Във връзка с публикуваната на 11.09.2020 г. на Портала за обществени консултации обществена консултация по Проект на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, НАСО РБ е изразила следното становище и предложение: 

Прочети още...

НАСО РБ е изпратила до главния секретар на Министерски съвет следното становище по подаденото от Община  Струмяни  заявление за вписване на административна услуга, предоставяна от общинските администрации „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“:

Прочети още...

НАСО РБ е изпратила становище и предложение до председателя на Народното събрание на Република България, заместник-министър председателя на Република България, министъра на правосъдието, министъра на финансите, ВАС и НСОРБ, по повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава, че в последните месеци се наблюдава значително увеличение на броя на подадените в общините заявления за достъп до обществена информация.

Прочети още...

Преброяването, което ще се проведе през 2021 г. във всички държави членки на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Комисията, е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

Част от подготовката на Преброяване 2021 е предстоящото назначаване на общинските преброителни комисии.

Прочети още...

Във връзка с изпълнение на задълженията на общинските администрации съгласно  Наредбата за Административния регистър, НАСО РБ е изпратила до главния секретар на администрацията на Министерски съвет становище и предложение да бъдат предприети мерки за създаване на възможност за актуализиране в ИИСДА на информацията по отношение на кметства и кметски наместници в структурата на „общинска администрация“ в Административния регистър, както следва:

Прочети още...

По повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава за установяване на несъответствия във връзка с издадени електронни свидетелства за съдимост, НАСО РБ е изпратила до Министерство на правосъдието следното становище:

Прочети още...

По повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава, че буквално са „затрупани“ с призовки и други книжа, изпратени им от ЧСИ по изпълнителни и граждански дела, за връчване по реда на чл. 42, ал. 1, изр. посл. от ГПК, НАСО РБ е изпратила до Министерство на правосъдието, Камарата на частните съдебни изпълнители и НСОРБ следното становище и предложение:

Прочети още...

В продължение на установеното отлично партньорство между ДАЕУ и НАСО РБ, във връзка с публикуваната на Портала за обществени консултации обществена консултация по Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. и актуализиране на Пътната карта за нейното изпълнение, както и предстоящата информационна среща на 19.04.2019 г. в гр. Пловдив, НАСО РБ е изпратила до ДАЕУ за обсъждане следните предложения:

Прочети още...

Общо е безпокойство в общините от наближаване на 01.11.2018 г., датата на която ще се премине изцяло към електронен обмен на документи между администрациите.

Секретарите на общини, като пряко отговорни за този процес, имат усещане, че няма да могат да се справят с реалните трудности, които ще възникнат.

Към 01.11.2018 г. се очаква да е налице технологична готовност за обмен на документи, като бъдат отстранени съществуващите към настоящия момент проблеми в обмена на документи между администрациите.

Прочети още...

ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Възлагане на кметове на общини и кметства от частни съдебни изпълнители /ЧСИ/ и нотариуси да връчват съдебни книжа.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА,

Обръщам се към Вас в качеството ми на Председател на Управителния съвет /УС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022