Електронни свидетелства за съдимост

Електронни свидетелства за съдимост

По повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава за установяване на несъответствия във връзка с издадени електронни свидетелства за съдимост, НАСО РБ е изпратила до Министерство на правосъдието следното становище:

Общините при изпълнение на функциите и задълженията, делегирани им от съответните закони, осъществяват достъп на страница на Министерство на правосъдието до електронни свидетелства за съдимост чрез предоставен код за достъп, който е получен от заявителя. Електронните свидетелства за съдимост се ползват със същата сила, като свидетелствата за съдимост, издадени на хартиен носител.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. Практиката показва, че лица, за които системата на Министерство на правосъдието не допуска издаване на електронно свидетелство за съдимост поради съставен бюлетин за съдимост, представят при сключване на договор за обществена поръчка „чисто“ свидетелство.

В ежедневната си работа служителите в общинските администрации се сблъскват и с редица несъответствия: различно съдържание, информация или разминаване на данните в електронното свидетелство за съдимост и това, издадено на хартиен носител; неактуална и/или невярна информация, съдържаща се в получения електронен документ и действителното правно положение. Многобройни примери в тази насока са различия във фамилните имена на лица, променени преди повече от 7 години.

След обсъждането на гореизложеното УС на НАСО РБ, на свое заседание от 23.07.2019 г., взе решение да Ви информира за наличието на такъв проблем.

Ето защо, уважаеми г-н министър, молим да обсъдите изразеното от НАСО РБ становище и съобразно предоставените Ви правомощия да предприемете спешни организационни мерки за актуализиране на базата данни, подобряване на информационната система и процедурата по издаване на електронни свидетелства за съдимост и разрешаване на проблема по административен или законодателен път.

В допълнение следва да се отбележи, че във връзка с произвеждането на Местни избори 2019 и предстоящото издаването на значителен брой свидетелства за съдимост е от особена важност да се предприемат действия в посока подобряване на услугата по предоставянето им, независимо от това дали същите са електронни или такива на хартиен носител.

Това е основополагащо за осигуряване на правна сигурност,  функциониране и координация в отношенията между представителите на различните звена, упражняващи държавната власт и законосъобразно провеждането на изборния процес.