125 участници, в т.ч. секретари на общини, председатели на комисии, ръководители и служители в общински и районни администрации от цялата страна, присъстваха на безплатен семинар, който се проведе на 09.11.2018 г., в гр. Габрово,  в Конферентната зала на хотел “Мак”, само дни след 21 годишнината от учредяване на НАСО РБ.

Семинарът беше на тема „Правен режим на конфликта на интереси. Проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси според Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси“.

Начало на семинара бе дадено от г-жа София Янчева - председател на УС на НАСО РБ и Секретар на Община Благоевград.

След встъпителните думи и пожелания за ползотворна работа, се премина към темите по предварително обявената програма.

Водещ на семинара беше адв. Николай Николов, който по възлагане от страна на НАСО РБ, разработи за нуждите на членовете на Асоциацията Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

Първият модул беше посветен на актуалната тема свързана с децентрализация на компетентностите за проверките  на декларации и за установяване на конфликт на интереси и новите функции на кметовете на общини, кметовете на кметства и общинските съвети по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ.

Задължения за подаване на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ  и проверка на декларациите за имущество и интереси, бяха предмет на втория модул от семинара.

След почивката, семинарът продължи с изложение по отношение понятията за конфликт на интереси, частен интерес и облага.

Последната част от семинара беше свързана с разходване на бюджетни средства и средства на ЕС, използване на информация, консутантска дейност и търговска реклама в частен интерес, като основание за конфликт на интереси.

Проведени бяха дискусии по темите, като в тях активно се включиха голяма част от участниците.

Като се има предвид важността и актуалността на темата, семинарът беше изключително полезен, както от теоритична гледна точка, така и от гледна точка на правилното прилагане на новата нормативна уредба.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022