Онлайн обучение по Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания и режима на конфликта на интереси

Онлайн обучение по Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания и режима на конфликта на интереси

Днес, 16.03.2022 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема „Нов регламент на административното наказване според Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания /обн. ДВ бр. 109/ 20 г., в сила от 23.12.2021 г./. Актуална практика по приложението на режима на конфликта на интереси в местното самоуправление“. За обучението се регистрираха и взеха участие над 110 секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ; юристи на общини; служители от звената за контрол и инспекторат; членове на Комисии за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал. 1 от ЗПКОНПИ и служители, отговарящи за документацията и регистрите по ЗПКОНПИ.

Г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, откри обучението и даде начало на работната сесия.

Лектор на обучението беше доктор Николай Николов, магистър по право и доктор по право при Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски“. Николай Николов е работил като юрисконсулт на община, адвокат, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2010 г.), член и и.д. председател  на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011-2018 г.), член на Централната избирателна комисия (2019-2021 г.), преподавател във Висшето училище по мениджмънт по магистърска програма по икономика „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“.

Първата част от обучението направи въведение в съществените изменения и допълнения на Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.

През втората работна сесия се разгледаха теми, свързани с новите реквизити на акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление, изцяло нов режим на института на маловажния случай, основания и реквизити на мотивираните резолюции за прекратяване на производството и споразумението като нов способ за приключване на производството и възможностите за обжалване и протест на крайните за административната фаза на производството актове.

Всички тези въпроси бяха разисквани, отчитайки спецификата на производството по ЗАНН при административнонаказващ орган - кмет на община, функциите на общините като връчител на АУАН и тези при изпълнение на влезлите в сила санкционни актове по ЗАНН.

Последният панел съдържаше теми, свързани с някои нови моменти във връзка с подаването на годишните декларации за 2021 г. по ЗПКОНПИ, както и приложението на материята на конфликт на интереси в сферата на местното самоуправление и бяха предложени практически решения по дискутираните въпроси и проблеми.

По време на цялото обучение бяха давани множество примери от практиката на администрациите и беше осигурена възможност за поставяне на индивидуални въпроси, както и консултации с лектора по конкретни казуси.

На всички участници бяха предоставени презентацията и материалите от обучението.