Презентация на г-жа Бохомила Будкова, Член на УС на STMOU CR, Република Чехия

Презентация на г-жа Бохомила Будкова, Член на УС на STMOU CR, Република Чехия

С удоволствие приехме поканата ви за участие в ХVІІІ ОС на НАСО РБ и подписване на Меморандум за сътрудничество между двете Сдружения. Вярваме, че бъдещото сътрудничество ще ни даде нови знания и опит и ще допринесе за развитието на двустранните взаимоотношения.

Г-жа Будкова поднесе кратка презентация по следните теми:

 • Cистемата на публичната администрация в Република Чехия
 • Функции на секретаря – ръководители на градските и общински администрации
 • Асоциацията на секретарите на градовете и общините - роля, дейност

СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЧЕХИЯ

Административно-териториално деление:

 • Основни единици - село, град, община   > 6.000  oбщини
 • Области - 13 + Прага-град


Действащо законодателство:

 • Основни закони за администрациите – Закон за общините, Закона за регионите, Закона за столицата Прага, Закона за структуриране на министерства;
 • Кодекс на труда;
 • Закон за местната власт и местното самоуправление;
 • Каталог / Регистър на длъжностите в администрациите;
 • Специални закони.

 

ФУНКЦИИ НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ

 

Основни закони за местните власти:

 • Закон за местното самоуправление   Секретар на община = Административен ръководител!!!
 • Закон за общините   Структура - кмет, заместник-кмет, секретар, други служители

Секретарят – права и задължения:

 • Отговаря за дейностите на общината и делегираните дейности;
 • Осигурява изпълнението на делегираните дейности;
 •  Изпълнява задачи, възложени му от Кмета и/или Общинския съвет;
 • Изпълнява функциите на работодател!!! за работниците и служителите в общинската администрация;
 • Разработва вътрешни правила и организира дейността на общинската администрация;
 • Участва със съвещателен глас в заседанията на ОбС.

Т.е. Управлява администрацията, отговаря за изпълнението на делегираните дейности и е консултант /съветник/ на Кмета по местно самоуправление!!!

АСОЦИАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ /STMOU CR/

Описание, цели и задачи:

 • Професионална асоциация на ръководителите на градските и общинските администрации (секретари);
 • НПО, с членство на доброволен принцип;
 • Цел – обединение на секретарите от цялата страна;
 • Дейности - обучение, обмен на опит и информация, платформа за обединяване на професионални становища и позиции в законодателния процес;
 • Съвместна работа /сътрудничество/ с органи на държавната власт;
 • Партньорство с организации и сдружения;
 • Защита на професионалните интереси

 

Членове на Сдружението:

 • Брой на членовете към 31 декември 2010 г. - 299
 • Общ брой на секретарите на градове и общини - 600

 

Учредяване и развитие:

 • Учредяване:  1994 г. Членове – 154;
 • Членство в U.Di.T.E. - от 2001 г.
 • Професионализация на Сдружението - 2007 г.
 • Достъп до електронна база данни, във връзка със законодателството и държавното управление.

 

Дейности на Сдружението:

Законодателни Инициативи:

 • STMOÚ CR инициира законодателни предложения, във връзка със Закон за държавния служител и администрацията, Закона за конфликт на интереси, Закон за одит на дейността на публичната администрация.
 • Сътрудничество с други органи, асоциации, съюзи:
 • Министерство на вътрешните работи, Министерството на околната среда, Министерство на регионалното развитие, Министерство на труда и Съвет за устойчиво развитие към МС.
 • Национално Сдружение на градовете и общините;    
 • Институт за местната администрация;
 • Център за обучение на публичната администрация;
 • Асоциация за оценка на качеството;

 

Обмен на знания, умения и информация:

 • Итернет-страница -  www.tajemnici.cz;
 • Информационен бюлетин на STMOÚ CR;
 • Регионални и национални конференции.

 

Обучение и обмен на опит:

 • Обучения от регионален и национален характер;
 • Обмен на опит и добри практики между секретарите;
 • Проекти, например, “Управление на органите на териториално административно управление - укрепване на стабилността и международното сътрудничество"

 

 Регионални обучения на STMOÚ CR:

 • 1 - 2 обучения на година за всеки регион;
 • Тематична програма:

Примери:

Право на работа в държавната администрация;

Защита на личните данни;

Приложение на електронното управление в работата на администрацията;

Управление на времето

 • Формат на обученията - групи от 10 - 30 участника, членове на STMOÚ CR ;
 • Финансиране – от собствени средства на STMOU CR. Обученията са безплатни за участниците.

 Международно сътрудничество:

 • Член на Европейската асоциация на общинските мениджъри U.Di.T.E., интерес към Международната асоциация на градските управители - МАГУ /ICMA/;    
 • Тясно сътрудничество с асоциациите от Словакия, Унгария, Латвия, Израел.