През февруари т.г., по време на първата среща на изпълнителните директори на партньорските НПО в сферата на местното самоуправление си обещахме такива срещи да се организират поне два пъти в годината. И ето, в периода 24 – 26 август 2013 г. във Варна, по инициатива на НСОРБ и с любезното домакинство на АБЧО и колегата Марияна Иванова, изпълнителен директор, се проведе и втората среща. В нея, въпреки сезона на отпуски, взеха участие 10 колеги. Срещата бе открита и водена от Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. Тя предложи срещата да протече с обсъждане на следните въпроси:

 • Значими резултати от дейността на партньорите;
 • Материали и организация по повод провеждането на Деня на диалога на 30 септември 2013 г.;
 • Предварителна програма на ІХ Годишната среща на местните власти и участие на партньорите;
 • Други въпроси.

Ето, накратко резултатите от работата на партньорските организации и бъдещите им дейности:

НСОРБ  контакти и усилия за активизиране на процесите на децентрализация; работа по преразглеждане на подходите, методите на работа и процедурите по ОП и НПРСР, с оглед отпадане или минимизиране на ограниченията за участие с проекти на голяма част от общините и населените место от т.н. „селски райони”, както беше в досегашния планов период; подготовка на ІХ Годишна среща на местните власти /виж по-долу/.

ФРМС – колегите са съсредоточили работата си към участие в конкурси за обществени поръчки, свързани с подготовката на анализи, стратегии и др. Всички общини могат да се обръщат към ФРМС за консултации при взаимноизгодни условия.

АБЧО – благодарение на създадена много добра и „фокусирана” организация, колегите работят по над 20 проекта, повечето от които са на директно финансиране от ЕК. С приоритет са проектите, свързани с енергийна ефективност, екология и регионално развитие в 14 общини-членове на сдружението. Наред с това редовно организират срещи с кметове на общини и населени места – за идентифициране на проблеми или свързани с консултации по конкретни теми. Всички тези дейности са довели до активизиране на интереса на общините, отбелязват колегите от АБЧО. 

АДО”Дунав” – работят по две проекта, свързани с ролята на чуждите инвестиции за местните власти по ТГС България – Румъния. В резултат от проектите ще бъде издаден Наръчник за общините, ще се проведат 21 обучения и ще се направи анализ на пътната инфраструктура Видин – Силистра. През септември – заседание на Общото събрание на сдружението, с акцент върху приемане на декларация, с настояване за целева държавна подкрепа за Северозападен район за планиране.

АРО – работят по основен приоритет „Туризъм” за регион Родопи – Еврос. Разработена е стратегия за развитие на хотелиерството и туризма в Родопите. Стратегията ще бъде използвана при обучението на студенти по специалност „Хотелиерство” във Варненски свободен университет. Подготвени са рекламни филми за регионите на Смолян и Кърджали, които са достъпни и в You Tube.

РАО „Тракия” – приоритетно работят по подготовката на общините за следващия програмен период. Акцентът е поставен върху събирането и обработката на отпадъците и опазване на водите. Популяризират добри общински практики – местни хранителни продукти /Първомай/, внедряване на испанска технология за пречистване на води, с използване на бивша военна технология. Предстоят и няколко дейности от организационен характер. 

РСО „Централна Стара планина” – работят усилено по проекти на Interreg IVCсвързани с насърчаване на занаятчийството, както и към социалното предприемачество на територията на общините-членове на сдружението.

Като приоритет в работата на НАСО РБ посочих следните направления:

 • Мобилизиране на капацитета на асоциацията за подпомагане на общините и партньорите за изпълнение на проекти по ОПАК, свързани с обучения на общинските администрации по различни теми от компетенциите на секретарите на общини, в т.ч. и големият проект на НСОРБ, с участието на РААБЕ.
 • Участие със становища в подготовката на нови и изменение на стари нормативни и под-нормативни актове, в т.ч. Изборен кодекс, Методология за подобряване на процесите за предоставяне на административни услуги на МС и др.
 • Подготовка и участие в ІХ Годишна среща на местните власти, с традиционния вече Форум на секретарите на общини.
 • Подготовка и периодично провеждане на дейности от организационен характер.
 • Във връзка с предстоящия национален Ден на диалога между законодателната и местната власт:
 • Колегите от АБЧО, АДО „Дунав”, АРО и РАО „Тракия” поеха ангажименти да осигурят организацията на проявите в съответните областни центрове, както и при подготовката на протоколите от проведените дискусии.
 • Бе прието решение в срок до 4 септември партньорските организации да предложат теми, свързани със законодателни промени в, касаещи местното самоуправление, които да бъдат включени за обсъждане в дневния ред на Деня на диалога. Предложих дискусията около измененията и допълненията на Изборния кодекс да бъде включена като тема в Деня на диалога.

Приветствано от всички партньори бе предложението ни за организиране и провеждане на Форум на секретарите на общини по време на ІХ Годишна среща на местните власти.

НСОРБ покани представители на партньорските организации да се включат в ежегодната Годишна среща на Националното сдружение на общинските експерти по управление на проекти, която тази година ще се проведе през ноември.

Обсъдена бе и новата форма на работа на НСОРБ, свързана с функционирането на регионалните координатори на НСОРБ в страната. Бе прието на следващата среща на изпълнителните директори да се обсъди въпросът за взаимодействието на РАО/РСО и другите партньрски организации с регионалните координатори, с оглед на по-ефективната им работа, в интерес на общините.

На 26 август, с активното съдействие на колегите от АБЧО, във Варна, при голям интерес, бе организирана прес-конференция, с участие на журналисти на почти всички местни и национални медии. По време на прес-конференцията всеки от партньорите имаше възможност да представи организацията си. Колегата Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, представи основните приоритети в работата на сдружението, с изключително значение за нормалната работа на общините сега и в бъдеще. Основните моменти от изявленията бяха излъчени/публикувани още същия ден в местните и националните медии.

По предложение на колегите от АБЧО и с любезното домакинство на община Аксаково, имахме удоволствието да посетим и празничния концерт на общинския площад в Аксаково, посветен на празника на общината. Чудесен спектакъл, колеги! Искрено ви желая и в бъдеще да мобилизирате сили и средства за подобни прояви! Убеден съм, че граждани и гости ще ги оценят по достойство!

В края на срещата, по предложение на колегите от АБЧО, с удоволствие бе приета идеята следващата ни среща да се проведе на територията на АРО през месец януари 2014 г. в с. Баните, област Смолян. Дано метеорологичните условия не ни попречат, но ... с желание всичко може да се постигне, така че – „Довиждане в красивата зимна Родопа-планина!” А до тогава – успех в реализацията на набелязаните задачи!

От мястото на събитието

Васил Панчаров

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022