На 14.10.2010 г. от 15:00 часа в Червената зала на х-л „Добруджа”, к.к. Албена бе организиран и проведе своята работа Форумът на секретарите на общини„Преброяване` 2011 и други актуални въпроси в работата на общините”. Той бе част от деловата програма на Седмата годишна среща на местните власти, ежегодно организирана от НСОРБ – най-мащабната и престижна проява за всички, работещи от своите позиции за силно и отговорно местно самоуправление в България.

Участието ни в тези прояви е традиционно, от самото начало на организиране на годишните срещи. За разлика от предишни години, условията за участие със самостоятелен форум сега бяха по-приемливи, за което благодарим на организатора - НСОРБ! Благодарност и към всички, които направиха възможното и се включиха в работата на Форума. А те не бяха малко! Участниците наброяваха над 80 секретари на общини, кметове и зам.кметове, общински съветници, директори на дирекции, началници на отдели и др. експерти. Това бе Форумът с най-много участници от всички, проведени до сега от НАСО РБ, в рамките на тези годишни прояви!!! Въпреки кризата и, процентно, по-занижения брой участници, в годишната среща, като цяло, интересът към Форумът на секретарите е обясним – интересната и актуална тематика, касаеща предстоящите преки служебни ангажименти на секретари и други общински ръководители и служители! За тези, които участваха, а и за всички вас, знаете, че сте винаги „Добре дошли!” на следващите форуми на НАСО РБ. Ние, с гъвкавост, ще организираме такива и в бъдеще, както сме го правили до сега, в интерес на вашата информираност и от полза за вашите общини!

Но ... какво се случи на Форума! В основни линии, той протече в две части.

След официалното му откриване от Маргарита Корчева , секретар на община Г. Оряховица, Зам. председател на УС на НАСО РБ, тя направи кратко въведение към темата за преброяване на населението и жилищния фонд и предостави думата на гостите-експерти. А представителството беше на най-високо ниво! Г-жа Мариана Коцева – Председател на НСИ и г-н Цветан Нанов ВрИД Гл. секретар на НСИ, Почетен член на НАСО РБ. В делови порядък бяха коментирани резултатите от пробното преброяване, проведено през септември в няколко общини от областите Варна, Велико Търново и Стара Загора; споделиха както положителните, така и „тесните” места на процесите, в т.ч. и на т.н. е-преброяване – нова практика за България; компетентно и с разбиране участваха в оживената дискусия, предизвикана от активността на участниците. Акцентът бе върху тези резултати и подходи, които пряко могат да намерят практическо приложение в работата на общинските администрации, в стремежа им ефективно и своевременно да организират всичко необходимо за качествената подготовка и провеждане на Преброяване`2011.

/Фонограмата от представянето по темата, със съкращения, публикуваме в брой 3 на „Секретар!/

Във втората част на форума, както бе предвидено по програма, беше подробно обсъден проекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /ЗИД на ЗГР/. С благодарност към ГД ГРАО, гост бе г-жа Петя Буланова, държавен експертГД ГРАО. Г-жа Буланова, компетентно и в детайли коментира всички текстове, предложени в проекта на ЗИД на ЗГР. Интерактивно, тя имаше възможност да отговори и на допълнителни въпроси и реални казуси, поставени от участниците, като умело комбинираше мотивите за предложените изменения в проекто-закона и своите професионална позиция и опит по отделните въпроси. Поради големия интерес, разискванията по тази актуална за общините тема продължиха с 45 мин. над предвиденото за това време.

/Фонограма от представянето по темата, със съкращения, публикуваме в настоящия брой на „Секретар/

По третата, предвидена по програма тема, свързана с новия проект на Избирателен кодекс, до провеждането на форума не постъпиха никакви предварителни материали, поради което нямаше дискусия в рамките на Форума на секретарите на общини.

Така, след оживени разисквания и по други въпроси, около 18:45 часа, приключи своята работа Форума на секретарите на общини, организиран от НАСО РБ – може би, един от най-продължителните форуми от всички проведени, в рамките на Седмата годишна среща на местните власти. Оценката на управителните органи на асоциацията и тази на участниците, както и резултатите от него, определено са положителни. „Това беше най-динамичния и полезен форум от всички, на които имах възможност да присъствам!” – думи на не един от участниците! И те винаги ще бъдат такава, когато се поставят и дискутират актуални въпроси от напрегнатото професионално ежедневие на секретарите и местните власти – от една страна, а от друга, когато има кой да ни чуе и вземе съответните мерки, те да се решават бързо и ефективно. А най-важният измерител на подобни форуми ще са ползите, които общините ще получат от решените по време на тяхната работа проблеми. Нали всички ние работим за това!

Темата за Избирателния кодекс бе обхваната по време на пленарната сесия, проведена на 15.10., петък. Някои основни моменти, свързани с новите регламенти за избор на  органите на местната власт, включени в проекта за Избирателен кодекс, бяха представени от г-жа Искра Фидосова, Председател на временната парламентарна комисия за изработване на Избирателен кодекс.  Г-н Иван Апостолов, Председател на ОбС Смолян и на УС на НАПОС сподели някои основни мотиви и съображения, залегнали в предложението на НАПОС, по повод проекта на Избирателен кодекс. Мнения и предложения от залата изказаха Детелина Николова, кмет на община град Добрич, Петя Стефанова, секретар на община Разград и др. Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ се обърна с молба към г-жа Фидосова, в качеството й на Председател на временната парламентарна комисия, по възможност, в най-скоро време да бъде публикуван проектът на Избирателен кодекс. Същият да бъде разгледан от възможно най-широк кръг експерти и заинтересовани страни, които, самостоятелно и/или в партньорство, също да дадат своите експертни мнения и предложения, в интерес на създаването на един „работещ” Избирателен кодекс.   Г-жа Фидосова отговори, че това ще се случи, наистина, в най-скоро време, с разчет проектът на Избирателен кодекс да бъде внесен за обсъждане в пленарна зала през ноември, а до края на 2010 г. да бъде представен и на второ четене. Надяваме се и разчитаме това да се случи и с наше участие!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022