Предложение за предприемане на действия, свързани с въвеждане на Е-управление

Предложение за предприемане на действия, свързани с въвеждане на Е-управление

В продължение на установеното отлично партньорство между ДАЕУ и НАСО РБ, във връзка с публикуваната на Портала за обществени консултации обществена консултация по Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. и актуализиране на Пътната карта за нейното изпълнение, както и предстоящата информационна среща на 19.04.2019 г. в гр. Пловдив, НАСО РБ е изпратила до ДАЕУ за обсъждане следните предложения:

Актуализираната Пътна карта за периода 2019-2023 г. включва приоритетни мерки за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г.,

отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Финансирането, с което ще се осигури изпълнението на мерките е от различни източници – оперативни програми, държавен бюджет и др.

УС на НАСО РБ, на свое заседание от 06.03.2019 г., отново постави на разглеждане въпросите, свързани с интеграция между системата за сигурно електронно връчване и системата за електронен обмен на съобщения. Считаме за удачно да обмислите възлагането и финансирането на тази дейност да се извърши от ДАЕУ.

Следващото ни предложение се отнася до облекчаване на процеса, свързан с проверката на лица за извършени административни нарушения, във връзка с приложението на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Тъй като към настоящия момент се извършват проверки, по отношение на голям брой физически лица, предлагаме да се създаде възможност общините да споделят регистри, до които да бъде осигурен достъп чрез централизираната платформа RegiX. Такъв подход би бил от съществено значение за подобряване на междуведомственият обмен с регистрите, поддържани от първичните администратори на данни.

Основната цел на регистровата реформа е да оптимизира организацията на регистрите в държавната администрация. Част от принципите за реализиране на регистровата реформа са еднократно събиране на данни, прозрачност и отвореност на данните. С оглед на предстоящите избори за членове на Европейски парламент, разчитаме на инициативата и съдействието на ДАЕУ за осигуряване на достъп на общините, чрез RegiX, до регистрите на МВР, съдържащи информация за граждани на ЕС.

Във връзка с гореизложеното, Ви молим да предоставите за становище на екипа на ДАЕУ нашите предложения и да ни информирате за възможните действия за тяхното реализиране.

Предварително Ви благодарим, като се надяваме да си сътрудничим все така успешно и да преодоляваме предизвикателствата, които предстоят пред всички нас по пътя на административната реформа и постигане на целите ни за по-качествено и ефективно административно обслужване на гражданите.