В периода януари – май 2014 г. бяха проведени 7 заседания на Управителния съвет - 4 редовни заседания и 3 по електронен път.

Първото от заседанията бе проведено в края на януари 2014 г. в София. Гост на заседанието беше г-жа Детелина Николова, кмет на община Добрич, Почетен член на НАСО РБ. Преди пристъпване към въпросите от дневния ред, г-жа Николова запозна подробно участниците в заседанието с работата на управителните органи на НСОРБ ...

по основните приоритети за общините, както и с решението на УС на НСОРБ за предстоящото Общо събрание на НСОРБ – 06.03.2014 г., парк-хотел „Москва”,София.

Във връзка с поставения от колеги въпрос за „съдбата” на проекта за ЗМС колегата Николова ни информира, че новия ЗМС не може да е приоритет за НСОРБ, предвид динамиката на обществените процеси и липсата на политическа воля за това от страна на управляващите, на този етап.

Основен акцент на заседанието бяха въпросите по предстоящото отчетно-изборно ХХІІ Общо събрание на НАСО РБ - подготовката и обсъждането на работните отчетни документи и дейности от логистичен и организационен характер. В оперативен порядък бяха приети решения за:

  •  Време и място на провеждане – 10 – 11.04.2014 г. в гр. Пловдив;
  •  Дневен ред на ХХІІ ОС на НАСО РБ;
  •  Като паралелна проява да бъде проведено обучение на тема „Организационно-техническа подготовка на избори`2014, в съответствие с новия Изборен кодекс”, с обучаващи София Янчева и Румяна Дъчева;
  •  Подготовка и номинация за връчване на грамоти на действащи и бивши колеги, които дълги години са допринасяли за организационното развитие на асоциацията, както и на такива, проявяващи активност при предоставянето на услуги и участие в проявите на НАСО РБ;
  •  Приемане на график за подготовка и приемане на отчетните документи на ХХІІ ОС;
  •  По дейностите от логистичен и организационен характер – подготовка и премане на програма на проявите, сценарий за провеждането им, такси за участие, писма-покани, гости, процедура за произвеждане на избор на нови УС и КС, съдържание на комплекта от материали за участниците и т.н.
  •  В т. „Разни” бяха обсъдени някои все още спорни въпроси по изменения и допълнения към Изборния кодекс, както и участието ни с конкретни предложения по проекта, обсъждани от Обществения съвет към Временната комисия по Изборния кодекс, където представител на НАСО РБ е колегата София Янчева, Председател на УС.

Поради обективна невъзможност за провеждане на ХХІІ ОС в Пловдив и други оперативни въпроси, през месец февруари бяха организирани 2 е-заседания на УС с електронно гласуване на решенията. От постъпилите 5 предложения за място на провеждане /Хисаря, к.к. Албена, РИУ-Правец, парк-хотел „Москва”, София и х-л „Верея”, Ст. Загора/ УС определи последното от изброените - х-л „Верея”, Ст. Загора, с мотив, че отдавна не са провеждани по-крупни прояви в Южна България и сравнително централното разположение на града на територията на страната. След предварително обсъждане, бе окончателно приет и списъка на номинираните за удостояване с грамоти на НАСО РБ.

В навечерието на ХХІІ ОС в Ст. Загора се проведе поредното редовно заседание на УС, на което бяха приети отчетните документи на УС и КС, обсъдени предложенията за работни комисии на ОС, списъка на кандидат-членовете на асоциацията, както и други допълнителни дейности от логистичен характер. Благодарение на своевременното решаване на въпросите от всякакъв характер, ХХІІ ОС в Ст. Загора премина спокойно и без проблеми, като, в същото време, х-л „Верея” предостави много добри условия и за работа, и за отдих на участници и гости. /Виж приложения материал в настоящия брой на „Секретар”!/

След приключване на Общото събрание бяха проведени и първите заседания на новоизбраните УС и КС с точка единствена – избор на Председател и Заместник-председатели на УС и Председател на КС. Единодушно за Председател на УС на НАСО РБ бе преизбрана колегата София Янчева - Благоевград, със Заместник-председатели Соня Христова – Ловеч и Сезгин Бекир – Кърджали, а за Председател на КС – колегата Христо Христозов – Любимец.

