МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ПРЕАМБЮЛ

Договарящите се страни:

1. Сдружение Национална асоциация на секретарите на общини в Република България / НАСО РБ /,представлявана от г-н Петър Харадинов, секретар на община Смолян, Председател на Управителния съвет на НАСО РБ

и

2. Сдружение “Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България” / НСМОПРБ /, представлявано от Иван Димитров, обществен посредник на община Пазарджик, Председател на Управителния съвет на НСМОПРБ,

   В качеството си на нестопански организации, работещи в областта на местното самоуправление,

   В стремежа си към добро управление, съвременни, високоорганизирани и професионално подготвени общински съвети и общински администрации, отговорни и открити за правата на гражданите и

   Убедени в необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между партньорските организации в сферата на местното самоуправление,

   Се споразумяха за следното:

 

   Цел на меморандума

   Настоящият Меморандум е насочен към провеждането на обща политика и съвместни действия, в съответствие с мисията, визията, основните цели и задачи на двете партньорски организации.

 

   Основни сфери на взаимодействие

1. Обучение и дискусионни форуми.

НСМОПРБ и НАСО РБ си сътрудничат при организирането на обучения за общински служители и служители на изборни длъжности. Това сътрудничество се изразява в разширяване обхвата на темите за обучение и кръга от обучаващи се.

Обучението по теми, свързани с организацията и дейността на обществените посредници, на доброто административно управление и предоставянето на услуги на гражданите, както и програмите за тези обучения се подготвят и поднасят съвместно от членове на НСМОПРБ и НАСО РБ.

Двете сдружения организират съвместни обучения и координират проявите си в тази насока.

НСМОПРБ и НАСО РБ организират съвместни обсъждания на механизми за постигане на по–гъвкаво и ефективно взаимодействие между структурите на общинските съвети и местната администрация, които да изградят база за оптималното взаимодействие на местното ниво на самоуправление и утвърждаване на институцията обществен посредник.

2. Консултации 

НСМОПРБ  предоставя на членовете на НАСО РБ, а съвместно и на други заинтересовани лица, консултации по възникнали казуси и актуални проблеми от компетенциите на обществените посредници. Те могат да бъдат в писмена или устна форма. Запитванията за подобни консултации, отправени към НАСО РБ, се изготвят от експерти на НСМОПРБ, предоставят се от името на НАСО РБ, като се отразява логото на НСМОПРБ върху документа.

3. Законодателна област

Двете сдружения разменят периодично информация за проблеми в нормативната уредба в областта на местното самоуправление. Създават съвместни работни групи или си оказват съдействие и помощ  при изготвяне на становища по законопроекти или предложения за изменения и допълнения в съществуващи нормативни актове.

4. Информационно осигуряване на дейността 

НСМОПРБ и НАСО РБ си осигуряват пълна информираност относно предстоящи събития и резултати от минали такива, както и в областта на законодателни инициативи, обучения, конференции, семинари, печатни издания и материали и др.

Настоящият Меморандум е приет от Управителните съвети на НСМОПРБ и НАСО РБ и влиза в сила след подписването му от представляващите двете сдружения.

Меморандумът може да бъде допълван и изменян по взаимно съгласие на двете страни.

 

Дата : 23 април 2009 г.

Място: гр. Трявна

За НСМОПРБ:                                             За НАСО РБ:

Иван Димитров                                          Петър Харадинов 

Председател на УС на НСМОПРБ         Председател на УС на НАСО РБ

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022