Индекс на статията

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел 
“Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”


 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”, наричано по-долу за краткост “сдружението” е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението се определя като организация на секретари на общини/райони за осъществяване на дейност в обществена полза.

(3) Сдружението може да създава свои клонове в страната.

(4) Сдружението не е ограничено със срок.

(5) Сдружението има собствен печат и знак.

 Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”, съкратено “НАСО РБ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Седалището на НАСО РБ е  гр. Габрово, област Габрово, а адресът на неговото управление е:

5300 Габрово, пл. ”Възраждане” № 3.


Чл. 3 (1) Сдружението се създава за реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България, както и за защита и отстояване на професионалните интереси на своите членове.

(2) За постигане на своите цели сдружението:

1.представлява и защитава интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление;

2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи проблемите и дейността на общините;

3. подпомага своите членове при осъществяване функциите на местната администрация, като оказва съдействие при информационното и организационно-техническо осигуряване на дейността им;

4. участва в организирането на национална система за обучение и квалификация на кадрите на местната администрация. Разработва, реализира и участва в програми за обучение в съответствие с потребностите на своите членове;

5. осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в други страни и членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

Чл. 4  Сдружението осъществява дейността си като:

1. разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт - законодателна, съдебна и изпълнителна, които допринасят за усъвършенстването на управлението на общинските администрации;

2. дава консултантски, експертни и други становища на своите членове и партньорски организации;

3. популяризира водещия опит и прогресивните практики в областта на местното самоуправление и публичната администрация, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение;

4. организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация;

5. координира и сътрудничи с други неправителствени организации с идеална цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението;

6. насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на местното самоуправление и публичната администрация;

7.  разработва и/или участва в проекти свързани с  повишаване капацитета на местната администрация.


Чл. 5 Член на сдружението може да бъде секретар на община/район, който приема устава и желае да участва и допринася за постигане целите на сдружението.

Чл. 6 (1) Членството в НАСО РБ е доброволно.

(2) Секретарят на община/район, кандидат за член на сдружението, подава писмено заявление до Управителния съвет / УС /, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. От този момент кандидатът придобива всички права по чл.8 от Устава с изключение на тези по т.2.

(3)  УС внася заявлението за разглеждане задължително на следващото заседание на Общото събрание /ОС/. Членството се придобива от датата на вземане на решение от ОС.

Чл. 7 (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. с едностранно волеизявление, изразено в писмено заявление до УС, не по-късно от един месец преди датата на напускане;

2. при освобождаване от длъжността “Секретар на община/район”;

3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;

4. с изключването;

5. при невнасяне на  установените имуществени вноски в сроковете по чл. 9 или не вземе участие в три последователни заседания на ОС.

6. с прекратяване на сдружението.

(2) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на ОС, по предложение на УС, когато:

 1. нарушава предвидените в чл. 9 задължения;
 2. извършва действия, уронващи доброто име и престижа на сдружението.

(3) /отм. 2017г./

Горните обстоятелства се установяват от УС по документите на сдружението, който докладва пред ОС наличието на основанията по ал.1, т.5 и го отразява в документацията на сдружението.

(4) При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да заплати просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

Чл. 8   Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в работата на ОС;

2. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;

3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;

4. да се ползва от имуществото и дейността на сдружението и да търси защита на професионалните си интереси чрез него;

5. да участва във всички прояви на сдружението в страната и чужбина;

6. да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на сдружението и неговите органи;

7. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на сдружението;

8. да напуска доброволно сдружението при условията на този Устав.

Чл. 9 (1) Всеки член на сдружението е длъжен да:

1. спазва Устава, решенията на ОС и другите органи на сдружението;

2. плаща редовно годишна имуществена вноска за членство, в размер на една минимална работна заплата за страната, към момента на плащането. Годишната вноска за членство в сдружението може да се внесе на две части:

- 50% - в срок до 31 март;

- 50% - в срок до 30 септември.

3. не използва по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на Устава и не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

(2) В случай, че членството в сдружението възникне след 30 юни на съответната година, се заплаща само 50% от годишната вноска за членство.

(3) Новоприетите членове на сдружението заплащат годишния си членски внос заедно със заявлението по чл. 6, ал. 1, 2 и с оглед на ал. 3.

(4) За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.


Чл. 10 (1) Органи на сдружението са:

 1. Общо събрание (ОС).
 2. Управителен съвет (УС).
 3. Контролен съвет (КС).

(2) Върховен орган на сдружението е ОС.

