Индекс на статията

Чл. 10 (1) Органи на сдружението са:

  1. Общо събрание (ОС).
  2. Управителен съвет (УС).
  3. Контролен съвет (КС).

(2) Върховен орган на сдружението е ОС.

Чл. 11 (1) ОС се състои от всички членове на сдружението.

(2) В Общото събрание всеки член има право на един глас.

Чл. 12  (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. избира от своя състав и освобождава председател и членове на УС и КС

3. приема Програма и Правилник за дейността на сдружението;

4. взема решения за създаване и закриване на специализирани комисии и определя техния състав;

5. приема годишните отчети за дейността на УС и КС;

6. приема бюджета на сдружението и отчета за изпълнението му.

7. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество на сдружението;

8. приема решения за създаване и закриване на клонове, научни, консултантски и издателски звена, които да подпомагат дейността и да съдействат  за изпълнение задачите на сдружението;

9. приема решение за преобразуване и прекратяване дейността на сдружението;

10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

11. удостоява със звания и отличия на сдружението, в съответствие с този Устав;

12. взема решение за участие в други организации;

13. приема и изключва членове;

14. взема и други решения по въпроси поставени в неговата компетенция със закона и настоящия  Устав.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 9, 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл. 13 (1) ОС се свиква на заседание най-малко един път годишно:

1. по решение на УС;

2. по инициатива на 1/3 от членовете на сдружението.

(2) ОС се свиква на редовно заседание не по-късно от един месец преди датата на провеждане на заседанието чрез писмена покана до всеки член, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието, дневния ред и по чия инициатива се свиква.

(3)  В случай, че УС, в двуседмичен срок, не отправи писмено покана за свикване на ОС по ал. 1, т. 2, то се свиква от съда по седалище на сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(4) Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението и други публични места най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 14 (1) Заседанията на ОС са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от всички членове.

(2) Когато липсва необходимия кворум по ал.1, заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, при условие, че присъстват най-малко една трета от членовете.

(3) Допуска се един член на сдружението да представлява не повече от двама други членове на Общото събрание, въз основа на писмено, нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго, с  мнозинство повече от половината от присъстващите членове (50% + 1 глас). Председателят и членовете на УС и КС се избират с тайно гласуване.

(5) Решенията на ОС по чл.12, т.1 и 10 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от  присъстващите членове на сдружението.

(6) ОС не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 15 (1) Заседанията на ОС са публични и се ръководят от Председателя на УС.

При отсъствие на Председателя, заседанията се ръководят от Заместник-председател на УС.

(2) На всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия и от лицето, съставило протокола.

Чл. 16  УС се състои от 11 члена, включително и председателя, които се избират от ОС за срок от четири години, но за не повече от два последователни мандата.

Чл. 17  Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на ОС;

2. осъществява дейността на сдружението между заседанията на ОС;

3. избира, освобождава и контролира дейността на Изпълнителния директор и определя трудовото му възнаграждение;

4. определя структурата, индивидуалния размер и формата на заплащане на административния персонал на сдружението, по предложение на Изпълнителния директор;

5. организира свикването и провеждането на заседанията на ОС;

6. се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;  

7. определя адреса на сдружението;

8. подготвя и внася в ОС проект за бюджет и отчета за изпълнението му;

9. разработва Правилник за дейността на сдружението, където определя реда и организацията на изпълнение на дейностите, в т.ч. и на тези от обществена полза и носи отговорност за това ;

10. прави предложения за приемане и изключване на членове от сдружението пред ОС;

11. прави предложения за удостояване със звания и отличия на сдружението на настоящи и бивши членове на сдружението, както и други физически и юридически лица;                   

12. извършва ликвидацията на сдружението при условията на чл. 25 от този Устав;

13./нова 2017г./ утвърждава областни координатори на сдружението и статут за тяхната функция и дейност;

14. решава и други въпроси, възложени му от ОС или които не са от изключителната компетентност на ОС.

Чл. 18 (1) Управителният съвет избира и освобождава двама заместник - председатели с явно гласуване и с мнозинство, повече от половината от общия брой на членовете на УС.

(2) Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) УС може да приема решение и без да бъде провеждано присъствено заседание, чрез гласуване по електронен път, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(4) Решенията на УС се вземат с явно гласуване, освен ако УС не реши друго по конкретен въпрос и с мнозинство повече от  половината от присъстващите членове на УС. Решенията по чл. 17, т. 6, 9 и 12 се вземат с мнозинство от всички членове.

(5) Изпълнителният директор и членовете на КС, присъстват на заседанията на УС с право на съвещателен глас. Други членове на сдружението могат да присъстват на заседанията  на УС по покана на неговия председател.

(6) /нова 2017г./ Всички заседания на УС се протоколират и се подписват от председателстващия заседанието и изготвилия протокола. Протоколът по ал. 3 се подписва от всички членове на УС.

Чл. 19  Председателят на УС:

1. представлява сдружението пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;

2. свиква УС на заседание по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете на УС.  Свикването се извършва с покана, до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Поканите се  изпращат не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието;

3. ръководи заседанията на УС;

4. подписва протоколите от заседанията на УС;

5. осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението;

6. извършва и други дейности, възложени му от УС.

Чл. 20 (1) КС се състои от 5 члена, включително и председателя, и се избира от ОС за срок от четири години, но за не повече от два последователни мандата.

(2) Контролният съвет:

1. контролира изпълнението на решенията на ОС и УС;

2. прави предложение пред ОС за прекратяване членството на членове на сдружението при условията на чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3;

3. следи за изпълнението на бюджета на сдружението и финансовата дисциплина;

4. при необходимост възлага извършването на финансови ревизии на упълномощени за тази цел органи;

5. дава становище по годишния отчетен доклад на УС;

6. ежегодно се отчита за дейността си пред ОС с писмен доклад.

(3) Председателят на КС се избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство  повече от половината от общия брой на членовете на КС.

(4) Разпоредбите на чл.18, ал.2 и 3 се прилагат и по отношение дейността на  КС.

Чл. 21 (1) Изпълнителният директор се избира от УС чрез конкурс.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на УС;

2. назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;

3. ръководи и координира дейността на звената по чл. 12, т. 8 от Устава, назначава и освобождава ръководителите им;

4. разработва бюджета на сдружението и го представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС;

5. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред УС края на всяка финансова година;

6. стопанисва и управлява имуществото на сдружението по реда на този Устав;

7. съхранява архивите и организира деловодната дейност на сдружението;

8. осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на ОС, УС и КС.

9. организира предоставянето на информация за дейността на сдружението през предходната година пред Централния регистър на НПО до 31 май на всяка година.                

(3) За дейността си Изпълнителният директор се отчита ежегодно пред УС с писмен отчет.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018