за членовете им.

Идеи във връзка с финансовата устойчивост:

 • Тъй като и двете организации имат намерението да увеличат приходите си от рекламни услуги чрез електронните си сайтове, участниците решиха да обменят опит в тази насока.

 

4. ИЗВОДИ :

 • НАСО РБ и АСКО осъзнават, че наличието на добре оборудван офис е от голямо значение за стабилизиране на организационната им устойчивост. 
 • Двете организации приемат, че недостатъчно ефективно успяват да организират и използват човешкия си ресурс. Нуждаят се от изграждане и използване на подходяща организационна структура.
 • Организациите разбират, че се нуждаят от изграждане на система за актуализиране на стратегическите си планове, с участието на повече заинтересовани страни.
 •  Независимо от сериозния потенциал и богати специфични експертизи и двете организации  разбират, че се нуждаят от подобряване на представителството си в публичното пространство.
 • Организациите имат богат опит в предоставяне на специфични услуги и продукти за пазара на консултантските услуги, но приемат, че не използват достатъчно ефективни механизми,  за да ги предлагат и реализират по подходящ начин.
 • Въпреки предоставените възможности от законодателството да развиват стопанска дейност, без печалба, в полза на своята финансова устойчивост те осъзнават, че не са намерили все още подходящ начин да ги използват ефективно.
 • Професионалната ориентация на организациите, в посока на развиване на ефективно местно самоуправление, им предоставя добри възможности за партньорство с голяма гама от НПО - та, работещи в тази област. Те ги разбират и ще направят всичко възможно да ги оползотворят.
 • Независимо от притежаването на сериозни експертизи, организациите осъзнават, че не притежават ефективна система за работа с донорски програми, което ги затруднява в участието при разработване и управление на проекти, финансирани от тях.

Препоръки за повишаване на капацитета на организациите за организационна устойчивост:

Въз основа на резултатите и изведените изводи за проблемите, които желаят да решат АСКО и НАСО РБ,  във връзка със своята организационна  устойчивост, идентифицираме следните потребности във връзка с повишаване на капацитета им в тази насока:

 • Усъвършенствуване на организационната култура.

И двете организации приемат, че се нуждаят от подобряване на знанията и уменията си, във връзка с подобряване на организационната структура на управление, създаване на система за подобряване на вътрешните и външни комуникации, формулиране и анализиране на проблемите свързани с тях.

 • Поставяне основите на ефективен маркетинг за техните експертизи и правилен подход за приобщаване на потенциални потребители. Дългогодишната практика на дейността на организациите е развила сериозен експертен капацитет у членовете им. В същото време, липсата на правилен подход във връзка с нарасналата конкуренция в неправителствения сектор и не прилагане на пазарните механизми в предоставянето му на пазара, е лишило организациите и техните основни клиенти от разпространението им, в полза на общностите в страната.
 • Развитие на знания и умения за практикуване на стопанска дейност. Организациите осъзнават и приемат, че един важен фактор за непрекъснато надграждане на притежаваните експертизи и осигуряване на ресурс за тази цел изисква разширяване на приложението, чрез подходящи форми на стопанска дейност, спазвайки принципа за използване на средствата от тях за изпълнение на основните си мисии.
 • Изграждане на партньорства.

Независимо от спецификата на професионалните им експертизи, организациите разбират, че бъдещата им устойчивост в НПО-сектора се определя най-вече от знанията и уменията за партниране с други организации, с цел допълване на ресурсите си и активно участие на пазара на консултантските услуги. Те разбират, че ефективната им работа с донорските програми предлагани на пазара е обречен на неуспех, ако не усвоят подходящите умения за привличане и съвместна работа с партньори в бъдеще.