Регионална среща на секретарите на общини от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София

Регионална среща на секретарите на общини от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София

На 03 октомври 2023 г. в гр. София, ул. “Московска” № 33, заседателна зала “София”, се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, в която взеха участие 34 секретари на общини и райони от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София.

Откриването на срещата направи Иван Динчев, член на УС на НАСО РБ и секретар на Район „Оборище“, Столична община. 

Символичен домакин на събитието беше секретарят на Столична община Венера Милова, която сподели радостта си, че има възможността да приветства участниците в четвъртата регионална среща на НАСО РБ и се надява тя да постави един успешен финал на поредица от планирани за 2023 г. регионални срещи на Асоциацията.

На срещата присъстваха и Зихни Дурмуш, член на УС на НАСО РБ и секретар на Община Момчилград, Мартин Жлябинков, член на КС на НАСО РБ и секретар на Община Перник, Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, а модератор на събитието беше Антоанета Костадинова - член на КС на НАСО РБ и секретар на Община Червен бряг.

Антоанета Костадинова направи въведение в темата, свързана с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 29.10.2023 г. избори за общински съветници и кметове, като отбеляза, че времето до края на календарната година ще бъде наситено с отговорности и ангажименти на секретарите на общини и райони при прехода между мандатите. „Днес заедно ще потърсим отговори на многобройните неясноти и практически въпроси, свързани с текущата ни работа, ще поговорим за трудностите и проблемите, решенията, които търсим или сме открили за справяне с тях. Споделянето на практически опит в подобен формат би улеснило както нашата работата, така и тази на администрациите, чиито административни ръководители сме“, каза Антоанета Костадинова.

При голяма активност от страна на участниците бяха обсъдени множество дискусионни въпроси относно последните изменения и допълнения на Изборния кодекс и на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Поставени бяха акценти върху процедурите за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство и произтичащите от тях задължения на кметовете, регистрирани за кандидати за кметове или общински съветници в предстоящите избори, вида на информационните табла и табели, избирателните кутии - за хартиени бюлетини и за бюлетините за машинно гласуване, както и осигуряване на параваните за гласуване с хартиени бюлетини. Валентин Петров, секретар на Община Радомир, изтъкна дългогодишните затруднения на общините по отношение провеждане на консултациите за назначаване на секционни избирателни комисии и значителната техническа работа при извършване на замени на техните членове. Във връзка с това Славчо Евтимов, секретар на Район „Изгрев“, Столична община, направи предложение при следващи изменения на изборното законодателство да се изрази становище от НАСО РБ за необходимостта от решаване на този проблем, като се предвиди подписване на декларация за съгласие от страна на членовете на секционните избирателни комисии, които да станат част от документите, които партиите представят пред кмета на общината.

Разгледани бяха относимите решения и писма на Централната избирателна комисия, как следва те да бъдат изпълнени и как се отразяват върху действията на общините.

Във фокуса на обсъждане бяха и мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

Венера Милова запозна участниците в срещата с изработения от Столична община клип на български жестов език, който съдържа кратка информация за изборите и с възможността за поставяне в него на телефон за връзка с жестов преводач за всяка община, която желае да го използва и публикува на интернет страницата си.

Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник, сподели с участниците в регионалната среща възникналия казус на територията на община Перник относно закриване на кметства и произвеждане на избори в тях. От изпратения от Националният статистически институт до Централната избирателна комисия актуализиран списък на кметствата в Република България към 04.08.2023 г., в които следва да се произведат избори за кметове на 29.10.2023 г., съгласно чл. 37, ал.1, във връзка с чл.14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, се е установило, че четири административно-териториалните единици – кметства са закрити на 04.08.2023г. на основание Указ №146 на Президента на Републиката и там не следва да се произвеждат избори за кмет на кметство. За същите Общинска избирателна комисия - Перник е регистрирала кандидати за участие в изборите за кмет, които съгласно указанията на Централната избирателна комисия следва да се заличат. Това налага в последния момент извършване на допълнителни усилия за комуникиране с населението и обезпечаване на административното обслужване.

Дискусията продължи с обсъждане на законовата промяна в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, териториалния обхват на кметствата, в контекста на разпоредбата на чл.7 от Изборния кодекс, и указанията за отбелязване в избирателните списъци на лицата, които нямат право да гласуват за кмет на кметство.

В края на деловата част се разгледаха теми, свързани с регистровата реформа, измененията на Закона за електронното управление, произтичащите от тях нови задължения за общините и необходимостта от провеждане на съгласувателна процедура проектите за изменения и допълнение на подзаконовите нормативни актове, приети от Общинските съвети. Краснойка Кушева, секретар на Община Перущица, направи предложение НАСО РБ да отправи до Министерство на електронното управление искане за конкретизация на начина, формата и сроковете за изпълнение на разпоредбата на чл. 7з, ал. 1 от ЗЕУ, което да внесе яснота и предвидимост относно процедурата по съгласуване.

В тази връзка Силвия Даскалова, изпълнителен директор на НАСО РБ, информира участниците за планираната през м. ноември 2023 г. тематична онлайн среща с Министерство на електронното управление, свързана с бюджетния и проектен контрол, измененията в Закона за електронното управление и разработваните от страна на министерството Методически указания, за която се очаква потвърждение.

По време на срещата се очертаха посоки за бъдещо единодействие  и  инициатива за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се увеличат минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени, във връзка с увеличението на минималната работна заплата, както и съответното им индексиране вследствие на нейната промяна.

Неформално се обсъдиха и други актуални въпроси от работата на секретарите на общини, идеи за нови дейности на НАСО РБ и възможности за подобряване на комуникацията и организационното развитие на сдружението.