Индекс на статията

Глава втора - ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 4. (1) Сдружението си поставя за цел реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България, както и защита и отстояване на професионалните интереси на своите членове.

(2) За постигане на своите цели Сдружението осъществява следните дейности и използва следните средства:

1. представлява и защитава интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление и местната администрация;

2. разработва становища, предложения и проекти на нормативни актове, които допринасят за усъвършенстване на законовата уредба, развитието и управлението на общинските администрации;

3. подпомага своите членове при осъществяване на функциите им в местната администрация, като дава консултантски, експертни и други становища, оказва съдействие при информационното и организационно-техническо осигуряване на дейността им;      

4. организира обучения, разработва, реализира и участва в обучителни програми, в съответствие с потребностите на своите членове;

5. организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и местната администрация;

6. насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на местното самоуправление и местната администрация;

7. популяризира водещия опит и прогресивните практики в областта на публичната администрация и доброто управление на местно ниво;

8. разработва и/или участва чрез партньорство с други организации в проекти, свързани с повишаване на административния капацитет на местната администрация;

9. осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението;

10. членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление и местната администрация;

11. осъществява и други дейности, необходими за постигане на целите си, които не са забранени от закона.

Чл. 5. (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност:

1. консултации и предоставяне на услуги на лица, които не членуват в Сдружението;

2. изготвяне и разпространение на информационни материали, периодични и тематични публикации;

3. посредническа и рекламна дейност, организиране на събития и инициативи;

4. извършване на проучвания, изготвяне на анализи и доклади, в областта на местното самоуправление.

(2) Контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от Управителния съвет.

Чл. 6. Приходите от дейността на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в този Устав.

Чл. 7. Сдружението не разпределя печалба.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022