Чл. 11 (1) ОС се състои от всички членове на сдружението.

(2) В Общото събрание всеки член има право на един глас.

Чл. 12  (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. избира от своя състав и освобождава председател и членове на УС и КС

3. приема Програма и Правилник за дейността на сдружението;

4. взема решения за създаване и закриване на специализирани комисии и определя техния състав;

5. приема годишните отчети за дейността на УС и КС;

6. приема бюджета на сдружението и отчета за изпълнението му.

7. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество на сдружението;

8. приема решения за създаване и закриване на клонове, научни, консултантски и издателски звена, които да подпомагат дейността и да съдействат  за изпълнение задачите на сдружението;

9. приема решение за преобразуване и прекратяване дейността на сдружението;

10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

11. удостоява със звания и отличия на сдружението, в съответствие с този Устав;

12. взема решение за участие в други организации;

13. приема и изключва членове;

14. взема и други решения по въпроси поставени в неговата компетенция със закона и настоящия  Устав.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 9, 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл. 13 (1) ОС се свиква на заседание най-малко един път годишно:

1. по решение на УС;

2. по инициатива на 1/3 от членовете на сдружението.

(2) ОС се свиква на редовно заседание не по-късно от един месец преди датата на провеждане на заседанието чрез писмена покана до всеки член, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието, дневния ред и по чия инициатива се свиква.

(3)  В случай, че УС, в двуседмичен срок, не отправи писмено покана за свикване на ОС по ал. 1, т. 2, то се свиква от съда по седалище на сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(4) Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението и други публични места най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 14 (1) Заседанията на ОС са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от всички членове.

(2) Когато липсва необходимия кворум по ал.1, заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, при условие, че присъстват най-малко една трета от членовете.

(3) Допуска се един член на сдружението да представлява не повече от двама други членове на Общото събрание, въз основа на писмено, нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго, с  мнозинство повече от половината от присъстващите членове (50% + 1 глас). Председателят и членовете на УС и КС се избират с тайно гласуване.

(5) Решенията на ОС по чл.12, т.1 и 10 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от  присъстващите членове на сдружението.

(6) ОС не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 15 (1) Заседанията на ОС са публични и се ръководят от Председателя на УС.

При отсъствие на Председателя, заседанията се ръководят от Заместник-председател на УС.

(2) На всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия и от лицето, съставило протокола.

Чл. 16  УС се състои от 11 члена, включително и председателя, които се избират от ОС за срок от четири години, но за не повече от два последователни мандата.

Чл. 17  Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на ОС;

2. осъществява дейността на сдружението между заседанията на ОС;

3. избира, освобождава и контролира дейността на Изпълнителния директор и определя трудовото му възнаграждение;

4. определя структурата, индивидуалния размер и формата на заплащане на административния персонал на сдружението, по предложение на Изпълнителния директор;

5. организира свикването и провеждането на заседанията на ОС;

6. се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;  

7. определя адреса на сдружението;

8. подготвя и внася в ОС проект за бюджет и отчета за изпълнението му;

9. разработва Правилник за дейността на сдружението, където определя реда и организацията на изпълнение на дейностите, в т.ч. и на тези от обществена полза и носи отговорност за това ;

10. прави предложения за приемане и изключване на членове от сдружението пред ОС;

11. прави предложения за удостояване със звания и отличия на сдружението на настоящи и бивши членове на сдружението, както и други физически и юридически лица;                   

12. извършва ликвидацията на сдружението при условията на чл. 25 от този Устав;

13./нова 2017г./ утвърждава областни координатори на сдружението и статут за тяхната функция и дейност;

14. решава и други въпроси, възложени му от ОС или които не са от изключителната компетентност на ОС.

Чл. 18 (1) Управителният съвет избира и освобождава двама заместник - председатели с явно гласуване и с мнозинство, повече от половината от общия брой на членовете на УС.

(2) Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) УС може да приема решение и без да бъде провеждано присъствено заседание, чрез гласуване по електронен път, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(4) Решенията на УС се вземат с явно гласуване, освен ако УС не реши друго по конкретен въпрос и с мнозинство повече от  половината от присъстващите членове на УС. Решенията по чл. 17, т. 6, 9 и 12 се вземат с мнозинство от всички членове.

(5) Изпълнителният директор и членовете на КС, присъстват на заседанията на УС с право на съвещателен глас. Други членове на сдружението могат да присъстват на заседанията  на УС по покана на неговия председател.

