Национална информационна среща - семинар „Е-управление и документооборот в общините“

Национална информационна среща - семинар „Е-управление и документооборот в общините“

Национална информационна среща - семинар под надслов „Е-управление и документооборот в общините“ се проведе в гр. Стара Загора на 7 и 8 февруари 2019 г. по инициатива на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, съвместно с Държавната агенция "Електронно управление".

Събитието е продължение на вече утвърдилото се през 2017 г. и 2018 г. като традиционно активно взаимодействие на Асоциацията с екипа на Агенцията за е-управление. От страна на НАСО РБ участие във форума взеха председателят на

Управителния съвет на НАСО РБ - София Янчева, изпълнителният директор - Силвия Даскалова и близо 140 представители на местните власти - секретари на общини и ИТ експерти от общински администрации.

Начало на събитието беше дадено от г-жа София Янчева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Благоевград и г-н Атанас Темелков  - председател на ДАЕУ.

Г-н Атанас Темелков представи приоритетите и задачите пред Държавната агенция "Електронно управление" през 2019 г., визията за развитие на електронното управление, въпроси на административното обслужване по електронен път, както и предизвикателствата в областта на киберсигурността на централно и местно равнище.

Модератор на събитието и водещ на част от тематичните сесии беше г-н Александър Йоловски - зам. - председател на ДАЕУ.

С екипа на ДАЕУ се обсъдиха теми, свързани с планиране, включително финансово, надграждането на съществуващите централни и хоризонтални системи на електронното управление, подобряването на административния капацитет в областта на електронното управление и ИКТ, както и подобряване на общото ниво на мрежовата и информационната сигурност в общинските администрации.

Предмет на разглеждане беше и внесеният за обсъждане ЗИД на Закона за електронното управление. Промените се отнасят до механизмите на финансирането и управлението, експлоатацията и използването на информационните ресурси.

Сигурността и надеждността на информационните системи и изискванията за киберсигурност и киберустойчивост на системите са с приоритет, особено с оглед на предстоящите избори за членове на Европейския парламент и местните по-късно през годината, поради което това беше един от основните акценти на срещата.

Въпроси на планирането и отчитането на разходите за е-управление и ИКТ на общинските администрации, качеството и обезпечеността на общинските администрации с ИКТ активи, възможностите за подсилване на административния капацитет в областта на ИКТ и е-управлението, подобряване на координацията и оперативното взаимодействие по технически и оперативни въпроси бяха обсъдени по време на събитието.

Проектът на актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление за периода 2019-2023 г. представи Гергана Колешанска, директор на Дирекция "Политики за е-управление" в ДАЕУ. Стратегията предвижда 94 мерки за изпълнение на стратегическите цели, отговорните институции и необходимите финансови ресурси. Гергана Колешанска запозна секретарите на общини и IT експертите, и с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, който е в процес на обществено обсъждане. Сред тях е разширяване на обхвата на субектите на Закона с включването на органите на съдебната власт, както и регламентиране на задължението за вътрешен обмен на електронни документи между всички административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.

Николай Минев, директор на Дирекция "Информационни системи и оперативна съвместмост" в ДАЕУ, представи в реална среда основните хоризонтални системи на електронното управление и функционалностите на Единния модел на заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Основните моменти във влезлия в сила през ноември 2018 г. Закон за киберсигурност и задълженията на общините за прилагане на мерките за високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност представи през втория ден на срещата директорът на Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в ДАЕУ Васил Грънчаров. Ръководителят на Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT България) запозна участниците във форума с националната институционална архитектура в областта на киберсигурността, която предстои да бъде изградена в съответствие с новото законодателство.

В киберпанела с участието на секретарите и ИТ експерти на общинските администрации Ростислав Петров и Мирослав Стефанов, представители на Асоциацията на лицензираните етични хакери и на Клъстер "Информационна сигурност", демонстрираха едни от най-често използваните и особено опасни за потребителите хактерски атаки, обект на които могат да бъдат както обикновени потребители на онлайн услуги, така и цели административни структури. Експертите демонстрираха атаки чрез криптовируси, вируси от типа "Троянски кон" и "пробиване" на смарт устройства, свързани с извличане на лично потребителско съдържание.

Проведени бяха дискусии по темите, като в тях активно се включиха голяма част от участниците.