Семинар на тема: „Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация”

Семинар на тема: „Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация”

На 16.01.2019 г. /сряда/, в гр. София, хотел "Рамада", зала "Рубин", се проведе семинар, организиран от НАСО РБ, във връзка с промените в нормативната уредба, отнасяща се до възнагражденията на служителите в държавната администрация.

Семинарът, с повече от 100 участника, беше предназначен за секретарите на общини, членове на НАСО РБ, както и служители в отдел „Управление на човешките ресурси” и финансисти в общините.

Начало на семинара бе дадено от г-жа София Янчева - председател на УС на НАСО РБ и Секретар на Община Благоевград.

Водещ на семинара беше проф. Любомир Стефанов, доктор по икономика, преподавател в УНСС – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, управител на „София консултинг“ ООД, с повече от 18 години опит като ръководител на екип и експерт по различни проекти, свързани с управлението на човешките ресурси и организационното развитие на българската държавна администрация.

Първата част от семинара имаше за предмет обсъждане на основни характеристики на промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация и на лицата по ПМС 67 от 2010 г.

Вторият модул на семинара обхвана разглеждане на практическите проблеми при прилагането на промените в системата за заплащане на служителите в държавната администрация и лицата по ПМС 67 от 2010 г.

Проведени бяха дискусии по темите, като в тях активно се включиха голяма част от участниците.

Преди заключителната част беше дадена възможност за поставяне на индивидуални въпроси, както и консултации с водещия по конкретни казуси.

След приключване на семинара, чрез електронните пощи, на всички участници бяха предоставени материалите от семинара и примерни вътрешни правила за работната заплата.