Органи на Национална асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ са Общото събрание /ОС/, Управителният съвет /УС/ и Контролният съвет /КС/.

ОС се състои от всички членове на Асоциацията, като всеки има право на един глас. Заседанията на ОС се свикват не по-малко от един път годишно.

УС се състои от 11 члена, които се избират от ОС за срок от две години. УС избира от състава си Председател и двама Заместник-председатели.
Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на три месеца.

КС се състои от 5 члена, избрани от ОС за срок от две години. КС избира от състава си Председател.

По предложения на членовете, УС на НАСО РБ, със свои решения, определя областни координатори на НАСО РБ.

Приоритети в работата на НАСО РБ:

Организационно и институционално укрепване на НАСО РБ;

Усъвършенстване нормативната уредба в местното самоуправление и местната администрация;

Квалификация на членовете на НАСО РБ;

Информационно осигуряване и медийна политика на НАСО РБ;

Международно сътрудничество;

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018

Фирми - Партньори

 

lirex


 d bank


baltov