Преброяването, което ще се проведе през 2021 г. във всички държави членки на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Комисията, е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

Част от подготовката на Преброяване 2021 е предстоящото назначаване на общинските преброителни комисии.

Съгласно чл. 10 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, във всяка община се създава временна общинска преброителна комисия в състав - председател, секретар и не повече от 7 членове. В градовете с райони се създава общинска преброителна комисия за всеки район.

В състава на общинската преброителна комисия влизат представители на общинската администрация, на кметствата и на Националния статистически институт.

В алинея 4 на същия член е предвидено общинската преброителна комисия да се председателства от секретаря на общината или на района.

Членовете на общинската преброителна комисия, респективно нейният председател, имат значителни и отговорни ангажименти преди старта на същинското преброяване -  организиране, координиране и контрол на предварителната подготовка. Те се явяват като допълнителни такива извън рамките на преките служебни функции и задължения на държавните служители, предвидени в длъжностните им характеристики.

В Закона за държавния служител не е въведено ограничение за държавните служители да сключват граждански договори, а Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година не съдържа забрана за получаване на възнаграждение от страна на председателите и членовете на преброителните комисии.

В допълнение на гореизложеното, следва да се отбележи, че в предходните преброявания, проведени през 2001 г. и 2011 г., председателите и членовете на общинските преброителни комисии са получавали възнаграждения, макар и минимални и недостатъчни.

Във връзка с това, от името на УС на НАСО РБ, молим да ни отговорите предвидено ли е заплащане на възнаграждения на председателите и членовете на преброителните комисии и съществува ли нормативна или друга пречка със секретарите на общини и другите общински служители да бъдат сключвани граждански договори в това им качество.

Искрено се надяваме и разчитаме на Вашето съдействие за осигуряване на възможност и форма за адекватно финансово възмездяване на труда и усилията, които ще бъдат положени от страна на членовете на НАСО РБ и останалите служители в общините в процеса на Преброяване 2021.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022