На 14 октомври, в рамките на деловата програма на VІІІ годишната среща на местните власти, при небивал интерес, проведе своята работа утвърдилият се вече като традиция Форум на секретарите на общини. Броят на участниците надхвърли 100 !!! В т.ч. 60 секретари на общини, над 25 кметове, заместник кметове и общински съветници и над 20 директори на дирекции и началници на отдели и сектори на общински администрации от цялата страна. Този интерес не беше случаен! Явно, той е бил предизвикан от актуалността на предвидените за обсъждане въпроси! Под надслов „Актуални въпроси в работата на общинските администрации – 2012 – 2013 г.” в деловата програма на форума бяха обсъдени темите:

  •  Приложение на наредбите, приети с ПМС 129 / 2012 – въпроси и отговори.
  •  Приложение на разпоредбите на ПМС 330 / 2011 – положителни практики.
  •  Обсъждане на проекта на нов ЗМС – предложения, становища.
  •  Други актуални въпроси в работата на секретарите на общини и общинските администрации /ако постъпят такива!/.

С приветствени думи, форумът бе открит от София Янчева, секретар на община Благоевград, Председател на УС на НАСО РБ. Накратко, г-жа Янчева представи тематичната програма на Форума, неговия дискусионен характер и начинът, по който предлагаме да бъде проведен.

От името на НСОРБ участниците бяха приветствани от г-н Владимир Владимиров, кмет на община Кула, член на УС на НСОРБ. В обръщението си той благодари за активността на НАСО РБ и нейните членове-секретари по повод предоставянето на становища по редица въпроси от нормативен и приложен характер, касаещи подобряването на работата на общинските администрации. Благодари на всички секретари на общини за техния високо професионален и отговорен труд за повишаване на ефективността на работата на общинските администрации и обслужването на гражданите. Отправи поздрав към НАСО РБ и нейните членове по повод 15 годишнина от учредяването на асоциацията, наложила се през тези години като „сериозна и представителна организация за отстояване на професионалните интереси на секретарите на общини, за повишаване на техния професионален капацитет и за успешното сътрудничество между общините”. По-нататък г-н Владимиров отправи благодарност от името на УС на НСОРБ и от свое име за това, че НАСО РБ „винаги е заставала зад предложенията на НСОРБ и чрез дейността си издига авторитета и престижа на българските местни властисъдействате за общото ни дело за прозрачно и ефективно управление на общините.”  В заключение той изрази своята и на колегите си надежда и очакване и за в бъдеще „да продължим да работим ползотворно и ефективно, заедно да търсим решения на общите проблеми, да се подкрепяме с идеи и да обогатяваме ежедневната работа на общините с добри практики, знания и опит”.

По първата тема, приложението на Наредбите, приети с ПМС № 129, структурирано представяне, с акценти върху трудната им приложимост, особено в  малки и средни общини, направи колегата Мина Илиева, секретар на община Велико Търново, член на УС на НАСО РБ. Тя благодари на всички колеги, представили своите мнения и предложения по „тесните места” на Наредбите. Изрази и мнение за необходимостта от синхронизация на законодателството за избягване на недоразумения, а често и абсурдни ситуации по приложението на един или друг закон. Изрази очакването си по време на форума да се изкажат мнения за по-нататъшната работа на НАСО РБ за формулиране и депозиране на наши предложения до НСОРБ, които винаги са били изключително отзивчиви и са се съобразявали с нашите мнения, независимо дали са били изискани или ние, по наша инициатива сме ги предлагали. Г-жа Илиева обърна внимание и върху възможността част от проблемите, възникнали с приложението на ПМС № 129 да се решат чрез разработване на проекти по последно обявените мерки на ОПАК за общините. По-нататък работата продължи по обсъждане на конкретни казуси и практики, свързани с приложението на наредбите. Много добро впечатление направи съпричастността към проблемните въпроси и активното участие в дискусията не само от колегите, но и на кметовете на община Карнобат, г-н Георги Димитров и г-н Владимиров, кмет на община Кула, членове на УС на НСОРБ и г-н Райчо Данаилов, кмет на община Баните.

