На 14 октомври т.г., в рамките на програмата на ІХ Годишната среща на местните власти, при голям интерес, проведе своята работа традиционният Форум на секретарите на общини.

Броят на участниците надхвърли 70, в т.ч. секретари на общини, заместник кметове и директори на дирекции и началници на отдели и сектори на общински администрации от цялата страна. Този интерес беше очакван, предвид актуалността на предвидените за обсъждане въпроси. Под надслов „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини.” в деловата програма на форума бяха обсъдени темите:

 • Становище на НАСО РБ за изменение и допълнение на Изборния кодекс /ИК/;
 • Мнения и предложения на секретарите на общини по проекта на МС за Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги;
 • Други актуални въпроси в работата на секретарите на общини и общинските администрации.

С приветствени думи, форумът бе открит от София Янчева, секретар на община Благоевград, Председател на УС на НАСО РБ. Накратко, колегата Янчева представи тематичната програма на Форума, неговия дискусионен характер и начинът, по който предлагаме да бъде проведен.

От името на НСОРБ участниците бяха приветствани от г-н Владимир Владимиров, кмет на община Кула, член на УС на НСОРБ. В обръщението си той благодари за активността на НАСО РБ и нейните членове-секретари по повод предоставянето на становища по редица въпроси от техните компетенции, касаещи подобряването на работата на общинските администрации. Благодари на всички секретари на общини за техния високо професионален и отговорен труд за повишаване на ефективността на работата на общинските администрации и обслужването на гражданите. А ето и част от неговото обръщение към участниците във Форума:

„Убеден съм, че тук, по време на Форума, ще се дискутират важните акценти, по които секретарите на общини могат да бъдат полезни с конструктивни предложения, както в законодателната област така и в практическото усъвършенстване на административното обслужване, защото вие имате цялостен поглед върху дейността на общинската администрация. Вие, уважаеми секретари на общини, знаете всекидневните проблеми в общините, вие знаете оптималния път за тяхното подобряване и за оптимизирането на организацията на работа на общините. Този опит е много полезен за местните власти.

Вашата асоциация има и използва активно изключително полезна за всички практика – практиката за лесно електронно общуване помежду ви. Зная, че вие общувате много отдавна по електронен път чрез т.н. е-консултации и е-информация. На вас, най-вероятно, ще падне основно и голяма част от задачата за предоставяне на електронно обслужване на гражданите и бизнеса – задача с висок приоритет в бъдещия период. Моето послание към вас е: „Това, което сте научили и ще научите, да научите и администрациите!”.

От името на УС на НСОРБ и от мое име най-сърдечно ви пожелавам да бъдете здрави, амбициозни и да постигнете успехи в отговорните ви служебни задължения. Благодаря ви, че винаги подкрепяте дейността на НСОРБ. Вие сте част и от това сдружение, с работата си за издигане на авторитета и престижа на българските общини. Разчитаме, че и през следващите години ще продължат ползотворните срещи, в  търсенето на общи решения на общинските ни проблеми. Надяваме се и разчитаме да продължим да се подкрепяме с идеи, с добри практики, знания и опит. Желая ви успех!.”

По първата тема, Становище на НАСО РБ за изменение и допълнение на ИК, структурирано представяне на постъпилите предложения, оформени в официално Становище на НАСО РБ, направи колегата Анелия Николова-Криводол. Тя направи и подробен анализ на това, кои от нашите предложения /5 на брой!!!/ са намерили място в последния вариант на проект за ИК, разработен от ВК на НС и кои, макар и важни, не са отразени. Тя благодари на всички колеги, представили своите мнения и предложения по „тесните места” на ИК. Изрази и мнение за необходимостта от синхронизация на тези и други текстове на ИК за избягване на недоразумения, а често и абсурдни ситуации при приложението му.

Колегата София Янчева сподели какви са били стъпките на НАСО РБ за контакти с ВК на НС и лично с Председателя й, г-жа Мая Манолова, по внасяне на Становището на НАСО РБ за изменение на ИК, както и по решението на УС в Становището да присъстват предложения само и единствено в частта ОТП на избори. Изрази очакването си по време на Форума и след това да се изкажат мнения за по-нататъшната работа на НАСО РБ за формулиране и депозиране на наши предложения до НСОРБ и другите заинтересовани страни по процедурите за ОТП на избори в ИК – материя, изключително важна за общините. Тя предложи в срок до 21 октомври колегите последно да имат възможността да отправят предложения или съображения по ИК, ако имат такива. След това УС на НАСО РБ по електронен път да гласува окончателния материал, който да бъде внесен отново в НС.