В края на месец април, отново в София се проведе първото разширено заседание на УС от новия му мандат. В оперативен порядък бяха обсъдени и приети решения по следните въпроси:

-     Конституиране на новия УС и запознаване на новите членове на УС с правилата за работа – свикване на заседания, депозиране на мнения и становища, участие, правомощия, приемане на решения и други въпроси, свързани с нормалната работа на управителния орган. Бе прието и решение на следващото заседание на УС да се обсъди подробно медийното присъствие на НАСО РБ във всичките му възможни форми.

Отчет и оценка на работата на ХХІІ Общо събрание на НАСО РБ - единодушно беше приета много добра оценка за подготовката и провеждането на ОС. УС отправя благодарността си към всички участници и гости и към изпълнителния екип на асоциацията за приноса им за създаване на оптимални условия за провеждане на форума.

Обсъждане на предложения за изпълнение на решенията на ХХІІ Общо събрание, в т.ч. и подготовката на Х Практическа конференция на НАСО РБ`2014. Като подходящо време за провеждане на Конференцията бе определен периодът 01.06. - 15.06.2014 г. Бе възложено на изпълнителния директор да направи запитване и конкурс по оферти по уточнените условия за две алтернативни дестинации – Чехия и о. Корфу, Гърция, след което УС да направи анализ и окончателен подбор на дестинация и обслужващ туроператор.

-  Участие в честването на 20-годишнината на партньорската STMOU CR, Чехия. След обсъждане бе прието решение за участие в проявите по честването на юбилея на колегите от Чехия. За целта бяха номинирани за членове на делегацията колегите София Янчева, Председател на УС, Мина Илиева – Велико Търново и Румяна Дъчева – Дряново, членове на УС и Васил Панчаров, Изпълнителен директор, които да посетят Чехия за срок от 3 дни. Уточнени бяха и други елементи на посещението и участието в тържествения форум на колегите от Чехия. /Виж приложения материал в настоящия брой на „Секретар”!/

-  Обсъждане на предложения и актуални въпроси по ОТП на избори. Резултати от срещата с членове на ЦИК, проведена на 24.04.2014 г. в София. Комуникация с ЦИК. Колегата Мина Илиева информира членовете на УС за осъществена връзка с говорителя на ЦИК, която е изразила готовност за приемане на въпроси и препоръки, отправени от членове на НАСО РБ към ЦИК, свързани с ОТП на изборите за евродепутати. С тревога бе отбелязан и фактът, че средствата за ОТП на избори са намалени с 30-40 % в сравнение с предишните избори, което силно ще затрудни общините. По този повод бе решено да се направи възражение срещу силно рестриктивните бюджети, които общините получават за ОТП на изборите, което да бъде комуникирано с НСОРБ и МС.

Във връзка с изпълнението на решенията от предишното заседание, на 16.05.2014 г. бе проведено електронно гласуване на решенията по повод подготовката и организацията на Х-та Практическа конференция на НАСО РБ. Въз основа на резултатите от конкурса по оферти на туроператори, отразени в Сравнителна таблица и Предложение от Изпълнителния директор, УС определи за изпълнител на услугата фирма „Касиа Тур” за х-л MESSONGHI BEACH 3***, на о. Корфу, Гърция, All inclusive, за периода 09 – 15.06.2014 г., с предложените от фирмата цени и услуги. Бяха определени таксите за участие, срокове на кампанията за набиране на участници и други присъщи за подобен род прояви въпроси, отработвани неведнъж през годините.

Нека си пожелаем успешно изпълнения на решенията на новоизбрания УС, в интерес на членовете на асоциацията и техните общини.

 УС на НАСО РБ

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022