Индекс на статията

Глава пета - ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 31. (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

(3) Имуществото на Сдружението се разходва за постигане на целите, определени в чл. 4 от Устава и съгласно разпоредбите на чл.41 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 32. (1) Издръжката на Сдружението се осъществява от:

1. годишни имуществени вноски/годишен членски внос;

2. дарения и завещания;

3. приходи от собствено имущество;

4. приходи от дейността на Сдружението;

5. целеви вноски на членовете;

6. средства от програми и проекти;

7. приходи от допълнителна стопанска дейност.

(2) Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания, направени под неприемливи условия или противоречащи на неговите цели.

Чл. 33. Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на Габровски окръжен съд в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 34. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация в съответствие с изискванията на чл.43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

(2) Останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите на Сдружението, се предоставя с решение на Общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Решението се взема към момента на вземане на решението за прекратяване на Сдружението по чл. 33, т.1 от Устава.

(3) В случай, че Общото събрание не вземе решение, решението се взема от ликвидатора. В случай, че ликвидаторът не вземе решение, решението се взема от окръжния съд по седалището на Сдружението на основание чл. 44, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 2 и ал. 3, то се предава на общината, в която е седалището на Сдружението.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022