Индекс на статията

Чл. 27. (1) Сдружението може да удостоява със звания и отличия свои бивши и настоящи членове, както и други физически и юридически лица, допринесли с дейността си за осъществяване на целите му, по предложение на УС. Удостоените със званието „Почетен член” на асоциацията имат всички права по чл.8 от Устава с изключение на тези по т.2.

(2) Званията и отличията са както следва:

  1. Почетен член на НАСО РБ;
  2. Почетна грамота;
  3. Благодарствена грамота.

(3) Статутът на званията и отличията по ал. 2 се разработва и приема от УС.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018