Индекс на статията

Глава четвърта - ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 15. Органи на сдружението са:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет;

3. Контролен съвет;

4. Изпълнителен директор.

Чл. 16. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението.

(2) В Общото събрание всеки член има право на един глас.

Чл. 17.  (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членове на Управителния съвет и членове на Контролния съвет;

4. избира и освобождава председател от състава на Управителния съвет и председател от състава на Контролния съвет;

5. приема и изключва членове;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове;

7. взема решение за участие в други организации;

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

9. приема основните насоки и годишната програма за дейността на Сдружението;

10. приема бюджета на Сдружението, отчета за изпълнението му и годишния финансов отчет;

11. приема годишния доклад за дейността на Сдружението, отчета за дейността на Управителния съвет и отчета за дейността на Контролния съвет;

12. взема решения относно дължимостта и размера на имуществените вноски, годишната имуществена вноска/членския внос;

13. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество на сдружението;

14. удостоява със звания и отличия на сдружението, в съответствие с този Устав;

15. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

16. взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 8, т. 10, т. 11, т. 13 и т. 15 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от Управителния съвет:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена до всеки член най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. За писмена се счита и поканата изпратена по електронна поща.

(3) Поканата се поставя в срока по ал. 2 на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се публикува на интернет страницата на Сдружението.

(4) Материалите по дневния ред на Общото събрание се изпращат заедно с поканата.

(5) Ако в случая по ал. 1, т. 2, Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.          

Чл. 19. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Чл. 20. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя на Управителния съвет, а при негово отсъствие от заместник-председател на Управителния съвет или избран от Общото събрание член на Управителния съвет.

(2) Един член може да представлява не повече от други двама членове на Общото събрание въз основа на писмено нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване чрез вдигане на делегатска карта, с изключение на тези по чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4, които се вземат с тайно гласуване. Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване и по други въпроси.

(4) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(5) Решенията на Общото събрание по чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от  присъстващите членове на Сдружението.

(6) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред на заседанието.

(7) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от ръководещия го и от лицето, съставило протокола.

Чл. 21. (1) Изборът на членовете на Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и техните председатели се извършва чрез тайно гласуване по процедура, определена с решение на Общото събрание.

(2) Общото събрание избира комисия за провеждане на избора по ал. 1. Членовете на комисията не могат да бъдат кандидати за членове на Управителния съвет, кандидати за членове на Контролния съвет или кандидати за председатели на тези органи.

Чл. 22. (1)  Управителният съвет се състои от 11 лица – членове на Сдружението, които се избират за срок от четири години.

(2) Едно лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата.

(3) Управителният съвет, с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете си,  избира от своя състав и освобождава двама заместник – председатели.

(4) Председателят и членовете на Управителния съвет, чиито мандат е изтекъл, продължават да изпълняват функциите си до избор и вписване на нови такива в ТРРЮЛНЦ.

Чл. 23.  Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

3. определя адреса на Сдружението;

4. избира, освобождава и контролира дейността на изпълнителния директор и определя трудовото му възнаграждение;

5. одобрява общата численост и структурата на персонала на Сдружението, по предложение на изпълнителния директор;

6. взема решения за създаване и закриване на специализирани комисии и определя техния състав;

7. утвърждава областни координатори на Сдружението и техния статут, функции и дейност;

8. се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

9. извършва ликвидацията на сдружението при условията на Устава;    

10. свиква Общото събрание на Сдружението и организира неговото провеждане;

11. съгласува и внася в Общото събрание проект за бюджет, отчет за изпълнението му и годишен финансов отчет;

12. подготвя и внася в Общото събрание проект на годишна програма за дейността на Сдружението, годишен доклад за дейността си и доклад за дейността на Сдружението;

13. прави предложение до Общото събрание за приемане и изключване на членове;

14. прави предложение до Общото събрание за удостояване със звания и отличия на Сдружението;         

15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

16. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл. 24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват с писмена покана от неговия председател най-малко веднъж на всеки 3 месеца. За писмена се счита и поканата изпратена по електронна поща.

(2) Заседание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет. В този случай, ако председателят в 7 - дневен срок не отправи  покана за свикване на Управителния съвет, той се свиква от някой от заинтересованите членове.

(3) Поканите за заседанията на Управителния съвет се изпращат не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, като в тях се посочват датата, мястото и часът на неговото провеждане и проекта за дневен ред.

(4) Материалите за заседанията на Управителния съвет се изпращат по електронна поща на всеки един от членовете най-малко 5 дни преди датата на неговото провеждане.

Чл. 25. (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от неговия председател. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председател или определен от Управителния съвет негов член.

(2) Изпълнителният директор и членовете на Контролния съвет, присъстват на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас. Други членове на Сдружението могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет по покана на неговия председател.