В дискусията по тази тема особено активно се включиха колегите Яна Илиева-Белене и Силвена Русева-Гърмен. Те, единодушно, споделиха „отрицателната практика” по отношение на приложение на процедурата за провеждане на частични местни избори, уредена с § 114 на ИК и свързана с назначаването на т.н. „преброителна комисия”. Процесът за обявяване на резултатите силно се забавя /това е станало едва на следващата сутрин!/, неефективна работа на СИК /след като те не броят бюлетините!/, създаване на условия за работа и финансиране на още една комисия, с численост както тази на ОИК /работеща само през нощта след избора!/ – това бяха впечатленията и бележките на колегите.

В изказванията на колеги-участници прозвучаха и други мнения и предложения, относно:

 •  Намаляване на числеността на ОИК /особено за малките общини с под 50 избирателни секции!/ и СИК,
 •  Изискване към членовете на СИК да имат поне средно образование,
 •  Преразглеждане на статута и възнагражденията на СИК в затвори и други специализирани заведения, където, поради естеството на избирателите, изборния ден приключва за час-два,
 •  Проблемите по формиране на ПСИК и условията за гласуване чрез ПСИК /само хората с 100% чужда помощ/ и др.

По втората тема - Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги презентация с коментар представи колегата Румяна Дъчева – Дряново. В последвалата дискусия мнения изразиха колегите София Янчева-Благоевград, Анелия Николова-Криводол, Маринела Пазвантова-Сухиндол, Севдалина Джамбазка-Роман, Дарина Колишева-Каварна, Надя Клисурска-Стрелча и Васил Панчаров. От всички изказвания прозвуча неудовлетвореност от това, че наши експерти не са участвали „на живо” или с мнения и предложения при писането на тези документи и, че отново сме в ситуацията „каруцата пред коня”. На това се дължи и факта, че:

 • документите са написани на сложен и неразбираем език;
 • голяма част от тези процедури са практически неприложими, особено в малките общини /поради липса на ресурси от всякакъв характер!/;
 • всяка община е с различен капацитет, изграден през годините и няма да има „еднакъв старт” за всички общини;
 • дублиране на повечето процеси и процедури с изискванията на стандартите за управление на качество ИСО, които се приложени в много от общините.

В заключение се оказа, че повечето общини или няма въобще да могат да заработят по изискванията на Методологията и Правилника за приложението й, или това ще стане трудно и/или частично, което, на практика обезсмисля този под-нормативен акт за общините.

В точка „Други актуални въпроси” колегата Надя Клисурска-Стрелча постави и следните въпроси, от особена важност за малките общини. Да се разработи мотивирано предложение за преразглеждане на:

 • начина за структуриране на общинските администрации;
 • формулата за изчисляване на издръжката на общинските администрации.
 • Бе поставен въпроса и за съдбата на новия проект за Закон за местното самоуправление /ЗМС/ и в каква степен за отразени нашите предложения в него. Колегите от НСОРБ, присъствали на Форума, поеха ангажимент да проверят до къде са стигнали обсъжданията и да ни информират.

Така, в оживени дискусии и в режим на недостиг на време, след повече от три часа приключи своята работа Форума на секретарите на общини. Няма маловажни въпроси, щом те са поставени от колеги-секретари. Остава те да бъдат професионално формулирани, съпроводени със съответните мотиви, обобщени и, след съответни решения на управителните органи, адресирани и защитени пред съответните ведомства и институции. Това е професионалния и, същевременно, демократичния подход при писането и приложението на нормативните актове, съгласно които да работи държавната администрация, в интерес на гражданите и бизнеса.

Използвам случая, за да отправя благодарност към всички участници във Форума. Не всички се изказаха, а и не е необходимо. Обменът на мнения в кулоарите също е много важна форма на участие. В това сме се убеждавали нееднократно! Благодаря, колеги, и довиждане до бъдещите подобни прояви и дискусии, организирани от НАСО РБ. „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини” винаги ще има и ние сме тези, които трябва да предлагаме алтернативи за техните решения! Както винаги, ще ви очакваме!

 От мястото на събитието

Васил Панчаорв

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022