Успешно приключи ХХXIV редовно Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи ХХXIV редовно Общо събрание на НАСО РБ

На 18 април 2024 г., в гр. Пловдив, парк хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала "Пълдин“, се проведе ХХXIV редовно Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2023 г.

3. Приемане на доклад и отчет за дейността на КС за 2023 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2024 г.

6. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2022-2026 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС на НАСО РБ.

7. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха  над 100 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ и гости.

Откриването в 14.00 ч. беше направено от Румяна Дъчева, заместник-председател на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ, която поздрави присъстващите и приветства членовете на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна.

Гости на Общото събрание на НАСО РБ бяха: Савина Петкова, заместник-кмет „Транспорт“ на Община Пловдив, Атанас Узунов, председател на Общински съвет Пловдив и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в РБ, Елена Димкина, старши експерт в Институт по публична администрация, Нели Стайкова, старши експерт Общинска администрация“ в Национално сдружение на общините в РБ, Димитър Донов, управител на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД , Петя Донова, директор на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД и Олга Чернева, председател на Управителния съвет на Професионално обединение на държавните служители, ръководни служители от общините и бивши членове на НАСО РБ.

Скъпи гости на събитието бяха и почетните членове на Асоциацията: Васил Панчаров, Мина Илиева, Сезгин Бекир и София Янчева.

Отправените от Савина Петкова, заместник-кмет „Транспорт“ на Община Пловдив“, Елена Димкина, старши експерт в Институт по публична администрация, Нели Стайкова, старши експерт Общинска администрация“ в Национално сдружение на общините в РБ и Олга Чернева, председател на Управителния съвет на Професионално обединение на държавните служители, обръщения към делегатите на Общото събрание ясно подчертаваха  професионализма, духа на партньорство и подкрепа, удовлетворението от съвместните дейности с НАСО РБ и значимостта на асоциацията като професионално сдружение в сферата на местните власти. Получени бяха поздравителни адреси и от Национално сдружение на общините в Република България, „Европейски център по законодателство и цифрови технологии“ и от Сдружение на Югозападните общини.

С голямо вълнение и много положителни емоции беше посрещнато изказването на почетния член на НАСО РБ – Сезгин Бекир.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието, установени от избраната Мандатна комисия, се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

С Решение на ХХXIV ОС на НАСО РБ, за нови членове на асоциацията бяха приети 31 секретари на общини и райони:

 1. Айтен Байрям Сабри – секретар на Община Кърджали
 2. Александър Николаев Николов – секретар на Община Нови Пазар
 3. Анита Емилова Оприцова – секретар на Община Козлодуй
 4. Антоанета Николова Йорданова – секретар на Община Бобошево
 5. Благовеста Илчева Маринова – секретар на Район „Илинден“, СО
 6. Васил Господинов Камберов – секретар на Община Харманли
 7. Габриела Деянова Шилкова – секретар на Община Горна Оряховица
 8. Гергана Йорданова Стоименова – секретар на Община Симитли
 9. Гинка Стефанова Щерева – секретар на Община Казанлък
 10. Даниела Тодорова Станчева – секретар на Община Каспичан
 11. Десислава Иванова Витанова-Кехайова – секретар на Община Благоевград
 12. Елена Иванова Куцева – секретар на Община Пазарджик
 13. Елеонора Веркова Петрова – секретар на Община Раднево
 14. Елка Сиркова Чаушева – секретар на Община Златоград
 15. Емине Хасан Меджитова – секретар на Община Хитрино
 16. Кирил Йорданов Стойков – секретар на Община Петрич
 17. Красимира Димитрова Великова – секретар на Община Полски Тръмбеш
 18. Маргарита Трайкова Александрова – секретар на Община Елин Пелин
 19. Мариана Василева Павлова – секретар на Община Костенец
 20. Мариана Георгиева Стоянова – секретар на Община Пирдоп
 21. Ники Василев Иванов – секретар на Община Радомир
 22. Нина Маркова Севова – секретар на Община Хисаря
 23. Нювит Юсеин Юсуф – секретар на Община Главиница
 24. Павлинка Крумова Чолакова – секретар на Община Летница
 25. Рушен Рамадан Фейзула – секретар на Община Черноочене
 26. Силва Хачик Крикорян – секретар на Община Варна
 27. Силвия Атанасова Паунова – секретар на Община Дупница
 28. Симона Илианова Кирилова – секретар на Община Ковачевци
 29. Соня Георгиева Петкова – секретар на Район „Западен“, Община Пловдив
 30. Стоян Стефанов Стоянов – секретар на Община Земен
 31. Юзлем Юсеинова Лютфиева  – секретар на Община Ветово

