Форум на секретарите на общини по ИИСДА

Форум на секретарите на общини по ИИСДА

След активни консултации с управителните органи на НАСО РБ, екипът на проекта на МС „Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/ – гаранция за прозрачност и ефективност”, съвместно с НАСО РБ организираха специализиран Форум на секретарите на общини по тази важна за всички общини тема. Форумът се проведе в края на месец ноември в парк-хотел "Москва", София, с подкрепата и на НСОРБ.

Представянето на основните теми стана с участието на Румяна Русева, ръководител на проекта, както и ръководители и експерти от Агенция „Съни Сити” и „Сиенсис” АД, разработили отделните модули на проекта. На разположение за

изясняване на проблемни въпроси бе и г-н Петър Коцев, представител на фирма „ТехноЛогика“, разработила Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация /ЕИСУЧРДА/

В програмата на форума бяха включени темите:

  • Представяне на ИИСДА – видове информация, която се поддържа в ИИСДА и как тя подпомага по-ефективно организиране на администрацията; възможности за интеграция между различните системи и модули, административни услуги и синхронизиране на наименованията; конкретни задачи пред служителите в администрацията – какво се очаква от тях, срокове за въвеждане на информацията в ИИСДА.
  • Нови нормативни изисквания във връзка с работата в ИИСДА - създаване на необходимата организация за работа по въвеждане на информацията – срокове, определяне на служители, осъществяване на ефективен контрол.
  • Оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА - Наръчник за оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА; ръководства за ползване на ИИСДА; възможности за самоподготовка на служителите, попълващи информация в ИИСДА.
  • Представяне на резултатите от проведените обучения с представители на централната и териториалните администрации - проблеми, идентифицирани по време на проведените обучения.

След компетентно поднесената информация по темите, убедени сме, че участниците отчетоха предимствата на ИИСДА, свързани с: осигуряване на публичност и скъсяване на дистанцията между администрацията и гражданите; предоставяне на възможност за наблюдение и контрол върху организацията и дейностите на държавната администрация; подпомагане на вземането на информирани управленски решения.

Под формата на дискусия, участниците – над 50 колеги-секретари, ИТ-експерти, експерти по УЧР, обсъдиха в диалог с водещите очакваните предизвикателства и възможните решения за успешно въвеждане на системата в общинските администрации. Получихме уверенията на водещите експерти за пълно съдействие и своевременното отстраняване на възникналите проблемни ситуации по въвеждането на системата „на терен”.

Презентациите по отделните теми и по-подробни информационни материали по проекта бяха предоставени на членовете на НАСО РБ в електронен формат, за сведение.