От началото на таза година НСОРБ разработи и вече реализира мащабен проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Проектът е насочен към подобряване организацията, финансирането, качеството и ефективността на предоставяните от общините услуги, към усвояването на добри европейски и български практики, както и към участието на гражданите, отчетността и прозрачността в дейността на общините. Дейностите по проекта предвиждат подготовката на 18 обучителни модули и материали за обучение на обучители, подбор на 400 обучители, провеждане на 19 обучения за обучители, адаптиране на 18 обучителни модули, материали и осигуряване на лектори за провеждане на 192 обучения за общински служители и изборни лица, изготвяне на 17 тематични наръчника и включва следните 6 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Подобряване на общинския капацитет в сферата на местните финанси”.

Обособена позиция № 2 „Подобряване на общинския капацитет в сферата на човешките ресурси, административното обслужване, протокол”.

Обособена позиция № 3 „Подобряване на общинския капацитет в сферата на образованието, социалните дейности, културата и туризма”.

Обособена позиция № 4 „Подобряване на капацитета на кметовете на кметства и кметски наместници”.

Обособена позиция № 5 „Подобряване на общинския капацитет по теми, свързани с общински политики за развитие, прозрачност в дейността на местната власт, обществен ред и превенция от бедствия и аварии”.

Обособена позиция № 6 „Подобряване на общинския капацитет в сферата на устройството на територията, екологията и енергийната ефективност”.

От професионална и експертна гл. т., вниманието на НАСО РБ и нейните членове бе насочено към позиции 2 и 4. След проведена процедура за обществена поръчка от НСОРБ, поръчката по тези позиции бе спечелена от „РААБЕ-България”.

В позиция 2, тематично, бяха включени следните теми:

1. Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси;

2. Подобряване административното обслужване на гражданите;

3. Протоколни и обредни дейности на общините.

В позиция 4 – темата „Правомощия на кметове на кметства и кметски наместници”.

След съгласуване и покана от Възложителя - НСОРБ и Изпълнителя - „РААБЕ България”, НАСО РБ се включи в подготовката на изпълнение на дейностите, в частта подбор на ключови експерти за провеждане на обучения за обучаващи по отделните модули на позиции 2 и 4, както и за номинации и подбор на колеги-секретари на общини за обучаващи в масовите обучения по региони. Паралелно, от НАСО РБ и от НСОРБ и „РААБЕ България” бяха изпратени до колеги-секретари на общини покани за участие в едно от горепосочените качества. След проведените процедури по приемане и разглеждане на кандидатурите, с гордост можем да отбележим, че бяха одобрени за участие в екипите от обучаващи над 20 колеги, а за ключови експерти колегите:

  • По обособена позиция 2 – Сезгин Бекир-Кърджали, зам. председател на УС на НАСО РБ, Зоя Цвяткова, Почетен член на НАСО РБ и Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ.
  • По обособена позиция 4 - Соня Христова-Ловеч, зам. председател на УС на НАСО РБ /Бележка: Поради промяна на изискванията към бъдещите обучаващи, секретарите на общини бяха изключени от целевата група, поради което по тази позиция нямаме участие на колеги като обучаващи!/

Обученията за обучаващи по позиция 2 се проведоха в края на месец октомври в София, непосредствено след Годишната среща на местните власти и Форума на секретарите на общини в к.к. Албена. Ключовите експерти подготвиха и съгласуваха с НСОРБ и РААБЕ България необходимите материали, презентации и ресурсни материали по съответните теми. За нас е чест, че по молба на „РААБЕ България”, възмездно, към материалите за обучаващите по тема „Протоколни и обредни дейности на общините” бе включен „Наръчника по протокол и протоколни дейности”, издаван през годините от НАСО РБ и превърнал се в „бестселър” не само сред общинските администрации, но и за много други институции, ведомства и организации.

Обученията преминаха при много добра организация и логистика, за което отправям благодарност към „РААБЕ България” и НСОРБ.

Отзивите за качеството на материалите, обученията и активността на колегите-участници са отлични. Убеден съм, че всички са положили и ще полагат усилия за качествената си подготовка и ще поднесат съответните обучителни модули на подобаващо много добро ниво, в съответствие с графика на обученията по региони. Периодът за поднасяне на обученията по темите от позиция 2 е ноември 2013 – февруари 2014 г.

Обученията по позиция 4 стартираха много по-рано и вече, към месец ноември, са към приключване.

Убеден съм, също така, че с ваша помощ, колеги, вашите общини подбират оптималния състав на групите служители за участие в обученията по съответните теми. Поканите за участие са изпратени и са публикувани на сайта на НСОРБ и обученията вървят, в съответствие с графиците за поднасяне.

В заключение искам да пожелая успех на всички колеги-обучаващи и на всички участници в обученията. От това зависи в голяма степен повишаването на знанията и уменията на местните администрации, с оглед на по-добрата им работа в съответните сфери на дейност и, като краен резултат – подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса на местно ниво.

От друга страна, натрупания опит по организиране и поднасяне на обучения сред членовете на НАСО РБ е ценен ресурс на асоциацията. Той може да бъде използван и в бъдеще, в посока на по-ефективна работа за постигане целите на НАСО РБ, в интерес на професионалните потребности на нейните членове.

Още веднъж, успех на всички!

Васил Панчаров

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022