Организационна структура

Органи на Национална асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ са Общото събрание /ОС/, Управителният съвет /УС/ и Контролният съвет /КС/.

ОС се състои от всички членове на Асоциацията, като всеки има право на един глас. Заседанията на ОС се свикват не по-малко от един път годишно.

УС се състои от 11 члена, включително и председателя, които се избират от ОС за срок от четири години. Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на три месеца.

КС се състои от 5 члена, включително и председателя, и се избират от ОС за срок от четири години.

По предложения на членовете, УС на НАСО РБ, със свои решения, определя областни координатори на НАСО РБ.

Приоритети в работата на НАСО РБ:

Организационно и институционално укрепване на НАСО РБ;

Усъвършенстване нормативната уредба в местното самоуправление и местната администрация;

Квалификация на членовете на НАСО РБ;

Информационно осигуряване и медийна политика на НАСО РБ;

Международно сътрудничество;