Индекс на статията

Чл. 22  (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл.22 а (1) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

(2) Сдружението изготвя доклад  за дейността си веднъж годишно, който съдържа данните по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението  са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър.

Чл. 23 Издръжката на сдружението се осъществява от:

1. годишни вноски за членство;

2. доброволни вноски и дарения;

3. други източници.

Чл. 24 Сдружението се прекратява:

1. по решение на ОС;

2. по  решение  на  Окръжния  съд  по седалището на  сдружението,  в  случаите  на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 25 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от УС, а  в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ  ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

Чл. 26 (1) Воденето на книгите, разходването на имуществото, преобразуването, ликвидацията и имуществото след ликвидацията се извършват по реда на чл. 40, 41, 42, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ. 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018