Работна среща между НАСО РБ и ДА „Електронно управление”

Работна среща между НАСО РБ и ДА „Електронно управление”

На 09.01.2019 г., в гр. София, се проведе работна среща между НАСО РБ и ДА „Електронно управление”.

Воден от разбирането, че с извеждането на електронното управление, като един от основните приоритети на държавно ниво, е необходим системен подход по въпроса и акцентиране върху скоростта на въвеждане и необходимостта от взаимодействие между централната и местна администрация, УС на НАСО РБ взе решения, на свои заседания през м. август 2018 г. и м. ноември 2018 г., да предложи на ДА”Електронно управление” партньорство при организиране и провеждане на Национален форум „Е-УПРАВЛЕНИЕ и документооборот в общините”.

Целта на проведената работна среща беше установяване на формата на сътрудничество, обсъждане на евентуални съвместни действия за провеждането на събитието, както и уточняване участието на представители на ДА”Електронно управление”, със задълбочени знания и опит по предварително посочени теми и тяхното практическо приложение от колегите-секретари на общини/райони и IT експерти на общини.

От страна на НАСО РБ на работната среща присъстваха: София Янчева – председател на УС на НАСО РБ, Румяна Дъчева – член на УС на НАСО РБ, Маринела Пазвантова - секретар на Община Сухиндол и председател на ПК „Администрация и електронно управление” на НСОРБ и Силвия Даскалова – изпълнителен директор на НАСО РБ. Представителите на ДА”Електронно управление” бяха от най-високо ниво: Атанас Темелков – председател на ДА”Електронно управление”, Александър Йоловски – заместник-председател на ДА”Електронно управление” и Кирил Дойчинов – главен секретар на ДА”Електронно управление”.

В резултат на проведената работна среща, се определиха дати за провеждане на Форума, а именно 07-08.02.2019 г., като е предвидено в него да вземат участие секретари и IT експерти на общини.

На работната среща се обсъдиха и други бъдещи възможности за партньорство и сътрудничество през 2019 г.