Забележка
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

По инициатива на НСОРБ, в средата на ноември 2012 г. в учебния център на НСОРБ в с. Гергини се проведе първото заседание на разширения състав на работната група, подготвяща варианти за същностни промени в проекта на нов Закон за местното самоуправление /ЗМС/. За участие в заседанието бяха поканени кметове на общини, председатели на ОбС, председатели на УС, изпълнителни директори и експерти на „Отворено общество”, НАПОС, НСОРБ, ФРМС, НАСО РБ, Клуб „Икономика 2000”, както и бивши кметове на общини. В заседанието, като членове на работната група, от страна на НАСО РБ взеха участие София Янчева, Председател на УС и Васил Панчаров, Изп. директор на НАСО РБ.

Срещата бе открита и ръководена от Гинка Чавдарова, Изп. директор на НСОРБ. Тя представи, в резюме, извършеното до сега, както и мотивите, налагащи изготвянето на нов ЗМС – законодателен приоритет, приет от ОС на НСОРБ през март 2012 г. В анализа бе посочено, че ЗМСМА, „конституцията” на местното самоуправление, е приет през 1991 г. и в своята концепция и структура той отразява актуалните за времето си обществени потребности. На фона на всички процеси на интензивна промяна на обществените отношения, както и развитието на законовата база, той стана като „отесняла дреха”, която упорито доизносваме. През годините бяха извършени около 40 изменения и допълнения в него, но резултатът е повече или по-малко една остаряла структура, с нарушена систематика и отменени цели глави. И най-важното - той е центриран около органите на управление, а гражданите остават някак встрани, т.е. той предлага предимно правила за управление, а не толкова на самоуправление. Резултатите от извършения през 2011-2012 г. мониторинг от Съвета на Европа по прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в България също потвърждават необходимостта от същностни промени. Мониторинговият доклад съдържа редица констатации и препоръки за отстраняване на същностни проблеми в регламентиране обхвата на собствената сфера на дейност на местното самоуправление, които водят до прекомерен контрол от страна на държавата при управлението и финансирането на присъщи местни дейности.

Като изрази доверието си към разностранната експертиза на участниците, Гинка Чавдарова представи основните задачи на работната група:

Ø       да обсъдят и изберат направления за радикални промени, които да залегнат в проекта;

Ø       да обсъдят вариантите за нов ЗМС, представени на Годишната среща на местните власти`2012;

Ø       да обсъди структурата на проекта на нов ЗМС;

Ø       да предложи начини за отразяване на препоръките от Мониторинговия доклад от 2011 г. за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление;

Ø       да изработи завършен концептуален модел на проекта;

Ø       да разработи план за действие за неговото подробно разработване, обсъждане и внасяне в Народното събрание. 

Като резултат от работата на групата тези цели бяха постигнати. Участниците се обединиха около това, новият ЗМС да бъде с нова философия, прост изказ, разбираем и кратък стил. Тематично основните предложения за промени бяха организирани както следва:

1. Обхват на местното самоуправление

2. Гражданско самоуправление и участие

3. Изборни органи

4. Кметове

5. Кметове на кметства

6. Заместник-кметове

7. Сдружаване и сътрудничество на общини  и кметства

8. Други въпроси

Тези резултати, под формата на задание, НСОРБ предостави на експерти, юристи и икономисти за разработване на текстовете на първи вариант на проектозакона.

Изискванията, поставени в заданието, бяха следните:

  • Ясно открояване на ролята и постигане на единство между трите движещи сили на местното самоуправление – граждани, орган на местното самоуправление, орган на местната изпълнителна власт, с цел да се изпълни с реално съдържание конституционната норма, прогласяваща Република България за единна държава с местно самоуправление;
  • Устойчиво определяне на сферата компетенции на местното самоуправление с гарантиране самостоятелно упражняване на правомощията;
  • Повишаване ефективността, отговорността и прозрачността в дейността на местните изборни органи в изменената среда за развитие на българските общини в обединена Европа при осъществяване на реална децентрализация в управлението;
  • Вграждане на добрите практики в нормативната рамка с цел всеобщо прилагане;
  • Пренасяне на работещите и отговарящи на духа на проекта регламенти от ЗМСМА и от проекта за ЗМС от 2007 г.
  • Заедно с това проектозаконът трябва да се съобрази с препоръките на Мониторинговия доклад от 2011 г. на Съвета на Европа за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС), като се развият колкото се може по-голяма част от членовете на хартата.   

В края на месец януари 2013 г. в Правец, съвместно с УС на НСОРБ и експертите, разработили конкретните текстове се състоя втора среща на работната група. Подробно бяха обсъдени част от текстовете, като имаше оживен дебат, често пъти с диаметрално противоположни мнения, изказани и от кметове на общини, експертите и членовете на работната група. С оглед отразяване на тези мнения по един коректен и прозрачен начин, участниците се обединиха около идеята НСОРБ да разработи унифициран проект за проучване на конкретни мнения и предложения по всички разписани текстове, който да се изпрати до членовете на работната група. След отразяване на тези мнения, същите да се изпратят обратно на НСОРБ за обобщаване и внасяне на корекциите и последващо обсъждане.

Във връзка със сериозните обществено-икономически процеси и промени през последния месец, вариант на нов ЗМС няма да може да бъде внесен за обсъждане в 41-то НС. Разбира се, това не е причина да не продължи работата по изготвянето на закона. Нещо повече! Това би дало възможност по-спокойно и задълбочено да се обсъдят всички текстове, да се проведат по-широки консултации с всички заинтересовани страни и да се постигне в максимална степен консенсусен вариант на нов ЗМС, който да бъде внесен за обсъждане от новоизбраното 42-ро НС.

Това е развитието на процеса по изготвянето на нов ЗМС към момента. НАСО РБ ще продължи да участва в този процес и при първа възможност ще ви информира за новите моменти, както и ще предостави варианта на проектозакона за обсъждане, мнения и предложения. Така всички ще имаме възможност да допринесем за един нов и работещ ЗМС, в интерес на всички общини – така както сме го правили до сега по този и други закони, касаещи ефективната работа на общините в България.

Васил Панчаров

Член на работната група

{gallery}deynosti/s-partniorite/2013-22{/gallery}

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022