Днес, 15.01.2021 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн семинар – дискусия на НАСО РБ на тема: „Актуални проблеми на системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация.

Семинарът, с около 60 участника, беше предназначен за секретарите на общини, членове на НАСО РБ, както и служители в отдел „Управление на човешките ресурси” и финансисти в общините.

Начало на семинара бе дадено от г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен. 

Водещ на семинара беше проф. Любомир Стефанов, доктор по икономика, преподавател в Университета за национално и световно стопанство – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, управител на „София консултинг“ ООД, с повече от 20 години опит като ръководител на екип и експерт по различни проекти, свързани с управлението на човешките ресурси и организационното развитие на българската държавна администрация.

Първата част от семинара имаше за предмет обсъждане на основни характеристики на системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация и на лицата по ПМС 67 от 2010 г. в началото на 2021 година.

По време на втория модул се разгледаха практически проблеми при прилагането на промените в системата за заплащане на служителите в държавната администрация и лицата по ПМС 67 от 2010 г.

Проведени бяха дискусии по темите, като в тях активно се включиха голяма част от участниците.

Преди заключителната част беше дадена възможност за поставяне на индивидуални въпроси, както и консултации с водещия по конкретни казуси.

След приключване на семинара, чрез електронните пощи, на членовете на НАСО РБ бяха предоставени материалите от семинара.

 

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018