Продължава организирането и провеждането на периодичните срещи на изпълнителните директори на партньорските НПО в сферата на местното самоуправление. В периода 26 – 28 юни 2014 г. във Варна, по инициатива на НСОРБ и с любезното домакинство на АБЧО и колегата Марияна Иванова, изпълнителен директор, се проведе и третата среща. Домакините отново приятно ни изненадаха! Срещата се проведе в чудесния комплекс СОК „Камчия”, на около 20 км. от Варна.

Тъй като сме в началото на сезона на отпуските, в срещата взеха участие 8 колеги – от НСОРБ, НАСО РБ, РАО „Хебър” и „Тракия”, АРО и  СЮЗО и, разбира се, домакините от АБЧО. 

Срещата бе открита от домакина – колегата Марияна Иванова. Тя предложи и предварително консултираните въпроси, които да бъдат предмет на дневния ред:

 • Преглед  на резултатите от договореностите по време на втората среща през 2013 г.;
 • Представяне на по-значими резултати от дейността на партньорските организации;
 • Промени в политиките и дейностите на НСОРБ за резултатно взаимодействие между централна и местна власт, в интерес на общините. Разпределение на ролите между партньорите;
 • Договорености за общи действия по ключови за общините въпроси;

По първия въпрос бе отчетено, основно, подготовката и провеждането на Деня на диалога в края на септември 2013 г. Да! Подготовка и провеждането бяха на ниво, но ... резултатите – незадоволителни. Това бе общото мнение, което е и повод да се преосмисли подхода за разговора между местните и централните власти – законодателна и изпълнителна. По подобен начин /относно резултатите!/ стоят нещата и по повод на Годишна среща на местните власти, проведена през октомври 2013 г. в к.к. Албена. По достойнство бе оценено участието на НАСО РБ, организирала за пореден път Форум на секретарите на общини по общозначими професионални въпроси и проблеми. В резултат от форума бяха подготвени и изпратени до всички заинтересовани страни становищата на НАСО РБ по ЗИД на Изборния кодекс, в частта ОТП на избори, както и по  Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги.

По-интересните акценти в представяне на дейностите на партньорските организаци бяха следните:

СЮЗО – в организационен план – „затягане на дисциплината” за некоректните членове на сдружението. Работата по проекти – в две направления: проекти за обучения в помощ на общините /ЗОП, кадарстър/ и други проекти /трансгранични, за използване на слънчевата енергия, международна велопътека за Югоизточна Европа, социално предприемачество/.

РАО „Тракия” – подпомагане на комуникациите и връзките на общините-членове с общини от чужбина /Турция, Йордания и Виетнам/, с акцент върху развитието на съвместен взаимноизгоден бизнес.  

АРО – продължават работата по основен приоритет „Туризъм” за регион Родопи – Еврос и реализиране на стратегия за развитие на хотелиерството и туризма в Родопите.

РАО „Хебър” – предоставят активно услуги на членовете – чрез проекти и/или чрез собственото дружество, регистрирано по ТЗ. Също прилагат мерки за „затягане на дисциплината” за некоректните членове на сдружението.

АБЧО – благодарение на създадена много добра организация, колегите работят по над 20 проекта, повечето от които са на директно финансиране от ЕК и други донори. С приоритет са проектите, свързани с енергийна ефективност, екология и регионално развитие. Тези и други проекти се реализират както във всички общини-членове на сдружението, съобразно техните специфични потребности, така и на регионално ниво. Наред с това редовно организират срещи с кметове на общини и населени места – за идентифициране на проблеми или свързани с консултации по конкретни теми. Всички тези дейности и високия професионализъм и мотивация на членове на екипа са довели до активизиране на интереса и заслуженото уважение на общините към АБЧО. 

Като приоритети в работата на НАСО РБ през последната година посочих следните направления:

 • Участие със становища в подготовката на нови и изменение на стари нормативни и под-нормативни актове, в т.ч. Изборен кодекс, Методология за подобряване на процесите за предоставяне на административни услуги на МС и др.
 • Подготовка и провеждане на дейности от организационен характер, в т.ч.:
 • ХХII Общо събрание, с избор на нови УС и КС на НАСО РБ – април 2014 г.;
 • Х Практическа конференция на НАСО РБ, юни 2014 г., о. Корфу, Гърция.
 • Участие в дейности и прояви на партньорски организации, в т.ч.
 • Годишна среща на местните власти през 2013 г. в к.к. Албена, с традиционния вече Форум на секретарите на общини;
 • Честване на 20-годишния юбилей на Националната асоциация на секретарите на общини в Република Чехия /STMOU CR/, май 2014 г., Прага, Чехия.
 • Предоставяне на услуги на членовете/общините – е-информации и консултации и др.
 • НСОРБ контакти и усилия за активизиране на процесите на децентрализация; работа по преразглеждане на подходите, методите на работа и процедурите по водене на ефективен разговор с централната власт по въпроси, пряко касаещи работата на общините. Като мярка, в това отношение е задължителни периодични срещи /на 2 месеца/ с НС и Правителството. Наред с някои вътрешно-организационни въпроси, колегата Гинка Чавдарова ни информира и за други дейности на НСОРБ:
 • Във връзка с новия начин на определяне на такса „Битови отпадъци” – да се предвиди 1-годишен срок на пилотно въвеждане;
 • Прехвърляне на регистрацията на МПС към общините;
 • Обмисля се предложение за въвеждане на поземлен данък;
 • Създаване на общински фонд „Солидарност” за помощ при бедствия и аварии.
 • Във връзка с предстоящите избори, невъзможност за провеждане на традиционната годишна среща през октомври, както и местните избори през 2015 г., обмисля се провеждане на изложение „Експо” с българско и международно участие, Общо събрание и Годишна среща в средата на месец май 2015 г.
 • По време на представянето, колегата Гинка Чавдарова, подкрепена и от останалите участници в срещата отправи молба към НАСО РБ за изказване на становища /мнения, препоръки/ по следните въпроси:
 • Готовност за приложение на измененията и допълненията на Административно-процесуалния кодекс /АПК/, свързани с въвеждането на комплексни административни услуги /КАУ/ за гражданите и бизнеса, влизащи в сила от 01.01.2015 г.
 • Процедури за адекватно финансиране на организационно-техническата подготовка ОТП/ и произвеждането на национални избори.

Колегите отправят тази молба към нас, тъй като и двата въпроса:

 •  кои са актуални - предстоят както избори, така и въвеждането на КАУ през следващите месеци и в началото на 2015 г.;
 •  пряко касаят професионалните задължения и компетенциите на секретарите на общини;
 •  съществуват доста нерешени проблеми от различно естество.

Според колегите, тези становища ще дадат възможност да имаме готовност своевременно да отстояваме експертните си позиции по двата въпроса, при възможности за внасяне допълнителни изменения и допълнения на действащите нормативни актове.

Кампанията по изработване на становищата е стартирана.

Така, стегнато, делово, с полза и удовлетворение, приключи поредната среща на колегите - изпълнителни директори на НПО в сферата на местните власти. Оставаме в очакване на следващата, защото тези срещи са ни необходими и полезни – и за нас, като организации, и за общините, чиито интереси защитаваме и отстояваме. А до тогава – успех в реализацията на набелязаните задачи!

От мястото на събитието

Васил Панчаров

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022