logo-naso-rb

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел 
“Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”

УСТАВ

Чл. 1. С този устав се уреждат устройството, дейността и прекратяването на Сдружение “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България” (наричано по нататък ’’Сдружението”), в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 2. (1) Сдружение “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България” се регистрира като юридическо лице за извършване на дейност с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението се създава за неограничен срок.

(3) „Национална асоциация на секретарите на общини в Република България” се самоопределя за извършване на дейност в обществена полза.

(4) Сдружението е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност.

Чл. 3. (1) Наименованието на сдружението е “Национална асоциация на секретарите на общини в Република България”, съкратено “НАСО РБ“.

(2) Наименованието на Сдружението се изписва на английски език, както следва: National Association of the municipal secretaries in the Republic of Bulgaria.

(3) Седалището на Сдружението е гр. Габрово, а адресът му на управление е: пл. ”Възраждане” № 3.

(4) Сдружението има собствен печат и знак.

(5) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.