С пълно единодушие бяха взети решения за приемане на доклада за дейността на НАСО РБ и отчета на УС за 2023 г., доклада и отчет за дейността на КС за 2023 г., финансовия отчет и отчета за изпълнение на бюджет 2023 г. С Решението на ОС за приемане на бюджета на НАСО РБ за 2024 г. бяха делегирани на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите.

След проведената процедура по избор, определена с решение на Общото събрание, за членове на УС на НАСО РБ бяха избрани: Айтен Сабри, секретар на Община Кърджали, Николай Панайотов, секретар на Община Ивайловград и Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра. С един нов член – Камелия Савова, секретар на Община Вълчедръм, беше попълнен и състава на контролния орган на асоциацията.

Общото събрание взе решение да бъдат удостоени с отличието на НАСО РБ: „Почетна грамота“, за принос в развитието и дейността на асоциацията, Велко Велев – дългогодишен член на НАСО РБ и член на КС на НАСО РБ през периода 2022-2024 г., Делян Иванов -  дългогодишен член на НАСО РБ, член на КС на НАСО РБ и член на УС на НАСО РБ през периода 2016-2024 г., Зихни Дурмуш - активен член на НАСО РБ и член на УС на НАСО РБ през периода 2022-2024 г. и Иванка Иванова - дългогодишен член на НАСО РБ и член на УС на НАСО РБ през периода 2016-2024 г.

На следващия ден, 19.04.2024 г., се проведе Информационна среща-дискусия с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет на Република България, по въпроси, свързани с административното обслужване и държавната служба.

При изключителен интерес протече първия панел на тема "Превръщайки визията в реалност: Трансформация на административното обслужване". Искрен Иванов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет и Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията" на Министерския съвет, представиха мерките, засягащи общините в Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение на Министерския съвет №233 от 29 март 2024 г. и мерките, засягащи общините в проекта на План за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“.

Модераторът на първия тематичен панел - Румяна Дъчева, заместник-председател на УС на НАСО РБ, отправи лична благодарност към Искрен Иванов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет, за ангажираността, представените ключови аспекти и споделената днес подкрепа към дейността на асоциацията.

С много въпроси и голяма активност по време на дискусията протече и втория тематичен панел "Напред във възможностите: Оптимизиране на държавната служба чрез ефективно управление на човешките и финансовите ресурси". Ваня Новакова, началник на отдел „Политики за развитие на администрацията“, дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет, която беше водещ на този панел, подложи на обсъждане възможностите за евентуална промяна на минималните и максималните прагове на възнагражденията на служителите в общинските администрации. Предложени бяха някои насоки за преодоляване на диспропорции в заплащането в рамките на общинската администрация чрез актуализиране на вътрешните правила за заплатите. Споделени бяха становища по изложените в поредица писма на НАСО РБ проблеми по прилагането на ЗДСл и подзаконовите актове към него в общинските администрации.

Кремена Събева, заместник-председател на УС на НАСО РБ и модератор на втория панел, направи обобщение на проведената информационна среща-дискусия, като отбеляза, че през годините НАСО РБ активно е изразявала своята последователна позиция за развитие на държавната служба и устойчиво нарастване на възнагражденията на служителите в общините. В контекста на разбирането, което НАСО РБ е срещала в лицето на дирекция „Модернизация на администрацията и в продължение на добрите партньорски отношения, беше поет взаимен ангажимент за предварително консултиране и проучване на нагласите при предвиждане на нововъведения в областта на държавната служба и управлението на човешките ресурси.

През двата дни пред конферентната зала беше разположен щанд на „Диаматикс“ ООД, доставчик в сферата на киберсигурността, където участниците в Общото събрание и съпътстващата информационна среща-дискусия имаха възможност да се запознаят с предлаганите от фирмата решения и услуги, приложими в общинския сектор в България.

Преди събитието, на 17.04.2024 г., беше проведено заседание на УС на НАСО РБ, на което бяха обсъдени предстоящите през м. май 2024 г. и м. юни 2024 г. дейности.