НАСО РБ участва в работната група за нов ЗМС

НАСО РБ участва в работната група за нов ЗМС

По инициатива на НСОРБ, в средата на ноември 2012 г. в учебния център на НСОРБ в с. Гергини се проведе първото заседание на разширения състав на работната група, подготвяща варианти за същностни промени в проекта на нов Закон за местното самоуправление /ЗМС/. За участие в заседанието бяха поканени кметове на общини, председатели на ОбС, председатели на УС, изпълнителни директори и експерти на „Отворено общество”, НАПОС, НСОРБ, ФРМС, НАСО РБ, Клуб „Икономика 2000”, както и бивши кметове на общини. В заседанието, като членове на работната група, от страна на НАСО РБ взеха участие София Янчева, Председател на УС и Васил Панчаров, Изп. директор на НАСО РБ.

Срещата бе открита и ръководена от Гинка Чавдарова, Изп. директор на НСОРБ. Тя представи, в резюме, извършеното до сега, както и мотивите, налагащи изготвянето на нов ЗМС – законодателен приоритет, приет от ОС на НСОРБ през март 2012 г. В анализа бе посочено, че ЗМСМА, „конституцията” на местното самоуправление, е приет през 1991 г. и в своята концепция и структура той отразява актуалните за времето си обществени потребности. На фона на всички процеси на интензивна промяна на обществените отношения, както и развитието на законовата база, той стана като „отесняла дреха”, която упорито доизносваме. През годините бяха извършени около 40 изменения и допълнения в него, но резултатът е повече или по-малко една остаряла структура, с нарушена систематика и отменени цели глави. И най-важното - той е центриран около органите на управление, а гражданите остават някак встрани, т.е. той предлага предимно правила за управление, а не толкова на самоуправление. Резултатите от извършения през 2011-2012 г. мониторинг от Съвета на Европа по прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в България също потвърждават необходимостта от същностни промени. Мониторинговият доклад съдържа редица констатации и препоръки за отстраняване на същностни проблеми в регламентиране обхвата на собствената сфера на дейност на местното самоуправление, които водят до прекомерен контрол от страна на държавата при управлението и финансирането на присъщи местни дейности.

Като изрази доверието си към разностранната експертиза на участниците, Гинка Чавдарова представи основните задачи на работната група:

Ø       да обсъдят и изберат направления за радикални промени, които да залегнат в проекта;

Ø       да обсъдят вариантите за нов ЗМС, представени на Годишната среща на местните власти`2012;

Ø       да обсъди структурата на проекта на нов ЗМС;

Ø       да предложи начини за отразяване на препоръките от Мониторинговия доклад от 2011 г. за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление;

Ø       да изработи завършен концептуален модел на проекта;

Ø       да разработи план за действие за неговото подробно разработване, обсъждане и внасяне в Народното събрание. 

Като резултат от работата на групата тези цели бяха постигнати. Участниците се обединиха около това, новият ЗМС да бъде с нова философия, прост изказ, разбираем и кратък стил. Тематично основните предложения за промени бяха организирани както следва:

1. Обхват на местното самоуправление

2. Гражданско самоуправление и участие

3. Изборни органи

4. Кметове

5. Кметове на кметства

6. Заместник-кметове

7. Сдружаване и сътрудничество на общини  и кметства

8. Други въпроси

Тези резултати, под формата на задание, НСОРБ предостави на експерти, юристи и икономисти за разработване на текстовете на първи вариант на проектозакона.

Изискванията, поставени в заданието, бяха следните:

  • Ясно открояване на ролята и постигане на единство между трите движещи сили на местното самоуправление – граждани, орган на местното самоуправление, орган на местната изпълнителна власт, с цел да се изпълни с реално съдържание конституционната норма, прогласяваща Република България за единна държава с местно самоуправление;
  • Устойчиво определяне на сферата компетенции на местното самоуправление с гарантиране самостоятелно упражняване на правомощията;
  • Повишаване ефективността, отговорността и прозрачността в дейността на местните изборни органи в изменената среда за развитие на българските общини в обединена Европа при осъществяване на реална децентрализация в управлението;
  • Вграждане на добрите практики в нормативната рамка с цел всеобщо прилагане;
  • Пренасяне на работещите и отговарящи на духа на проекта регламенти от ЗМСМА и от проекта за ЗМС от 2007 г.
  • Заедно с това проектозаконът трябва да се съобрази с препоръките на Мониторинговия доклад от 2011 г. на Съвета на Европа за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС), като се развият колкото се може по-голяма част от членовете на хартата.   

В края на месец януари 2013 г. в Правец, съвместно с УС на НСОРБ и експертите, разработили конкретните текстове се състоя втора среща на работната група. Подробно бяха обсъдени част от текстовете, като имаше оживен дебат, често пъти с диаметрално противоположни мнения, изказани и от кметове на общини, експертите и членовете на работната група. С оглед отразяване на тези мнения по един коректен и прозрачен начин, участниците се обединиха около идеята НСОРБ да разработи унифициран проект за проучване на конкретни мнения и предложения по всички разписани текстове, който да се изпрати до членовете на работната група. След отразяване на тези мнения, същите да се изпратят обратно на НСОРБ за обобщаване и внасяне на корекциите и последващо обсъждане.

Във връзка със сериозните обществено-икономически процеси и промени през последния месец, вариант на нов ЗМС няма да може да бъде внесен за обсъждане в 41-то НС. Разбира се, това не е причина да не продължи работата по изготвянето на закона. Нещо повече! Това би дало възможност по-спокойно и задълбочено да се обсъдят всички текстове, да се проведат по-широки консултации с всички заинтересовани страни и да се постигне в максимална степен консенсусен вариант на нов ЗМС, който да бъде внесен за обсъждане от новоизбраното 42-ро НС.

Това е развитието на процеса по изготвянето на нов ЗМС към момента. НАСО РБ ще продължи да участва в този процес и при първа възможност ще ви информира за новите моменти, както и ще предостави варианта на проектозакона за обсъждане, мнения и предложения. Така всички ще имаме възможност да допринесем за един нов и работещ ЗМС, в интерес на всички общини – така както сме го правили до сега по този и други закони, касаещи ефективната работа на общините в България.

Васил Панчаров

Член на работната група

{gallery}deynosti/s-partniorite/2013-22{/gallery}