Идеята на НСОРБ/НАСО РБ за подготовка и поднасяне на обучения по приложение на Изборния кодекс възникна в средата на месец февруари т.г. Идеята, като такава, не е нова, тъй като НАСО РБ е провеждала вече два пъти подобни обучения, в навечерието на избори през годините. Сега НСОРБ за първи път предложи реално партньорство на НАСО РБ по подготовката и поднасянето на този кръг от регионални обучения. Колегите са отчели високото ниво на професионална експертиза, което носят секретарите на общини, формирано и натрупано години наред от опит и правоприлагане. Благодарим, колеги от НСОРБ!

Подготовката започна с уточняване на тематичната програма и разпределението й във времето, подбор на инструментите на обучение и т.н. В този процес взеха активно участие колеги-секретари, както и Васил Панчаров, в качеството му на дългогодишен обучаващ по модулите на ААМР и ФРМС.

В средата на месец април форматът на тези материали бе уточнен и ни беше отправено предложение да номинираме колеги-секретари, с опит в разработката и поднасяне на обучения. След консултации, УС номинира 22 колеги – по 3-4 за всеки от районите за планиране. Предложението с номинации беше изпратено до НСОРБ на 26 април т.г. Разбира се, в качеството си на организатори, НСОРБ имаше последната дума по оформяне на окончателния състав на екипа. Основният критерий за подбор е бил – балансирано участие на колеги от малки и големи общини по региони. Така в екипа бяха включени колегите Ваня Пецанова-Струмяни, Весела Начева-р-н Изгрев, СО, Зоя Цвяткова-Ст.Загора, Катя Киликчиева-Казанлък, Маргарита Корчева-Г.Оряховица, Мариус Конов-Монтана, Мина Илиева-В.Търново, Петя Руменова-Сливен, Румяна Дъчева-Дряново, Сезгин Бекир-Кърджали, Соня Христова-Ловеч, София Янчева-Благоевград,, Теодора Добрева-Белослав, както и Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ - водещ на ролевите игри и фасилитатор на част от модулите във всички обучения. 

В този състав, в първите дни на месец май, екипът бе събран на работна среща в офиса на НСОРБ. Тук окончателно бяха обсъдени тематичната програма и разположението й във времето. Колегите разпределиха помежду си разработката на учебните материали, съответните презентации и други материали и се ангажираха със сроковете, предложени от НСОРБ-Актив.

Ангажимент на НСОРБ-Актив бе да осигури участие на депутати и членове на ЦИК, които да участват във всички обучения, да представят встъпителния модул на обучението, както и да дават консултации и тълкувания на възникнали в процеса на обучението казуси. За съжаление, това не стана практически възможно по ред причини. Като водещ на встъпителният модул бе поканен за участие адв. Александър Андреев, екс-член на ЦИК.

След като бяха уточнени всички въпроси, в т.ч. и логистичните, започнаха и обученията.

В Пловдив, професионално и с голяма вещина, адв. Андреев поднесе встъпителния модул като обърна внимание на основните моменти в Изборния кодекс, измененията в сравнение с предишната нормативна уредба и предизвикателствата, произтичащи от тези изменения. Основни обучаващи по останалите модули бяха Сезгин Безир-Кържали и Катя Киликчиева-Омбудсман на община Казанлък, Почетен член на НАСО РБ. Чрез много добре подготвени презентации, казуси-примери и дискусии те обхванаха всички ключови моменти от организационно-техническата подготовка /ОТП/ на изборите, ангажиментите на общинските администрации в тази подготовка, в предизборния и изборния ден. Всички модули се поднасяха през призмата на особеностите на „избори две в едно”. Голям интерес предизвика и ролевата игра „Консултации на политическите сили за определяне на съставите на СИК в община Д.Н.”, водена от Васил Панчаров.

Второто обучение, за Югоизточен регион, бе в Сливен. Тук основни обучаващи бяха Петя Руменова - Сливен и адв. Зоя Цвяткова – екс-председател на УС на НАСО РБ. Встъпителният модул, структуриран по нов начин, бе поднесен от адв. Цвяткова. И отново ...  презентации, дискусии, въпроси-отговори, ролева игра, при голям интерес и активност на участниците. На това обучение присъстваха и голяма част от членовете на управителните органи и областни координатори на НАСО РБ, които участваха и в паралелно проведеното заседание на УС.

Третото обучение – в Плевен, за Северозападен регион. Адв. Андреев отново поднесе встъпителния модул, а основни обучаващи бяха Соня Христова-Ловеч и Мариус Конов-Монтана. Форматът на поднасяне бе същия, а обучението премина при присъщата, за колегите-участници, активност.

През месец юли предстоят обученията в Шумен – за Североизточен регион,  с обучаващи Мина Илиева-Велико Търново и Теодора Добрева-Белослав и в София – за София-област и Югозападен регион, с обучаващи София Янчева-Благоевград, Весела Начева-р-н Изгрев, СО и Ваня Пецанова-Струмяни. Като дублиращи водещи на двете обучения ще бъдат и колегите Маргарита Корчева-Горна Оряховица и Румяна Дъчева-Дряново.

Да пожелаем успех на колегите – водещи и участниците.

Какво прави впечатление, като цяло, от обученията!

1. Очаквано, сред участниците присъстват не само секретари на общини, но и кметове, зам.кметове, директори на дирекции и началници на отдели, ръководители и експерти на общинските структури ГРАО. Най-често броят на секретарите на общини е около половината от участниците.

2. Броят на участниците по региони е под очаквания. Вероятно, това се дължи на високата такса за участие, въпреки усилията на организаторите да минимизират разходите.

3. Интересът и активността на участниците са обясними – всички те са пряко ангажирани в процеса, а при прилагането на новия Изборен кодекс възникват множество казуси. Много от тях нямат еднозначно решение, поради липсата на синхрон с други нормативни актове и това внася объркване. Всички тези казуси и въпроси се „паркират” по време на обученията и се отправят за отговор и/или решаване от ЦИК и други компетентни органи, с оглед безпроблемната подготовка и произвеждане на Избори` 2011. За най-често задаваните въпроси и евентуалните отговори и тълкувания ще ви информираме в най-скоро време, чрез средствата на е-консултация и е-информация на НАСО РБ.

4. Оценките на участниците от формулярите за обратна връзка, в обобщен вид, са много добри. Това е атестат за работата на екипа - не само по подготовката на материалите, но и за начина на тяхното поднасяне, компетентността на колегите-обучаващи и логистиката, предложена от организаторите.

Това е в основни линии.

Както вече ви информирах в други материали, публикувани в настоящия бюлетин, обмисля се възможността за мини-конференция на НАСО РБ, с основна тема за обсъждане „Методическите указания на ЦИК за Избори`2011”. Но ... затова ще ви информирам допълнително, след съответните решения на УС!

Спорна работа по ОТП на Избори`2011!

 Васил Панчаров

Член на екипа от обучаващи

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022