Индекс на статията

Глава трета - ЧЛЕНСТВО. ГОДИШНА ИМУЩЕСТВЕНА ВНОСКА ЗА ЧЛЕНСТВО/ЧЛЕНСКИ ВНОС.

Чл. 8. (1) Право да членува в “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България” има всеки секретар на община/район, който приема Устава, желае да съдейства и да допринася за постигане на целите на Сдружението.

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението и носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 9. (1) Членството в “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България” е доброволно.

(2) Кандидатите за нови членове на Сдружението, секретари на общини/райони, подават писмено заявление до Управителния съвет, в което декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия Устав. От този момент кандидатът придобива всички права по чл.10 от Устава с изключение на тези по т. 1 и т.2.

(3) Управителният съвет внася кандидатурата за разглеждане на следващото Общо събрание.

Чл. 10. Всеки член на Сдружението има право:

1. да участва в работата на Общото събрание;

2. да избира и да бъде избиран в другите органи на Сдружението;

3. да участва в обсъждането на въпроси от общ интерес;

4. да бъде своевременно информиран за дейността на Сдружението и да получава достъп до документи, свързани с нея;

5. да се ползва от имуществото на Сдружението и резултатите от дейността му;

6. да участва във всички дейности на Сдружението в страната и чужбина;

7. да търси чрез Сдружението защита на професионалните си интереси.          

Чл. 11. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава на Сдружението;

2. да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на Сдружението;

3. да съдейства и да допринася за осъществяване на целите на Сдружението;

4. да заплаща в срок определената годишна имуществена вноска/годишен членски внос;

5. да не използва по какъвто и да е начин участието си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава;

6. да не уронва с действията си доброто име и престиж на Сдружението;

7. да уведоми писмено Управителния съвет за освобождаването си от длъжността секретар на община/район.

Чл. 12. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключването;

4. с прекратяването на Сдружението;

5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание в случай на нарушение на предвидените в чл. 11, т.1, т.5 и т.6 от Устава задължения, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Отпадане е налице:

1. при невнасяне на две установени годишни имуществени вноски/годишен членски внос;

2. при неучастие в три поредни Общи събрания;

3. при освобождаване от длъжността “секретар на община/район.”

(4) Обстоятелствата по ал.3 се установяват от Управителния съвет по документите на Сдружението. Прекратяването на членството се докладва пред Общото събрание и се отразява в документацията на Сдружението.

(5) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на заплатените годишни имуществени вноски/членски внос.

Чл. 13. (1) Годишната имуществена вноска/членски внос е в размер на една минимална работна заплата за страната, към 01 януари на съответната календарна година.

(2) Годишната имуществена вноска/членски внос се заплаща в срок до 31 март на съответната календарна година, като може да бъде внесена и на две части:

- 50% - в срок до 31 март;

- 50% - в срок до 30 септември.

(3) Изпълнението на задължението за заплащане на годишна имуществена вноска/членски внос може да бъде предоставено на съответната община/район, на която членът на Сдружението е секретар.

Чл. 14. (1) Кандидатите за членове на Сдружението заплащат годишната си имуществена вноска/членски внос заедно с подаване на заявлението по чл. 9, ал.  2.  

(2) При подаване на заявлението за членство след 30 юни се заплаща 50% от размера на съответната годишната имуществена вноска/членски внос.

(3) В случай, че Общото събрание не приеме кандидата за член на Сдружението, заплатената годишната имуществена вноска/годишен членски внос подлежи на връщане.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022