(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, като в протокола от заседанието се удостоверява начина на гласуване на този член. 

(4) Заседанието на Управителния съвет може да се проведе и чрез използване на електронни средства, които гарантират установяване на самоличността и осигуряват изпращането и получаването на двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на членовете на Управителния съвет да участват в  обсъждането и вземането на решения от разстояние.

(5) В случая по ал. 4 начина на провеждане и указанията за използване на избраното електронно средство се посочват в поканата за съответното заседание на Управителния съвет.

(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване, освен ако Управителният съвет не реши друго по конкретен въпрос, с мнозинство повече от  половината от присъстващите членове. Решенията по чл. 23, т. 8 и т. 9 се вземат с мнозинство от всички членове.

(7) Управителният съвет може да вземе решение и без да провежда заседание по реда на ал. 3 и ал. 4, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(8) Всички заседания на Управителния съвет се протоколират и се подписват от председателстващия заседанието и изготвилия протокола.

Чл. 26.  Председателят на Управителния съвет:

1. представлява сдружението пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;

2. свиква и ръководи заседанията  на Управителния съвет и Общото събрание и подписва протоколите от тяхното провеждане;

3. осъществява координация и взаимодействие между органите на Сдружението;

4. подписва трудовия договор с изпълнителния директор;

5. извършва и други дейности, възложени му от Управителния съвет.

Чл. 27. (1) Контролният съвет се състои от 5 лица – членове на Сдружението, които се избират за срок от четири години.

(2) Едно лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата.

(3) Контролният съвет:

1. осъществява контрол за изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2. следи за спазване на Устава на Сдружението;

3. следи за изпълнение на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина;

4. инициира при необходимост извършване на финансови ревизии и проверки;

5. дава становище по проекта за бюджет, отчета за изпълнението му и годишния финансов отчет на Сдружението;

6. дава становище по годишния доклад за дейността на Управителния съвет и доклада за дейността на сдружението;

7. подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад за дейността си.

(4) Заседанията на Контролния съвет се свикват и ръководят от неговия председател. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Контролния съвет негов член.

(5) Заседанията на Контролния съвет се провеждат най-малко два пъти в годината, по реда и условията на чл. 24 и чл. 25 от Устава.

Чл. 28. Член или председател на Управителния или Контролния съвет на Сдружението се освобождават предсрочно:

1. при подаване на оставка;

2. при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на лицето, като член или председател на съответния орган, за повече от 6 месеца;

3. при системно неизпълнение на задълженията на лицето, като член или председател на съответния орган;

4. в случай на нарушение на закона, при извършване на действия, водещи до накърняване на интересите или уронване на доброто име и престижа на Сдружението;

5. при прекратяване на членството в Сдружението.

Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на Сдружението се избира от Управителния съвет чрез конкурс за срок от 4 години.

(2) Трудовият договор с изпълнителния директор се подписва от председателя на Управителния съвет.

(3) В срок не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока по ал. 1, изпълнителният директор представя пред Управителния съвет отчет за дейността си и програма за следващите 4 години.

(4) Въз основа на представените документи по ал. 3, Управителният съвет приема оценка за работата на Изпълнителния директор.

(5) В случай че Управителният съвет даде положителна оценка на дейността на изпълнителния директор, трудовият му договор се удължава за срок от 4 години. Удължаването на срока на договора може да се извърши неограничен брой пъти.

(6) Решенията по ал. 4 и ал. 5 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 30. (1) Изпълнителният директор:

1. организира и ръководи изпълнението на годишната програма и бюджета на Сдружението, приети от Общото събрание;

2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет;

4. назначава и освобождава персонала на Сдружението, ръководи и координира неговата дейност и изпълнява функцията на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

5. утвърждава поименното щатно разписание и длъжностните характеристики на административния персонал на Сдружението;

6. сключва договори по извънтрудови правоотношения за извършване на определена работа, за които са предвидени средства в приетия годишен бюджет на Сдружението;

7. разработва проекта на годишния бюджет на Сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание.

8. изготвя и внася за съгласуване в Управителния съвет годишен финансов отчет на Сдружението;

9. участва в разработването на проект на годишна програма за дейността на Сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание;

10. подготвя годишен доклад за дейността на Сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание;

11. съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението;

12. управлява имуществото на Сдружението;

13. организира и подготвя документи за обявяване на годишния финансов отчет, доклада за дейността и промяна в обстоятелствата по партидата на сдружението в ТРРЮЛНЦ, Агенция по вписванията.             

14. извършва и други дейности, възложени му от Управителния съвет и неговия председател.

(2) За дейността си изпълнителният директор се отчита ежегодно пред Управителния съвет.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022