Индекс на статията

Чл. 5 Член на сдружението може да бъде секретар на община/район, който приема устава и желае да участва и допринася за постигане целите на сдружението.

Чл. 6 (1) Членството в НАСО РБ е доброволно.

(2) Секретарят на община/район, кандидат за член на сдружението, подава писмено заявление до Управителния съвет / УС /, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. От този момент кандидатът придобива всички права по чл.8 от Устава с изключение на тези по т.2.

(3)  УС внася заявлението за разглеждане задължително на следващото заседание на Общото събрание /ОС/. Членството се придобива от датата на вземане на решение от ОС.

Чл. 7 (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. с едностранно волеизявление, изразено в писмено заявление до УС, не по-късно от един месец преди датата на напускане;

2. при освобождаване от длъжността “Секретар на община/район”;

3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;

4. с изключването;

5. при невнасяне на  установените имуществени вноски в сроковете по чл. 9 или не вземе участие в три последователни заседания на ОС.

6. с прекратяване на сдружението.

(2) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на ОС, по предложение на УС, когато:

  1. нарушава предвидените в чл. 9 задължения;
  2. извършва действия, уронващи доброто име и престижа на сдружението.

(3) /отм. 2017г./

Горните обстоятелства се установяват от УС по документите на сдружението, който докладва пред ОС наличието на основанията по ал.1, т.5 и го отразява в документацията на сдружението.

(4) При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да заплати просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

Чл. 8   Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в работата на ОС;

2. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;

3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;

4. да се ползва от имуществото и дейността на сдружението и да търси защита на професионалните си интереси чрез него;

5. да участва във всички прояви на сдружението в страната и чужбина;

6. да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на сдружението и неговите органи;

7. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на сдружението;

8. да напуска доброволно сдружението при условията на този Устав.

Чл. 9 (1) Всеки член на сдружението е длъжен да:

1. спазва Устава, решенията на ОС и другите органи на сдружението;

2. плаща редовно годишна имуществена вноска за членство, в размер на една минимална работна заплата за страната, към момента на плащането. Годишната вноска за членство в сдружението може да се внесе на две части:

- 50% - в срок до 31 март;

- 50% - в срок до 30 септември.

3. не използва по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на Устава и не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

(2) В случай, че членството в сдружението възникне след 30 юни на съответната година, се заплаща само 50% от годишната вноска за членство.

(3) Новоприетите членове на сдружението заплащат годишния си членски внос заедно със заявлението по чл. 6, ал. 1, 2 и с оглед на ал. 3.

(4) За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018