СЕКРЕТАРИ НА ОБЩИНИ В ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ

На 19 септември 2017 г. в гр. Банкя се проведе Информационна среща - семинар на тема: „Актуални въпроси свързани с електронизацията на административните процеси“, организиран от НАСО РБ и Европейски център по законодателство.

Ускореният процес на реализация на електронното правителство, предизвиква множество въпроси и затруднения на общинските администрации, свързани с динамичната промяна в нормативната

база, трансформацията на досега познатите административни практики, спецификите на технологичната природа на организация на процеса на административното обслужване и електронния обмен на данни.

Целта  на Информационната среща бе да даде конкретни отговори и яснота по тези въпроси, за да могат общинските администрации да отговорят на нормативните изисквания, Решения на Министерски съвет, указания на Държавна агенция „Електронно управление“, свързани с електронизацията на административните процеси,  предоставянето на електронни административни услуги и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Експертите, които взеха участие на семинара, бяха представители от Държавна агенция "Електронно управление" и Дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет:
-Николай Минев, директор на Дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост", ДАЕУ;
-Люба Илиева, държавен експерт в Отдел „Информационни системи и електронни услуги“, Дирекция ИСОС, ДАЕУ;
-Веселин Нинов, експерт за връзки с обществеността на ДАЕУ;
-Васил Василев, директор на Дирекция "Комуникационна и информационна инфраструктура";
-Д-р Алеко Джилджов, държавен експерт в Дирекция „Модернизация на администрацията” на Министерски съвет.

На срещата взеха участие над 90 участника, представители на общинските администрации, в по-голямата си част Секретари на общини, които имаха възможност да зададат предварително въпроси и предложения в рамките на разгледаните теми, свързани с принципите на КАО и с електронния обмен на документи.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022