Предложение относно изпълнение на задълженията на администрациите по Наредбата за Административния регистър

Предложение относно изпълнение на задълженията на администрациите по Наредбата за Административния регистър

Във връзка с изпълнение на задълженията на общинските администрации съгласно  Наредбата за Административния регистър, НАСО РБ е изпратила до главния секретар на администрацията на Министерски съвет становище и предложение да бъдат предприети мерки за създаване на възможност за актуализиране в ИИСДА на информацията по отношение на кметства и кметски наместници в структурата на „общинска администрация“ в Административния регистър, както следва:

В  резултат на настъпилите промени в Изборния кодекс /ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22. 07. 2016 г./, съгласно които при наличието на население над 350 души общо в населените места, образуващи кметството /чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ/ се произведоха избори за кмет на кметство, в населените места, с население под 350 /с придобит статут на кметства/, са назначени кметски наместници. За да бъдат закрити съществуващите като административно – териториални единици кметства е необходимо да бъдат предприети действия по реда на чл. 31 от ЗАТУРБ. След приключване на административните процедури по закриването, информацията, която се поддържа в ЕКАТТЕ от НСИ ще бъде актуализирана.

С оглед на публичния характер на Административния регистър считаме, че информацията за кметовете и кметските наместници не е актуална и във връзка с това предлагаме да бъде създадена техническа възможност общините да я въвеждат самостоятелно.