Индекс на статията

§ 1. По всички въпроси, неуредени в този Устав се прилага ЗЮЛНЦ.

§ 2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на НАСО РБ, проведено в Плевен на 31 октомври 1997 година, изменен и допълнен с:

  1. Решение № 6 на VІІІ-то ОС на НАСО РБ от 27 септември 2001 г., проведено в  к.к. “Слънчев бряг”;
  2. Решение № 6 на ХІІ-то ОС на НАСО РБ от 14 април 2005 г., проведено в Габрово;
  3. Решение № 10 на ХІV-то ОС на НАСО РБ от 12 април 2007 г., проведено в Габрово.
  4. Решение № 10 на ХVІ-то ОС на НАСО РБ от 23 април 2009 г., проведено в Трявна.
  5. Решение № 7 на XXV-то ОС на НАСО РБ от 20 април 2017 г., проведено в Хисаря.

§ 3./нов 2017г./  Разпоредбите на чл.12, ал.1, т.2, чл.16, чл.20 влизат в сила след изтичане на мандата на действащите  УС и КС и имат действие занапред.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018