(6) /нова 2017г./ Всички заседания на УС се протоколират и се подписват от председателстващия заседанието и изготвилия протокола. Протоколът по ал. 3 се подписва от всички членове на УС.

Чл. 19  Председателят на УС:

1. представлява сдружението пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;

2. свиква УС на заседание по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете на УС.  Свикването се извършва с покана, до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Поканите се  изпращат не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието;

3. ръководи заседанията на УС;

4. подписва протоколите от заседанията на УС;

5. осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението;

6. извършва и други дейности, възложени му от УС.

Чл. 20 (1) КС се състои от 5 члена, включително и председателя, и се избира от ОС за срок от четири години, но за не повече от два последователни мандата.

(2) Контролният съвет:

1. контролира изпълнението на решенията на ОС и УС;

2. прави предложение пред ОС за прекратяване членството на членове на сдружението при условията на чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3;

3. следи за изпълнението на бюджета на сдружението и финансовата дисциплина;

4. при необходимост възлага извършването на финансови ревизии на упълномощени за тази цел органи;

5. дава становище по годишния отчетен доклад на УС;

6. ежегодно се отчита за дейността си пред ОС с писмен доклад.

(3) Председателят на КС се избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство  повече от половината от общия брой на членовете на КС.

(4) Разпоредбите на чл.18, ал.2 и 3 се прилагат и по отношение дейността на  КС.

Чл. 21 (1) Изпълнителният директор се избира от УС чрез конкурс.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на УС;

2. назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;

3. ръководи и координира дейността на звената по чл. 12, т. 8 от Устава, назначава и освобождава ръководителите им;

4. разработва бюджета на сдружението и го представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС;

5. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред УС края на всяка финансова година;

6. стопанисва и управлява имуществото на сдружението по реда на този Устав;

7. съхранява архивите и организира деловодната дейност на сдружението;

8. осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на ОС, УС и КС.

9. организира предоставянето на информация за дейността на сдружението през предходната година пред Централния регистър на НПО до 31 май на всяка година.                

(3) За дейността си Изпълнителният директор се отчита ежегодно пред УС с писмен отчет.


Чл. 22  (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл.22 а (1) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

(2) Сдружението изготвя доклад  за дейността си веднъж годишно, който съдържа данните по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението  са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър.

Чл. 23 Издръжката на сдружението се осъществява от:

1. годишни вноски за членство;

2. доброволни вноски и дарения;

3. други източници.

Чл. 24 Сдружението се прекратява:

1. по решение на ОС;

2. по  решение  на  Окръжния  съд  по седалището на  сдружението,  в  случаите  на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 25 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от УС, а  в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ  ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

Чл. 26 (1) Воденето на книгите, разходването на имуществото, преобразуването, ликвидацията и имуществото след ликвидацията се извършват по реда на чл. 40, 41, 42, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ. 


Чл. 27. (1) Сдружението може да удостоява със звания и отличия свои бивши и настоящи членове, както и други физически и юридически лица, допринесли с дейността си за осъществяване на целите му, по предложение на УС. Удостоените със званието „Почетен член” на асоциацията имат всички права по чл.8 от Устава с изключение на тези по т.2.

(2) Званията и отличията са както следва:

 1. Почетен член на НАСО РБ;
 2. Почетна грамота;
 3. Благодарствена грамота.

(3) Статутът на званията и отличията по ал. 2 се разработва и приема от УС.


§ 1. По всички въпроси, неуредени в този Устав се прилага ЗЮЛНЦ.

§ 2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на НАСО РБ, проведено в Плевен на 31 октомври 1997 година, изменен и допълнен с:

 1. Решение № 6 на VІІІ-то ОС на НАСО РБ от 27 септември 2001 г., проведено в  к.к. “Слънчев бряг”;
 2. Решение № 6 на ХІІ-то ОС на НАСО РБ от 14 април 2005 г., проведено в Габрово;
 3. Решение № 10 на ХІV-то ОС на НАСО РБ от 12 април 2007 г., проведено в Габрово.
 4. Решение № 10 на ХVІ-то ОС на НАСО РБ от 23 април 2009 г., проведено в Трявна.
 5. Решение № 7 на XXV-то ОС на НАСО РБ от 20 април 2017 г., проведено в Хисаря.

§ 3./нов 2017г./  Разпоредбите на чл.12, ал.1, т.2, чл.16, чл.20 влизат в сила след изтичане на мандата на действащите  УС и КС и имат действие занапред.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018