В периода  24 - 27.02.2013 г. група от 27 секретари на общини и районни администрации взеха участие в обучение вЕвропейския институт по публична администрация (ЕИПА) – Маастрихт, Холандия. Обучението бе на тема „Управление на проектния цикъл”, по проект „Усъвършенствуване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз”, по Договор № К11-22-1/19.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

По време на обучението бяхме запознати подробно с фазите на разработване на проекти по програми с директно финансиране от Европейската комисия и чрез оперативните програми на отделните страни – членки на ЕС.

Разпределени по групи, разработихме всички фази на проектния цикъл по обявена процедура от Европейската комисия– Покана за представяне на предложения по програмата LIFE+ за 2013 г.:

  • Критерии, на които трябва да отговаря  проекта;
  • Определяне на темата на проекта;
  • Определяне на заинтересовани страни, партньори и целеви групи по проекта;
  • Определяне на главна цел и стратегически цели на проекта /дърво на целите/;
  • Анализ на проблемите;
  • SWOT анализ /силни и слаби страни, възможности и заплахи/;
  • Разработване на Матрица на проекта – с цели, дейности, резултати, индикатори, доказателства за изпълнение, външни заплахи.

Макар и доста интензивно и за кратко време, обучението беше много полезно и интересно. Организацията от страна на ЕИПА – Маастрихт беше на много високо ниво във всяко отношение – програма, материална база, зала, фасилитатор, технически средства, материали, работа по групи,  решаване на практически казуси.

Благодарности към ИПА - София за създадената организация, както и към водачът на групата, без които обучението нямаше да постигне своите цели.

От мястото на събитието

Нина Данколова

Секретар на община Мездра

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022