Предложение относно възнагражденията на общинските преброителни комисии, изпратено до главния секретар на Министерски Съвет

Предложение относно възнагражденията на общинските преброителни комисии, изпратено до главния секретар на Министерски Съвет

 

Преброяването, което ще се проведе през 2021 г. във всички държави членки на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Комисията, е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

 

Част от подготовката на Преброяване 2021 е предстоящото назначаване на общинските преброителни комисии.

Съгласно чл. 10 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, във всяка община се създава временна общинска преброителна комисия в състав - председател, секретар и не повече от 7 членове. В градовете с райони се създава общинска преброителна комисия за всеки район.

В състава на общинската преброителна комисия влизат представители на общинската администрация, на кметствата и на Националния статистически институт.

В алинея 4 на същия член е предвидено общинската преброителна комисия да се председателства от секретаря на общината или на района.

Членовете на общинската преброителна комисия, респективно нейният председател, имат значителни и отговорни ангажименти преди старта на същинското преброяване -  организиране, координиране и контрол на предварителната подготовка. Те се явяват като допълнителни такива извън рамките на преките служебни функции и задължения на държавните служители, предвидени в длъжностните им характеристики.

В Закона за държавния служител не е въведено ограничение за държавните служители да сключват граждански договори, а Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година не съдържа забрана за получаване на възнаграждение от страна на председателите и членовете на преброителните комисии.

В допълнение на гореизложеното, следва да се отбележи, че в предходните преброявания, проведени през 2001 г. и 2011 г., председателите и членовете на общинските преброителни комисии са получавали възнаграждения, макар и минимални и недостатъчни.

Във връзка с това, от името на УС на НАСО РБ, молим да ни отговорите предвидено ли е заплащане на възнаграждения на председателите и членовете на преброителните комисии и съществува ли нормативна или друга пречка със секретарите на общини и другите общински служители да бъдат сключвани граждански договори в това им качество.

Искрено се надяваме и разчитаме на Вашето съдействие за осигуряване на възможност и форма за адекватно финансово възмездяване на труда и усилията, които ще бъдат положени от страна на членовете на НАСО РБ и останалите служители в общините в процеса на Преброяване 2021.