Дискусионен форум - 27 юни 2019 г., к. к. Боровец

Дискусионен форум - 27 юни 2019 г., к. к. Боровец

По покана на НСОРБ, НАСО РБ беше съорганизатор на Дискусионен форум: „Експертизата на секретарите и експертите“, в рамките на Панел 1: Общински мандат 2015-2019: „Равносметка и поглед напред“ от Заключителната конференция за общински мандат 2015-2019 г., която се проведе на 27-29 юни 2019 г. в к. к. Боровец.

По предложение на НАСО РБ в програмата беше включена особено актуалната за всички общински и районни администрации тема, свързана с административното обслужване и беше дадена възможност на колеги-секретари да представят постиженията и добрите практики, които са въвели техните общини в сферата на административното обслужване.

С оглед стартиралата по инициатива на Министерски съвет мащабна трансформация на модела на административно обслужване, НАСО РБ предложи втората част да се фокусира върху предстоящите законодателни промени в Административнопроцесуалния кодекс, подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Към момента приключват процедурите по обществено обсъждане на предлаганите промени - в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения и/или допълнения в общо 142 закона. Целите на планираните промени са:

- превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги;

- електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;

- групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";

- стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации;

- преминаване към комплексно административно обслужване.

Дискусионният форум бе открит от д-р Емил Кабаиванов – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карлово и София Янчева – председател на УС на Националната асоциация на секретарите на общини (НАСО РБ), секретар на Община Благоевград и модератор на Форума.

Въвеждащата част на Форума беше „Поглед отвън“ - презентация на д-р Снежана Димитрова - Заместник-председател на  Професионално обединение на държавните служители, преподавател в ЮЗУ и СУ.

Темите на Форума продължиха в една посока – модерна общинска администрация.

Секретарите споделиха какво са постигнали и какво още предстои да се оптимизира, за да бъде администрацията наистина полезна и ефективна. Темата постави Кремена Събева – секретар на Община Карнобат и член на УС на НАСО РБ.

Амбициозният проект за трансформация на административното обслужване беше определен като „революция в отношенията с гражданите“. За пръв път се предлагат законодателни промени в над 100 закона, които са от особена важност за общините и са пряко свързани с работата на специализираната администрация и с процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

В момента се извършват промени в законите, по които основно работят общините. Измененията в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) засягат начините на подаване и получаване на искания, съкращаване на срокове при административните производства. С предложенията не само в АПК, но и във всички останали закони се разширява значително обхватът на лицата, участващи в обмена на данни, което от една страна ще облекчи гражданите, но от друга, значително ще доведе до намаляване на приходите от административни такси в общините, както и до увеличаване на обема на работа.

Представителят на Администрацията на Министерския съвет Алеко Джилджов коментира със секретарите на общини промените в АПК и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Секретарят на Община Сливен и Областен координатор на НАСО РБ за област Сливен – Валя Радева, постави за обсъждане редица въпроси във връзка с  мащабната промяна в административното обслужване и промените в законите, по които основно работят общините. Направиха се и конкретни предложения, които да се вземат предвид при окончателното внасяне на законопроектите в Народното събрание.

Господин Джилджов информира присъстващите, че по отношение новите отговорности на общините, свързани с промяната в модела за администативното обслужване и регистровата реформа, Министерският съвет е в преговори с ОП „Добро управление“ за финансовото обезпечаване на дейностите чрез нова схема за местните власти за информационни и комуникационни технологии. Очаква се до края на юли да стане ясна общата рамка на едно такова целево програмно финансиране.

В рамките на форума при голям интерес бяха представени добри практики на: Столична община – „Умен град – Аспект административна ефективност“, Община Родопи – „Иновативна телекомуникационна услуга“, Община Враца – „Интерактивен продукт „От иновации към промяна в управление на човешките ресурси“.

Неформално и извън рамките на предвидената програма, на финала на Форума бяха обсъдени въпроси и поставени релевантни проблеми и казуси, свързани с организационно-техническата подготовка на изборния процес.