Индекс на статията

Чл. 3 (1) Сдружението се създава за реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България, както и за защита и отстояване на професионалните интереси на своите членове.

(2) За постигане на своите цели сдружението:

1.представлява и защитава интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление;

2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи проблемите и дейността на общините;

3. подпомага своите членове при осъществяване функциите на местната администрация, като оказва съдействие при информационното и организационно-техническо осигуряване на дейността им;

4. участва в организирането на национална система за обучение и квалификация на кадрите на местната администрация. Разработва, реализира и участва в програми за обучение в съответствие с потребностите на своите членове;

5. осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в други страни и членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

Чл. 4  Сдружението осъществява дейността си като:

1. разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт - законодателна, съдебна и изпълнителна, които допринасят за усъвършенстването на управлението на общинските администрации;

2. дава консултантски, експертни и други становища на своите членове и партньорски организации;

3. популяризира водещия опит и прогресивните практики в областта на местното самоуправление и публичната администрация, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение;

4. организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация;

5. координира и сътрудничи с други неправителствени организации с идеална цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението;

6. насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на местното самоуправление и публичната администрация;

7.  разработва и/или участва в проекти свързани с  повишаване капацитета на местната администрация.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018