  По втората тема, положителни практики, по повод приложението на ПМС № 330 и Методиката за определяне на възнагражденията на служителите, работещи по проекти, кратка презентация представи колегата Сезгин Бекир, секретар на община Кърджали, зам. председател на УС на НАСО РБ. Бяха отправени въпроси, чиито отговори изискват допълнителна подготовка и заедно с изказаните мнения и предложения ще бъдат по-подробно обсъдени по време на предстоящата Практическа конференция на НАСО РБ през ноември в Созопол.

По проекта за нов Закон за местното самоуправление /ЗМС/ кратко представяне направи колегата Петя Стефанова, секретар на община Разград, член на УС на НАСО РБ. Подчертано бе, че депозираните мнения на колеги по този законопроект показват следното: законопроектът е добре структуриран, но редица въпроси от действащия ЗМСМА остават без отговор и в новия проектозакон; някои от текстовете изпадат в колизия с други закони и т.н. Колегата Стефанова благодари на всички, които се депозирали мнения и предложения по законопроекта, но те са крайно недостатъчни за оформяне на официално становище на асоциацията. Част от колегите, депозирали свои становища имаха възможността лично да развият мотивите на своите предложения. Подробно изложение по своите предложения направи колегата Анелия Николова, секретар на община Криводол. В заключение, отчитайки важността на своевременно подадени мнения и предложения, г-жа София Янчева отправи молба към секретарите на общини и другите присъстващи колеги в срок до 24.10.2012 г. да отправят своите предложения по този законопроект и за изменения и допълнения на други закони, които да бъдат обобщени и подробно обсъдени по време на VІІІ Практическа конференция на асоциацията. Това съществено ще помогне оформянето на официалните становища на НАСО РБ по проблемните въпроси от съществуващата нормативна уредба, които чрез НСОРБ ще бъдат отправени до компетентните органи за внасяне на съответните изменения и допълнения. В тази посока беше и изказването на Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ.

По точка „Разни”:

1.         Бе обсъдено предложеното от НСОРБ становище за някои изменения на ЗГР, свързано със статистическото отчитане на съобщението за смърт. След изслушване на мнения по въпроса, участниците във форума се обединиха към мнението, че този и други подобни казуси от приложението на ЗГР трябва да бъде от компетенциите на Министерство на здравеопазването /МЗ/, тъй като по своето естество тези документи, като първични такива, се издават от медицински лица по образци, утвърдени от Министъра на здравеопазването, а не от МРРБ. Т.е. процедурата за движението на писмените документи Съобщение за смърт и Съобщение за раждане, в случай на мъртвородено дете, в сила от 01.01.2013 година (в съответствие със ЗГР, (ДВ бр. 39 от 20 май 2011г.) да се уреди законово чрез структурите на МЗ и останалите заинтересовани инстанции.

2.         Колегата Петя Стефанова посочи и подложи на дискусия проблемни въпроси по приложението и на Изборния кодекс, които ще възникнат отново по време на предизборната работа през 2013 г. Актуалността на въпросите беше единодушно потвърдена от участниците във форума.

3.         Колегата Мина Илиева поднесе допълнителна информация по начина на кандидатстване на общините по мярка 2.2. на ОПАК, касаеща обучения на общинските администрации.

Поради изчерпване на въпросите от деловата програма, г-жа София Янчева, като благодари за участието на всички участници, закри Форума на НАСО РБ.

На 15 октомври по време на официалната вечеря, в тържествена обстановка г-н Тодор Попов, Председател на УС на НСОРБ, връчи на НАСО РБ дървена пластикаизобразяваща сова, символ на знанието, мъдростта и справедливостта. В приветствените си думи той посочи, че наградата е по повод на 15 годишнината от учредяването на НАСО РБ и е израз на благодарност за устойчивостта на асоциацията и високия професионализъм на членовете-секретари, проявявани през годините. В отговор   г-жа София Янчева, Председател на УС на НАСО РБ, от името на управителните органи и всички членове на НАСО РБ, благодари за оказаната чест и почит и, че както досега така и за в бъдеще НАСО РБ и нейните членове ще се ръководят в своята работа от символите на наградата – чрез  знание, мъдрост и справедливост към по-добре работещи и ефективни местни власти, за доброто на общините и техните граждани.

Бележка:

С фотоалбума от форума и Годишната среща на местните власти в Пловдив можете да се запознаете от тук.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022