Индекс на статията

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”, наричано по-долу за краткост “сдружението” е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението се определя като организация на секретари на общини/райони за осъществяване на дейност в обществена полза.

(3) Сдружението може да създава свои клонове в страната.

(4) Сдружението не е ограничено със срок.

(5) Сдружението има собствен печат и знак.

 Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”, съкратено “НАСО РБ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Седалището на НАСО РБ е  гр. Габрово, област Габрово, а адресът на неговото управление е:

5300 Габрово, пл. ”Възраждане” № 3.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018