Индекс на статията

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По всички въпроси, неуредени в този Устава, се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 2. Този устав е приет с Решение №6 на Общото събрание на Сдружението, проведено на 11.05.2023 г. и отменя действащия до този момент Устав и Правилника за устройството и дейността на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022