Меморандум за сътрудничество между НАСО РБ и СЮЗО

Меморандум за сътрудничество между НАСО РБ и СЮЗО

Меморандум за партньорство 

между 

Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/,

представлявано от инж. Вельо Илиев – Председател на Управителния съвет 

и 

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/,

представлявана от София Янчева – Председател на Управителния съвет

 

Водени от стремежа за насърчаване развитието на местното самоуправление и

взаимодействието между сдруженията на общини и професионалните сдружения на общински служители,

както и от стремежа за прилагане на европейските ценности и

считайки устойчивото взаимодействие между СЮЗО и НАСО РБ за инструмент за реализиране на този стремеж в обществен интерес,

представителите на двете организации приемат настоящия Меморандум за:

ПАРТНЬОРСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ  С Ю З О  И   Н А С О  РБ   И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ  ПРИ НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

   Настоящият меморандум определя основните принципи на сътрудничество между  двете организации и определя следните:

ЦЕЛИ

Да съдействат за развитие на силно и ефективно местно самоуправление.

Да представляват съвместно интересите на членовете си.

Да провеждат съвместни инициативи, насочени към утвърждаване на европейски ценности и реализиране на европейските политики.

Да мобилизират вътрешни и привличат външни ресурси за институционално утвърждаване и повишаване на организационния капацитет.

 

ЗАДАЧИ

Участие в търгове и конкурси с обект на поръчките, съвпадащи с общите цели на организациите;

Подготовка и управление на дейности и проекти с целева група представители на местни и регионални власти;

Трансфер на добри практики и експертиза в различни области, касаещи местното самоуправление.

 

ПРИНЦИПИ

 

Върховенство на Обществения интерес;

Взаимно признаване и доверие;

Прозрачност и публичност;

Отговорност и отчетност;

Ефективност;

Сътрудничество и взаимодействие;

Координация и взаимно подпомагане между членовете на двете организации.

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

1. Дейности по реализация на комуникационни планове на оперативните програми, което включва:

- процеса по информиране на широката общественост и потенциалните бенефициенти за целите на Оперативните програми, възможностите за финансиране, ползите от тях и резултатите и етапите на изпълнението й;

- провеждане на цялостна медийна, рекламна, информационна и интернет кампания и координация и наблюдение на изпълнението на комуникационните планове;

- организиране и провеждане на публични събития – дискусионни форуми, информационни дни, обучителни семинари и други информационни събития.

2. Дейности, инициирани от Управляващите органи на оперативните програми по укрепване капацитета на бенефициенти, което включва:

- проучвания и анализ на потребностите от обучение;

- организиране на обучения по определени теми;

- предоставяне на консултации на бенефициенти;

- предоставяне на техническа помощ за подготовка и управление на проекти;

- менторство.

3. Съвместно участие в процесите на планиране, програмиране и подготовка на оперативните програми за следващия планов период.

4. Дейности по реализация на Програмата за изпълнение на Стратегията по децентрализация 2010 – 2013 г., което включва:

- изготвяне на аналитични доклади за моментите състояние на местните и регионални власти и процесите на децентрализация;

- изготвяне на предложения за промяна в нормативната база, касаеща местното самоуправление;

- участие в работни групи, консултативни органи, обществени съвети, с цел защита интересите на местната власт;

- организиране на публични събития – работни срещи, дискусионни форуми и други, с представители на местна и централна власт;

- методическо подпомагане на различни процеси в общините, засягащи децентрализирането на правомощия и ресурси;

-  рганизиране на инициативи, повишаващи и укрепващи капацитета на местните и регионални власти за осъществяване на вменени нови права и отговорности.

5. Подготовка и управление на други съвместни дейности и проекти, по въпроси, от компетенциите на местното самоуправление.

  

   Меморандумът може да бъде допълван и изменян по взаимно съгласие на двете страни.

 

22.07.2010 г.

гр. Благоевград

 

За Сдружение на Югозападните общини:

 

 

За Национална асоциация на секретарите на общини в Република България:

Инж. Вельо Илиев

Председател на Управителния съвет

София Янчева

Председател на Управителния съвет