Становища на НАСО РБ за изменение и допълнение на АПК и ЗДОИ

Становища на НАСО РБ за изменение и допълнение на АПК и ЗДОИ

Становищата са публикувани и в Портала за децентрализация на МС, раздел "Национална асоциация на секретарите на общини в Република България". Повече информация може да прочетете от тук.

Становища:

Приложение на Административно процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с  въвеждането на Комплексно административно обслужване /КАО/.

Изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.