НАСО РБ - работна среща по електронното управление в МТИТС

НАСО РБ - работна среща по електронното управление в МТИТС

На срещата, освен членове на УС, присъстваха и колегите Михаил Куликов-Варна, Валентин Петров-Радомир, Румяна Дъчева-Дряново, както и ИТ-експерти от областни и общински администрации.

По време на срещата се поставиха за разглеждане основните проблеми на общините по реализиране на електронното управление в България, в т.ч. предоставянето на е-услуги, причините за слабия интерес от страна на гражданите и бизнеса към тях, както и затрудненията, които се създават от динамиката на законодателството и от липсата на синхронизация в законотворчеството.

Като основни проблеми, конкретно идентифицирани от общините, бяха посочени:

  • редът, по който се извършва актуализацията на СУНАУ;
  • развитието на т.н. „Плевенски проект”;
  • липсата на прозрачни правила, по които се извършват нормативни промени, пряко свързани с вече внедрени е-услуги.

Заместник-министър Валери Борисов информира присъстващите, че МТИТС е бенефициент на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” по ОПАК, чиято цел е подобряването на административното обслужване за гражданите и бизнеса и повишаването на удовлетвореността на потребителите, чрез използване на възможностите на електронното управление. От тази гледна точка той отправи предложение към НАСО РБ да сформира експертна група от секретари на общини, членове на НАСО РБ, както и от водещи ИТ-специалисти от общинските администрации, която да участва при реализиране на някои от ключовите дейности по проекта. В т.ч.: преглед на действащото законодателство и разработване на предложения за промени, с оглед усъвършенстване на нормативната уредба при предоставяне на административни услуги по електронен път; осигуряване на служебното начало и усъвършенстване на процесите при предоставянето на е-услуги.

Управителният съвет на НАСО РБ, като отчете, че това е първият в историята на асоциацията случай, в който централната власт заявява по своя инициатива желание за съвместна работа, взе решение и незабавно призова колегите-членове на асоциацията и техните общини за определяне на експерти и изпращане на информация в офиса, с оглед своевременното сформиране на експертната група за съвместната работа с МТИТС.

Сега на ход сме ние – това е изключителен случай електронното управление, в частта си е-услуги на общинско ниво, да бъде реализирано по най-оптималния за общините начин. Убедени сме, че така НАСО РБ ще допринесе за по-бързото, ефективно и ефикасно приложение на електронното управление – единствения път за бъдещото европейско развитие на българската държавна администрация.

От мястото на събитието

Петя Стефанова-Разград

Член на УС