Форум на секретарите на общини, Албена`2018

Форум на секретарите на общини, Албена`2018

На 01 Октомври 2018 г., к.к. Албена, х-л „Фламинго Гранд“, зала „Ара“ се проведе форум „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини в Република България“. Събитието бе открито от г-жа София Янчева, председател на УС на Националната асоциация на секретарите на общини, секретар на община Благоевград и Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана.

Фокусът на форума бe поставен върху предизвикателствата на 2019 година – ангажиментите на общинска администрация в преброяване на населението на България и предстоящите eвропейски и местни избори.

Предложеният Закон за преброяването на населението и жилищният фонд през 2021 година бе обсъден с заместник-председателя на НСИ г-жа Янчева и г-н Нанов, главен секретар. Коментирана бе предвидената дата за провеждане на преброяването. Представени бяха ангажиментите на общините, новата процедура по обход, предвидени в проектозакона и важната за общините тема за финансово обезпечаване на процеса - заплащане на членовете на комисиите, наем на зали за обучения, заплащане на служителите, участващи в предварителния обход, разходи за гориво и енергия по време на същинското преброяване и за консумативи и материали. Направените предложения от участниците, свързани с проекта на Закона ще бъдат взети предвид и внесени от НСОРБ в срока за общественото обсъждане.

В първия панел от форума пред представители на ЦИК - г-жа Солакова, секретар и г-жа Сидерова, член се поставиха проблеми, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите, процедурата по обявяването на списъците, разлепването и липсата на места, които се поставят, регистрацията на лицата по постоянен адрес и спазването на Закона за гражданската регистрация, както и предаването на книжата в РИК. Като общ проблем се идентифицира недостатъчния финансов ресурс, както и амортизираната техника, която бе предоставена преди години. В тази връзка представителите на ЦИК, поеха ангажимент да отнесат въпроса в комисията, както и да участват в процеса по остойностяване на дейностите в общинските администрации и изготвянето на план-сметката за предстоящите избори.

Друга тема на форума бе модерното управление на човешките ресурси в общините и справедливото разпределение на ограничените финансовите ресурси, като начало на дискусията даде г-н Кабаиванов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Карлово. По темата взе участие г-жа Ваня Новакова, АМС. Тя съобщи, че анализ на новият модел на заплащане и установените проблеми при неговото прилагане, са мотивирали концептуални предложения за изменение на НЗСДА и решаване на проблема със съществуващите дисбаланси между индивидуалните основни месечни заплати на служителите в рамките на една и съща администрация. Представени бяха и други предложения, насочени към създаването на механизъм за изменение на матричната скала за заплатите, който да отчита изменението на минималната работна заплата. Към настоящия момент предложенията се консултират с Министерството на финансите, като предстои да бъде формирана обща позиция. г-жа Ваня Новакова посочи предстоящите стъпки за изменение на нормативната уредба, а именно:

- публикуване за обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и одобряването му от Министерския съвет в рамките на 2018 г.;

- приключване на съвместната работа на дирекция „Модернизация на администрацията“ и Министерството на финансите относно измененията в подзаконовата уредба, представяне на предложенията пред работната група по човешките ресурси към САР и иницииране на процедурите по приемането им от МС по възможност преди края на 2018 г.

Конкретните предложения за нормативни изменения ще бъдат предоставени на НСОРБ и НАСО РБ за мнения и предложения.

Направените от участниците предложения, свързани със заплащането в администрацията и промяна в нормативната уредба, съгласно поетия ще се обобщят от НАСО РБ и ще се внесат в НСОРБ.