Становище на НАСО РБ относно ЗИД на ЗДСл

След направеното проучване на мненията на секретари на общини, членове на НАСО РБ, констатирахме, че има твърде голяма разнопосочност на отговорите по поставените въпроси, свързани с предложения ЗИД на ЗДСл, публикуван на Портала за обществени консултации на 01.02.2016 г. и това е обяснимо! То се дължи, от една страна - на уникалността на условията във всяка малка, средна или голяма община, а от друга - с липсата на условия за унифицирано приложение на ЗДСл на централно и местно ниво.

Това са факти, които неведнъж сме споделяли при обсъждане на нормативната уредба, свързана с организацията и условията на работа на общинските администрации и неслучайно има отново коментар по тях в приложените по-долу

Становище на НАСО РБ относно ЗИД на ЗГР

Във връзка със спешно запитване за становище по представения проект за ЗИД на ЗГР, НАСО РБ проведе блиц-кампания за проучване на мнението на секретарите на общини - членове на асоциацията, както и ръководители и експерти от общинските звена "ГРАО". По-долу прилагаме нашите предложения, съпроводени със съответните мнения, съображения, мотиви и проблемни въпроси, както следва:

1. По принцип, подкрепяме предложения ЗИД на ЗГР. Например, относно ограничаването на броя на адресните регистрации в едно жилище и това, че шест години след новия чл. 99а, се дава някакво определение на формулировката „лица, които обичайно могат да обитават съответното жилище” е добро. Като цяло колегите считат, че направените

Становища на НАСО РБ за изменение и допълнение на АПК и ЗДОИ

Становищата са публикувани и в Портала за децентрализация на МС, раздел "Национална асоциация на секретарите на общини в Република България". Повече информация може да прочетете от тук.

Становища:

Приложение на Административно процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с  въвеждането на Комплексно административно обслужване /КАО/.

Изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.