Партньорска среща на изпълнителните директори на РАО, ФРМС и НАСО РБ

Партньорска среща на изпълнителните директори на РАО, ФРМС и НАСО РБ

Много отдавна подобни срещи не са се провеждали! Последни спомени за такива срещи имам от времето, когато те се организираха и провеждаха от Инициатива Местно Самоуправление на ААМР, а по-късно от ФРМС, по егидата също на ААМР. Убеден съм, че всички колеги - от НСОРБ, РАО, ФРМС и другите НПО от сферата на местното самоуправление, участвали в тези срещи ще ме подкрепят, ако кажа, че това бяха много полезни и приятни срещи. Основно те бяха насочени към координация на дейностите и сътрудничество между отделните сдружения, в полза на техните членове, както и при формиране на общо мнение по важни за всички общини въпроси.

И ето, близо десет години по-късно, инициатива за подновяването на тези срещи пое НСОРБ. Благодаря, колеги! Всички си даваме сметка, че тази инициатива не е случайна! Динамиката на процесите в обществения живот и, в частност, в сферата на местното самоуправление, налага все по-често да се предприемат координирани действия, както по отношение на нормативната уредба, така и по решаването на актуални въпроси, произтичащи от напрегнатото професионално ежедневие на ръководители и служители на местно ниво.

Така, на 20 февруари т.г. в Центъра за обучение на НСОРБ в с. Гергини се проведе първата среща на изпълнителните директори на НСОРБ, РАО, ФРМС и НАСО РБ. В нея взеха участие близо 20 колеги. Срещата бе открита и водена от Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, домакин на проявата. Тя предложи срещата да протече с обсъждане в следните посоки:

Взаимна подкрепа за изпълнение на полезни за общините дейности през 2013 г.;

Програмни задачи на НСОРБ, отворени за партньорство с регионалните общински асоциации;

Приоритетни задачи на РАО и възможна подкрепа от НСОРБ.

Паралелно с това, всяка от присъстващите организации представи, в резюме, извършеното през последните години, както и приоритетите и предизвикателствата сега и в бъдеще.

От всички изложения пролича съществената промяна в дейностите на сдруженията, в сравнение с тези от преди десетина години и това е нормално, а и желателно! Това показва, че НПО от сферата на местното самоуправление са стабилни, придобили са и усъвършенстват умения си за гъвкавост, устойчивост и развитие, търсят нови форми за изява, съобразно динамично променящите се условия, в полза на своите членове и самата НПО, но и за общините, като цяло.

След консултация с членовете на УС по време на заседанието в Ловеч, приоритетите, дейностите и предизвикателствата пред НАСО РБ бяха представени по аналогичен начин. Интерес предизвикаха и актуалните въпроси поставени от нас:

При необходимост от експертни мнения и становища от секретарите на общини, запитванията да се изпращат своевременно до офиса на НАСО РБ, а не директно към конкретни кметове и/или колеги!

Да бъде осигурено достатъчно време за качествено обмисляне и подготовка на становищата и мненията, за да бъдат те максимално задълбочени и полезни!

При депозиране на становища винаги да има обратна връзка какво е прието и какво не и защо! Често пъти не се приемат разумни и работещи предложения, депозирани от колеги!

При представяне на предложения, по които сме депозирали становища, от страна на НСОРБ пред НС и други централни институции и ведомства задължително да има и наш представител-експерт по съответния въпрос, участник в разработката на нашето становище!

Конкретни предложения:

  • Становището на НАСО РБ относно избирателните списъци, въпрос, поставен от ГД ГРАО на МРРБ, да се внесе в НС от НСОРБ, чрез парламентарния секретар!
  • Какво е развитието на Закона за погребалната дейност и управление на гробищните паркове?!? Колегите не са съгласни са определени постановки на проекто-закона, които не са в полза на общините, дали са предложения и не знаят какъв е резултатът?!?
  • Част от колегите са запознати с проекта за ЗМС и очакват широко обсъждане, за да се изберат точни, ясни и работещи текстове по отделните части от закона, в т.ч. и по административното обслужване.

Тези предложения бяха депозирани на колегите от НСОРБ и в писмен вид, с оглед по-нататъшното им обсъждане и предприемане на съответните мерки.

Така приключи първата среща на изпълнителните директори, в очакване на резултати, които ще бъдат най-качествения измерител на ефективността от нея. Очаквайте и последваща информация за случващото се!

Договорено бе следващата среща да се проведе в края на месец август, с домакинството на Асоциацията на българските черноморски общини /АБЧО/.

От мястото на събитието

Васил Панчаров, Изпълнителен директор на НАСО РБ