Меморандум за сътрудничество - НАСО РБ - STMOU CR

Меморандум за сътрудничество - НАСО РБ - STMOU CR

Меморандумът е насочен към осигуряване на условия за бъдещи приятелство и партньорство, за обмен на опит, информация и взаимопомощ в области, свързани с публичната администрация и градските общности на двете републики.

Сфери на сътрудничество:

 

1) Обмен на информация, споделяне на опит и добри практики, посещения с учебна цел между STMOÚ ČR и НАСО РБ в следните области:

а) Отговорности и дейности на общините в местното управление и в държавната администрация, определени от законите на отделните страни, правилата на Европейския съюз и международното право.

б) Сравнение на подходите и инструментите, използвани в публичната администрация (сравнителен анализ и benchlearning).

в) Планиране на развитието и местната власт.

г) Организиране на дейности за обучение - конференции, семинари, учебни пътувания, е-конферентна връзка.

д) Реализиране на съвместни проекти в областта на местното самоуправление.

е) Разработването и прилагането на иновативни подходи и инструменти за управление и развитие на местното самоуправление в двете страни и Европейския съюз.

ж) Изготвяне на съвместни становищата в рамките на Европейския съюз.

з) Популяризиране на местното самоуправление в двете страни.

2) Популяризиране и изграждане на партньорства между местните власти (общини) на двете страни. 

3) Развитие на взаимното сътрудничество и укрепване на отношенията между НАСО РБ и STMOÚČR, сътрудничество със сдружения от други държави и международни организации:

а) Взаимно участие в годишните конференции на двете сдружения.

б) Изпълнение на съвместни проекти.

в) Съвместни дейности и сътрудничество в международните организации.

Специфичните дейности и проекти ще се изпълняват въз основа на взаимно споразумение.

Съставено в гр. Видин, Република България, на 14 април 2011 г., в два екземпляра - на чешки и български език.

 

Вижте целия документ на чешки и български език на меморандума от тук.