Заседание на КС на НАСО РБ - 17.02.2023 г.

На 17.02.2023 г. от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролният съвет на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2022 – декември 2022 г.
 2. Проверка и контрол на счетоводната документация.
 3. Проверка и контрол на придобитите материални активи за 2022 година.
 4. Проверка и контрол на деловодната дейност и състояние на документите в архива.
 5. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на Изпълнителния директор за периода август 2022 – декември 2022 г.
 6. Даване на становище по Доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 година.
 7. Обсъждане и приемане на Отчета и оценката за проведеното XXXII общо събрание на НАСО РБ.
 8. Преглед и съгласуване на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2022 г.
 9. Преглед и съгласуване на проекто-бюджета на НАСО РБ за 2023 г. и делегиране на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 10. Съставяне и приемане на Отчет на КС за периода януари 2022 г. - декември 2022 г.
 11. Разни.

В работата на заседанието взеха участие: Хайрие Мехмед, председател на КС на НАСО РБ и секретар на Община Джебел и членовете: Антоанета Костадинова, секретар на Община Червен бряг, Велко Велков, секретар на Община Петрич, Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник и Стефка Граматикова, секретар на Община Ботевград.

На заседанието присъстваха още: Силвия Даскалова - изпълнителен директор и Анна Карапанчева – счетоводител на НАСО РБ.

След разлеждане на точките от дневния ред, извършване на проверка и обсъждане на резултатите и представените писмени материали, КС на НАСО РБ единодушно прие да предложи на предстоящото ХХXІІІ Общо събрание на НАСО РБ следните проекти на решения:

1. Приема Доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 година.

2. Приема Отчет за работата на Контролния съвет на НАСО РБ за 2022 г.

3. Приема финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2022 г.

4. Приема проекто-бюджета да стане Бюджет на НАСО РБ за 2023 г. и да се делегират на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

На заседанието бяха обсъдени и организационни въпроси, свързани с работата на КС на НАСО РБ и текущите дейности на Асоциацията.